Ciele a aktivity klastraKlastrová organizácia si v rámci stratégie svojho rozvoja vytýčila nasledovné ciele: 

1. Podpora rastu konkurencieschopnosti  a inovačného potenciálu jednotlivých členov najmä malých a stredných podnikov 

Pri napĺňaní tohto cieľa sa  klastrová organizácia zameria na využitie širokej škály podpory malých a stredných podnikov prostredníctvom európskych politík a ich grantových programov. Podpora by taktiež zahŕňala  preniknutie  na nové medzinárodné trhy, získavanie nového portfólia zákazníkov,  ponuku nových produktov, technológií,  služieb. 

 

2. Prístup k aktuálnym a najnovším informáciám, témam, trendom, politikám a stratégiám  v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Ktoré sú  prioritne  a najviac diskutované na európskej úrovni a ktorým sa  venuje zvýšená pozornosť. Hlavným zdrojom takýchto informácií je vybudovanie siete kontaktov so zahraničnými odborníkmi a tvorcami politík. Neodmysliteľnou súčasťou tvorí prezentácia klastra a jeho členov v rámci existujúcich platforiem, iniciatív, sietí, výborov a pod. 


3. Prístup na medzinárodné organizované  podujatia, konferencie, kongresy, workshopy

Vďaka účasti na medzinárodných podujatiach je možné získavať dôležité informácie. Okrem získavania poznatkov z týchto podujatí  tu prichádza k tvorbe potenciálnych budúcich partnerstiev s medzinárodnými partnermi či už podnikateľmi , inými klastrami univerzitami, vedecko výskumnými organizáciami a inými inštitúciami.  Takéto podujatia poskytujú dostatočný priestor na prezentáciu klastra pred medzinárodným publikom čo zvyšuje  povedomie o činnostiach a aktivitách jednotlivých členov. 


4. Budovanie personálnych a organizačných kapacít

V prvom rade ide o zabezpečenie personálnych kapacít klastrovej organizácie. V rámci SAPI-klastrovej organizácie pôjde o klastrového manažéra a administratívneho pracovníka. V rámci pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov bude vybudovanie klastrovej organizácie na medzinárodnej úrovni. Zároveň sa zamestnanci a členovia organizácie budú zúčastňovať  rôznych typov vzdelávacích aktivít, seminárov, školení a tréningov a tým zvyšovať potenciál klastrovej organizácie.


5. Účasť v medzinárodných projektoch

V rámci tohto cieľa by  klastrová organizácia rada zapojila svojich členov do medzinárodných projektov a partnerstiev, čo môže prispieť k pri podpore  inovácií, či pri transfere poznatkov. V neposlednom rade  môže zvýšiť  konkurencieschopnosť jednotlivých partnerov.


6. Marketing, zviditeľnenie sa na domácom a medzinárodnom poli a zvýšenie atraktivity klastra a jeho členov

Dôkazom toho, že klastrová organizácia je fungujúci  a má svoj potenciál, je získanie  jedného z bronzového certifikátu kvality od ESCA. Jednotlivé aktivity, ktoré sú povinné k získaniu certifikácie, môžu prispieť k vybudovaniu povedomia o klastri a spolu so získaním značky kvality dopomôcť k zviditeľneniu klastra a budovaniu dobrého mena na medzinárodnej úrovni. 


Spolupráca so SIEA:


organizácia seminárov na propagáciu a hodnotenia úspešnosti programu "Zelená domácnostiam", ktorý je v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia určený na investičnú podporu výstavby malých OZE v domácnostiach formou poukážok,


organizácia spoločných workshopov a odborných podujatí za účelom   informovania o nových možnostiach a inováciách  v oblasti OZE presadzovania širšieho využívania OZE riešení v projektoch podporovaných SIEA


 

Spolupráca s STU FEI:


vypracovanie štúdie "Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu SR" (2018), ktorá analyzuje potenciál využitia jednotlivých druhov OZE a ich integrovateľnosť do  elektrizačnej sústavy SR,


prezentácia výsledkov na akademickej pôde a pred odbornou verejnosťou na konferencii SAPI,


odborná spolupráca pri testovaní inovatívnych technologických riešení OZE (fotovoltika, energetické úložiská),


testovanie vplyvu decentrálnych OZE na stabilitu distribučnej sústavy


Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek