Členovia a partneriPre SAPI- klaster obnoviteľnej  energie je dôležitý  rozvoj v oblasti  inovačných schopností partnerov. Prepojenie medzi výskumnými, vzdelávacími inštitúciami či malými a strednými podnikmi môže priniesť mnoho výhod na oboch stranách.

 Využitím  inovačných technológií sa môžu naskytnúť pre malé a stredné podniky nové obchodné príležitosti mimo ich aktuálnych trhov. Na druhej strane  výskumné a vzdelávacie inštitúcie získavajú partnera na propagáciu, ale aj spolufinancovanie  ich výskumno-vývojových aktivít. 


V oblasti štátnej správy, výskumu, vývoja a vzdelávania sú partnermi klastra nasledujúce organizácie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátna príspevková organizácia, ktorá poskytuje bezplatné energetické poradenstvo, sprostredkováva čerpanie finančnej pomoci, vypracováva energetické audity, koncepcie a štúdie a overuje hospodárnosť prevádzky sústav tepelných zariadení. Zriadená bola rozhodnutím ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999.


Medzi hlavné oblasti pôsobnosti SIEA patria: 

Bezplatné odborné energetické poradenstvo o obnoviteľných zdrojoch energie, šetrení energiou a energetickej efektívnosti. 

Implementácia opatrení v rámci Operačných programov Kvalita životného prostredia a výskum a inovácie.

Poskytovanie grantov a dotácií

Organizácia vzdelávania a skúšok

Podpora inovačných aktivít

Slovenská technická univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Jedná sa o jednu z najstarších technických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckou a výskumnou činnosťou, jej poslaním je predovšetkým poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelávania všetkých stupňov na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce.


 Pracoviská ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky sú zamerané na:

výrobu, prenos, distribúciu a efektívne využitie elektriny,

svetelnú techniku, návrh svietidiel pre automobily,

technológiu slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a na káblovú techniku,

meranie elektro fyzikálnych vlastností materiálov a systémov,

výskum degradačných procesov vyvolaných najrôznejšími mechanizmami,

vývoj, konštrukciu a diagnostiku elektrických strojov, prístrojov, pohonov a výkonovej polovodičovej techniky.


Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek