Medzinárodná spoluprácaSolar Power Europe je európskou asociáciou reprezentujúcou organizácie a spoločnosti z oblasti fotovoltického priemyslu, ktorá funguje od roku 1985. Jedná sa o najvýznamnejšiu európsku asociáciu v tejto oblasti, ktorá reprezentuje svojich členov smerom k orgánom Európskej únie a zároveň spája svojich členov z rôznych krajín, ktorí si týmto spôsobom zdieľajú informácie a skúsenosti. SAPI je členom Solar Power Europe, vďaka čomu dokážeme slovenské témy posúvať na európsku úroveň a zároveň prinášať európske témy k nám na Slovensko. Naši členovia majú vďaka tomu prístup k informáciám, webinárom, diskusiám a štatistickým dátam, ktoré nám pomáhajú rozvíjať obnoviteľnú energiu na Slovensku. 

SAPI je od roku 2021 členom medzinárodnej organizácie Wind Europe, ktorej hlavným cieľom je rozvoj zelenej a udržateľnej energie pochádzajúcej z vetra a to z pohľadu energetického trhu, infraštruktúry či technológií.  Wind Europe od svojho založenia v roku 1982 jedná ako jednotný hlas artikulujúci požiadavky národných združení, výrobcov a ďaľších účastníkov energetického trhu, ktorých cieľom je rozvoj veternej energie v Európe. Wind Europe sa vo svojej spoluprácii s európskymi inštitúciami snaží o vytvorenie vhodného prostredia, ktoré bude motivujúce pre rozvoj veternej energetiky. SAPI získava vďaka členstvu prístup ku kľúčovým dokumentom, smerniciam či dátam, ktoré nám umožňujú aplikovať získané znalosti a informácie v domácom prostredí.


SAPI je súčasťou regionálnej pracovnej skupiny V+RE, ktorá spája asociácie a organizácie z Českej republiky (Komora OZE), Poľska (Poľská asociácia veternej energetiky), Maďarska (Energiaklub), Slovenska a medzinárodný think tank E3G a vytvára tak priestor na kooperáciu v oblasti energetickej udržateľnosti a rozvoja OZE. V rámci platformy V+RE prebehol v roku 2020 úspešný webinár s názvom Renewables in National Energy and Climate Plans of Visegrad Countries, v ktorom sme spolu s našimi partnermi analyzovali Národné energetické a klimatické plány jednotlivých štátov a ponúkli sme riešenia pre lepšie začlenenie OZE do energetického mixu. Z tejto spolupráce vzišla aj analýza s názvom Boosting Renewable energy in the Visegrad Region - The role of businessses


Slovensko a Rakúsko chceli, v rámci cezhraničnej spolupráce, posilňovať záujem občanov - spotrebiteľov, ale aj najmladšej generácie, o energiu a jej rozumné získavanie aj využívanie. Priekopnícky projekt s názvom EXREN mal inšpirovať inšpirovať a motivovať ich, aby sa pri výbere štúdia a svojho budúceho povolania rozhodli pre odvetvia spojené s obnoviteľnými zdrojmi energie.

„V súčasnom svete zohráva energia kľúčovú rolu. Vzhľadom na dochádzajúce zásoby fosílnych palív, ale aj nevyhnutnosť šetriť klímu a životné prostredie, človek získava a využíva energiu novými, čistejšími spôsobmi. Rovnako je, pre každého z nás, čoraz naliehavejšia otázka energetických úspor. Práve na tieto témy chce náš projekt EXREN orientovať pozornosť dospelých a mládeže,“ vysvetľuje Pavel Šimon, dnes už bývalý, zastupujúci riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI). Práve SAPI bola jedným z troch kľúčových partnerov v tomto projekte, spolu s Energetickým centrom Bratislava a spoločnosťou Energiepark Bruck/Leitha na rakúskej strane. Pôsobnosť projektu sa zameriava na územie Bratislavského kraja a na severnú a južnú časť okolia Viedne.

Táto spolupráca prebieha až dodnes - pravidelný letný tábor v Donau Auen, organizovaný už vo vlastnej réžii Energiepark Bruck/Leitha podporuje svojou účasťou a krátkou prezentáciou o fotovoltike SAPI dodnes.

PV GRID bol projekt financovaný Európskou komisiou, prostredníctvom programu Inteligentná energia pre Európu, prebiehajúciod mája 2012 do októbra 2014 . Cieľom bolo prispieť k prekonaniu byrokratických bariér, ktoré bránili rozsiahlej integrácii fotovoltickej (PV) energie do distribučných systémov v celej Európe. SAPI bolo súčasťou tohto projektu. O výsledkoch sme informovali na našich stránkach.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek