Záruky o pôvode elektriny z OZE a spotrebná daň z elektriny - zmena od 1.1.2020

SAPI
07. 01. 2020Na základe množiacich sa otázok a nejasností ohľadne vydávania záruk o pôvode elektriny sme sa rozhodli vydať túto verejnú informáciu, ktorá vysvetľuje zmenu vyplývajúcu z novelizovaného zákona o podpore OZE, na základe ktorej už tieto záruky nevydáva ÚRSO, ale táto kompetencia a povinnosť prešla na OKTE. Doplnený § 8b zákona o podpore OZE vo svojom ods. 2 stanovuje, že:

Záruku pôvodu vydá organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu elektriny na žiadosť výrobcovi elektriny, ak

d) nejde o elektrinu, na ktorú žiadateľ uplatnil právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e),

Zároveň podľa zákona o spotrebnej dani § 7 ods. 1 písm. e) platí, že od spotrebnej dane je oslobodená elektrina vyrobená z obnoviteľného zdroja, ak sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Záver:

Preložené do praktickej reči to znamená, že všetci výrobcovia z OZE, ktorí poberajú na vyrobenú elektrinu doplatok a doteraz si na svoju samospotrebu uplatňovali oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny, už po novom nebudú mať nárok na vydanie záruky o pôvode elektriny, čím stratia oslobodenie tejto elektriny od spotrebnej dane.

Dodatočný komentár SAPI:

Cieľom MH SR pri novelizácii bolo zjavne to, aby doplatková elektrina vyrobená z OZE a spotrebovaná v mieste spotreby nebola po novom oslobodená od spotrebnej dane z elektriny. Tento cieľ sa podľa nás prieči účelu, na ktorý bola spotrebná daň z elektriny zavedená a jedná sa o pomerne jasný nesystémový krok, keďže oslobodenie dane z elektriny vyrobenej z OZE v praxi nemôže byť uplatňované pri samospotrebiteľoch, ktorí dostávajú doplatok, avšak pri tých, ktorí ho nedostávajú, bude toto oslobodenie možné. Jedná sa pritom o rovnakú kvalitu čistej elektriny, ktorá by z princípu nemala podliehať spotrebnej dani.

Druhá dôležitá vec, ktorú je potrebné zdôrazniť je, že zo strany OKTE nám bolo komunikované, že "už samotným vydaním záruky o pôvode elektriny z OZE sa ruší nárok na doplatok alebo príplatok na túto elektrinu". Zákon však, zdá sa, hovorí niečo iné, keďže podľa § 8b ods. 2 by OKTE ani nemalo vydať takúto záruku, na ktorú si výrobca uplatnil právo na podporu doplatkom alebo príplatkom. K situácii, že výrobca stratí toto právo z dôvodu vydania záruky, by preto nemalo dôjsť, keďže je to práve OKTE, ktorý ako nový zúčtovateľ podpory eviduje elektrinu, na ktorú si výrobcovia uplatňujú nárok na podporu doplatkom.


Komentáre

Súvisiace

Kandidátov na predsedu ÚRSO čaká verejné vypočúvanie

Kandidátov na predsedu ÚRSO čaká verejné vypočúvanie

09. 06. 2020VIAC

 

ÚRSO rieši "prekompenzácie" výrobcov energie

ÚRSO rieši "prekompenzácie" výrobcov energie

26. 05. 2020VIAC

 

Výrobcovia z OZE sa nevzdávajú: Poslali otvorený list poslancom NR SR

Výrobcovia z OZE sa nevzdávajú: Poslali otvorený list poslancom NR SR

25. 05. 2020VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek