O klastriklaster

SAPI klaster obnoviteľnej energie bol založený v roku 2019 ako startup klaster so zameraním na rozširovanie a prepájanie znalostí a skúseností o efektívnom využívaní technológii obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rámci domény priemyslu pre 21.storočie. Klaster je záujmové združenie právnických osôb, ktoré má v súčasnosti viac ako 120 aktívnych členov - podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví OZE a viacerých partnerov štátnej správy a verejnej správy a výskumné, vývojové a vzdelávacie inštitúcie. Činnosť klastra nadväzuje na aktivity Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá bola založená v roku 2010 ako záujmové združenie reprezentujúce odvetvie fotovoltiky a OZE.


Hlavným poslaním klastra je vytvorenie efektívnej platformy na prepájanie, komunikáciu a spoluprácu jednotlivých členov a partnerov klastra so zameraním na sektor obnoviteľnej energetiky. V aktivitách spadajúcich do činnosti klastrovej organizácie sú zahrnutí členovia SAPI ako podnikateľská sféra pôsobiaca v odvetví OZE, ďalej partneri z oblasti štátnej a verejnej správy a tiež výskumné, vývojové a vzdelávacie inštitúcie. Úlohou klastra je poskytovať týmto partnerom efektívny nástroj na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu pri realizácii projektov a implementácii inovatívnych technologických riešení v obnoviteľnej energetike. Klaster vyhľadá a prepája domáce a zahraničné organizácie a expertných partnerov s relevantným zameraním v jednotlivých projektoch, inovatívnych technológiách OZE a riešeniach v sektore obnoviteľnej energetiky.


Rozvoj inovačných schopností členov a partnerov má pre SAPI obnoviteľnú energie najvyššiu dôležitosť. Prepojenie výskumu, vzdelávacích inštitúcií a malých a stredných podnikov môže priniesť mnoho výhod na oboch stranách. Využívaním inovatívnych technológií môžu MSP vytvárať nové obchodné príležitosti mimo ich súčasných trhov. Na druhej strane výskumné a vzdelávacie inštitúcie získavajú partnera na podporu, ale aj spolufinancovanie svojich výskumných a vývojových aktivít.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek