Lokálny zdrojDôvodom vzniku tejto príručky je zvyšujúci sa záujem domácností a podnikov o využívanie obnoviteľných zdrojov, hlavne fotovoltiky, na výrobu elektrickej energie. Príručka o lokálnom zdroji má slúžiť všetkým záujemcom o výrobu elektrickej energie z obnoviteľného zdroja, ktorí chcú vyrobenú elektrickú energiu využívať primárne na vlastnú spotrebu. Podľa Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č. 309/2009 Z. z., je lokálnym zdrojom „zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu takéhoto odberného miesta“ (ďalej len Lokálny zdroj).

Koncept Lokálneho zdroja prešiel po schválení novely zákona v apríli 2022 významnými zmenami. Z dôvodu týchto zmien a častých dotazov zo strany súčasných a potenciálnych výrobcov z Lokálneho zdroja spísala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE príručku, v ktorej čitateľ nájde popis toho, ako je Lokálny zdroj definovaný podľa súčasnej legislatívy, aké zariadenie je možné považovať za Lokálny zdroj, aké sú práva a povinnosti výrobcu elektriny z Lokálneho zdroja a taktiež popis jednotlivých krokov a povinností, ktoré musí výrobca splniť predtým, ako Lokálny zdroj nainštaluje. Taktiež v manuáli čitateľ nájde informácie o technických parametroch, ktoré by mal Lokálny zdroj spĺňať. Manuál nemá čitateľovi slúžiť ako jediný zdroj informácií, ale ako prvotný materiál, ktorý ho oboznámi o všetkom, na čo by si mal dať výrobca z Lokálneho zdroja pozor a čom by mal mať informácie predtým, ako sa pustí do prevádzky Lokálneho zdroja.

stiahnite si príručku


Novela Zákona č. 309/2018 Z.z. o podpore OZE definitívne zaviedla inštitút Lokálneho zdroja, ktorého koncept pochádza z dielne Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Schválený koncept tak konečne prináša koncovým spotrebiteľom možnosť inštalácie zdrojov elektrickej energie bez negatívneho vplyvu na koncové ceny

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie. Aby sa zdroj mohol považovať za lokálny, musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musí byť identické s odovzdávacím miestom. V praxi to znamená, že výrobca vyrába elektrinu pre účely vlastnej spotreby a snaží sa maximálne množstvo vyrobenej energie zužitkovať priamo na mieste, kde ju vyrobí.

Lokálny zdroj musí byť pripojený do sústavy na základe zmluvy o pripojení a jeho inštalovaný výkon je limitovaný maximálnou rezervovanou kapacitou odberného miesta. To znamená, že zariadenie nesmie vyrábať viac výkonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovať. 

Výrobca elektriny z lokálneho zdroja má prednostné právo na bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do  sústavy prevádzkovateľom sústavy a rovnako aj na bezplatnú výmenu meradla, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny zo sústavy a množstvo elektriny dodanej do sústavy, prevádzkovateľom sústavy. Výrobca elektriny z lokálneho zdroja sa v porovnaní s inými zdrojmi vzdáva práva na výkupnú cenu a musí si aj sám zabezpečiť, že prebytok dodaný do sústavy, niekto zúčtuje ako odchýlku.

Podľa novely č. 85/2022, ktorá je účinná od 1.4.2022 má výrobca tieto práva a povinnosti:

„(12) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji môže v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja dodávať do sústavy 11d) elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja. Ak technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy neumožňujú zmluvne dohodnúť maximálnu rezervovanú kapacitu lokálneho zdroja vo výške celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja, maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja sa dohodne v nižšej hodnote, ktorú technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy umožňujú.„

„(13) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, má práva a povinnosti výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu.11e)“.

Návratnosť pod 10 rokov a výrazné šetrenie nákladov

Inštalácia je úspešná, ak je v odbernom mieste spotrebovaných 100 % vyrobenej energie a regulácia zdroja zabezpečuje nulové alebo takmer nulové pretoky do DS. Tým sa eliminuje riziko odpojenia zo strany distribučnej sústavy. Majiteľ musí mať neustály prehľad o prevádzke a funkčnosti lokálneho zdroja a to aj keď si lokálny zdroj nevyžaduje zvláštne zásahy, len pravidelnú preventívnu údržbu. 

Zaujímavo vychádza lokálny zdroj aj v číslach. Ako príklad poslúži fotovoltický systém inštalovaný na streche priemyselnej haly s nepretržitou trojzmennou prevádzkou a inštalovaným výkonom 100 kWp. Investičné náklady zahŕňajúce fotovoltické panely s nosnou konštrukciou, meničmi prúdu, montáž, elektroinštaláciu, inžiniering a pripojene predstavujú cca 108 000 eur. Ročné náklady na údržbu sú cca 500 eur. Predpokladané ročné množstvo ušetrenej energie predstavuje 115 000 kWh, čo pri priemernej cene 0,12 eur/kWh znamená 13 800 eur ušetrených nákladov. Návratnosť investície sa tak odhaduje na menej ako 9 rokov, pri zohľadnení rastúcich cien elektrickej energie aj menej ako 7,5 roka. Životnosť inštalácie pritom môžeme počítať minimálne 30 rokov. Doba prípravy a realizácie takéhoto projektu by mala klesnúť implementáciou do zákona zo 6 na 3 mesiace.

Postupy pripojenia pre jednotlivé DS

ZSD:  https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Uzatvorenie-zmluvneho-vztahu/Lokalne-zdroje

SSD: https://www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny/oze-zdroje-a-lokalne-zdroje-do-500kw?page_id=6252

VSD: https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/lokalny-zdroj

Máte záujem o inštaláciu Lokálneho zdroja?

Ak vás množstvo výhod tohto riešenia presvedčilo a máte záujem sa dozvedieť viac podrobností, či nechať si vypracovať nezáväznú ponuku na konkrétnom mieste, vyplňte tento formulár.


Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek