Legislatíva OZENeznalosť zákona neospravedlňuje. Slovenská republika je krajinou so silnou reguláciou a tento trend sa podpisuje aj na odvetví energetiky. Ak v energetike chcete podnikať, je priam nevyhnutné zorientovať sa v platnej legislatíve. Oboznámenie sa so zákonmi a vyhláškami je kľúčové a táto informovanosť vám určite ušetrí nie len peniaze ale aj problémy.

SAPI pre svojich členov pravidelne a detailne monitoruje slovenské aj európske legislatívne prostredie. Členovia dostávajú podrobné prehľady o všetkých dôležitých zmenách v zákonoch, nariadeniach, vyhláškach, či smerniciach EÚ.

Nižšie nájdete niekoľko najdôležitejších noriem, ktoré ovplyvňujú podnikanie výrobcu z OZE.

Detailný prehľad všetkých noriem je pripravený pre členov každý mesiac.

ZISTI VIACČLENSKÁ ZÓNA

Novela Zákona č. 309/2018 Z.z. o podpore OZE definitívne zaviedla inštitút Lokálneho zdroja, ktorého koncept pochádza z dielne Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Schválený koncept tak konečne prináša koncovým spotrebiteľom možnosť inštalácie zdrojov elektrickej energie bez negatívneho vplyvu na koncové ceny

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie. Aby sa zdroj mohol považovať za lokálny, musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musí byť identické s odovzdávacím miestom. V praxi to znamená, že výrobca vyrába elektrinu pre účely vlastnej spotreby a snaží sa maximálne množstvo vyrobenej energie zužitkovať priamo na mieste, kde ju vyrobí.

Lokálny zdroj musí byť pripojený do sústavy na základe zmluvy o pripojení a jeho inštalovaný výkon je limitovaný maximálnou rezervovanou kapacitou odberného miesta. To znamená, že zariadenie nesmie vyrábať viac výkonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovať. 

Výrobca elektriny z lokálneho zdroja má prednostné právo na bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do  sústavy prevádzkovateľom sústavy a rovnako aj na bezplatnú výmenu meradla, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny zo sústavy a množstvo elektriny dodanej do sústavy, prevádzkovateľom sústavy. Výrobca elektriny z lokálneho zdroja sa v porovnaní s inými zdrojmi vzdáva práva na výkupnú cenu a musí si aj sám zabezpečiť, že prebytok dodaný do sústavy, niekto zúčtuje ako odchýlku.

Podľa novely č. 85/2022, ktorá je účinná od 1.4.2022 má výrobca tieto práva a povinnosti:

„(12) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji môže v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja dodávať do sústavy 11d) elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja. Ak technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy neumožňujú zmluvne dohodnúť maximálnu rezervovanú kapacitu lokálneho zdroja vo výške celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja, maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja sa dohodne v nižšej hodnote, ktorú technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy umožňujú.„

„(13) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, má práva a povinnosti výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu.11e)“.

Návratnosť pod 10 rokov a výrazné šetrenie nákladov

Inštalácia je úspešná, ak je v odbernom mieste spotrebovaných 100 % vyrobenej energie a regulácia zdroja zabezpečuje nulové alebo takmer nulové pretoky do DS. Tým sa eliminuje riziko odpojenia zo strany distribučnej sústavy. Majiteľ musí mať neustály prehľad o prevádzke a funkčnosti lokálneho zdroja a to aj keď si lokálny zdroj nevyžaduje zvláštne zásahy, len pravidelnú preventívnu údržbu. 

Zaujímavo vychádza lokálny zdroj aj v číslach. Ako príklad poslúži fotovoltický systém inštalovaný na streche priemyselnej haly s nepretržitou trojzmennou prevádzkou a inštalovaným výkonom 100 kWp. Investičné náklady zahŕňajúce fotovoltické panely s nosnou konštrukciou, meničmi prúdu, montáž, elektroinštaláciu, inžiniering a pripojene predstavujú cca 108 000 eur. Ročné náklady na údržbu sú cca 500 eur. Predpokladané ročné množstvo ušetrenej energie predstavuje 115 000 kWh, čo pri priemernej cene 0,12 eur/kWh znamená 13 800 eur ušetrených nákladov. Návratnosť investície sa tak odhaduje na menej ako 9 rokov, pri zohľadnení rastúcich cien elektrickej energie aj menej ako 7,5 roka. Životnosť inštalácie pritom môžeme počítať minimálne 30 rokov. Doba prípravy a realizácie takéhoto projektu by mala klesnúť implementáciou do zákona zo 6 na 3 mesiace.

Postupy pripojenia pre jednotlivé DS

ZSD:  https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Uzatvorenie-zmluvneho-vztahu/Lokalne-zdroje

SSD: https://www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny/oze-zdroje-a-lokalne-zdroje-do-500kw?page_id=6252

VSD: https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/lokalny-zdroj

Máte záujem o inštaláciu Lokálneho zdroja?

Ak vás množstvo výhod tohto riešenia presvedčilo a máte záujem sa dozvedieť viac podrobností, či nechať si vypracovať nezáväznú ponuku na konkrétnom mieste, vyplňte tento formulár.


Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek