Členovia a partneriČlenovia SAPI - zoznam členov klastra je uvedený v sekcii Členovia. Aktivity členov klastra sú rozdelené do nasledujúcej štruktúry:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) – je štátna príspevková organizácia, ktorá poskytuje bezplatné energetické poradenstvo, sprostredkováva čerpanie finančnej pomoci, vypracováva energetické audity, koncepcie a štúdie a overuje hospodárnosť prevádzky sústav tepelných zariadení. Zriadená bola rozhodnutím ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999.

Slovenská technická univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Jedná sa o jednu z najstarších technických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckou a výskumnou činnosťou, je predovšetkým poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelávania všetkých stupňov na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce. Pracoviská ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky sú zamerané na:

V rámci klastra pôsobí ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky ako výskumno-vývojový a vzdelávací partner. Pre aktivity klastra sú v tejto súvislosti k dispozícii najmä služby Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré disponuje odborným personálom a výskumnou infraštruktúrou na výskum a vývoj v oblasti rôznych technológii OZE.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek