Zelená domácnostiam je program SIEA, financovaný z fondov EÚ. Cieľom je podporiť OZE zdroje a ich inštaláciu v domácnostiach. Prvá fáza projektu trvala od roku 2015 do roku 2018.

Na projekte sa svojimi skúsenosťami a podnetmi aktívne podieľalo SAPI, ktoré so SIEA pravidelne rokovalo a upozorňovalo na viaceré problémy a nedostatky odhalené počas jednotlivých kôl. Od roku 2019 je pripravená druhá fáza.


Program podporuje nenávratným finančným príspevkom až do výšky 50% kúpu zariadenia na výroby elektriny z OZE alebo tepla z OZE pre domácnosti. Ide o unikátny projekt, keďže financie z operačného programu sú rozdeľované priamo koncovým užívateľom. Tento projekt sa stretol s obrovským záujmom verejnosti a pomohol zvýšiť povedomie ľudí o OZE - najväčší záujem bol práve o fotovoltiku, kde poukážky boli vyčerpané vždy v priebehu niekoľkých minút.

Viac informácií: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/


SAPI má aj certifikát na školenie inštalatérov pre program Zelená domácnostiam a organizuje pravidelné školenia.


Členstvo je možné aj pre majiteľov malých inštalácií, SZČO a sympatizantov.

Akcia bola pomenovaná podľa povinnosti výrobcov nahlásiť každoročne do 15. augusta distribučnej spoločnosti aj ÚRSO, že o podporu má výrobca záujem aj na ďalší rok a koľko elektriny dodá do sústavy. Zákon priznáva výrobcom zelenej elektriny nárok na podporu v presne stanovenej výške na obdobie 15 rokov. Výrobcovia elektriny sú však, aj napriek priznanej podpore, povinní každoročne oznamovať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a distribučnej spoločnosti, že o túto podporu majú naozaj záujem a že si svoj nárok aj v nasledujúcom roku uplatnia. Tiež sú povinní oznámiť, koľko elektriny do sústavy dodajú, a to aj napriek tomu, že takýto údaj sa nachádza vo viacerých dokumentoch, ktorými disponuje tak Úrad, ako aj distribučná spoločnosť.

Nesplnenie oznamovacej povinnosti je od roku 2014 sankcionované stratou ročnej podpory, ktorá môže, v prípade roľníckeho družstva, ktoré zamestnáva množstvo ľudí v menej rozvinutých regiónoch, a ktoré prevádzkuje bioplynovú stanicu s výkonom 1 MW, predstavovať sumu takmer 1 milión EUR. V prípade fotovoltickej elektrárne s rovnakým výkonom ide ročne o sumu viac ako 400 tisíc EUR. Túto sankciu SAPI pripomienkovalo, avšak bezúspešne.

V decembri 2014 krátko pred Vianocami všetky distribučné spoločnosti odoslali výrobcom obyčajný list, v ktorom im oznámili odobratie podpory na nasledujúci rok. Napriek tomu, že povinnosť sa mala splniť do 15. 8 - distribučné spoločnosti čakali s oznámením na pár dní pred koncom roka. Dôsledkom tejto akcie, na ktorú SAPI upozornilo, okrem iných inštitúcií (žiaľ bezvýsledne) aj Protimonopolný úrad, bolo odobratie podpory na rok 2015 viac než 1 100 výrobcom zelenej elektriny prevádzkujúcich slnečné, bioplynové, či malé vodné elektrárne. Vo viacerých prípadoch pritom nešlo o situácie, kedy výrobca zabudol daný formulár doručiť. Oznamovaciu povinnosť si podľa vlastných slov splnili, problémom však je, že distribučné spoločnosti to videli inak. Mnohí výrobcovia disponovali podacími lístkami k zásielkam s formulárom a sú dokonca známe situácie, kedy distribučná spoločnosť neuznala pečiatku vlastnej podateľne. Celý tento proces odobratia podpory prebehol bez možnosti odvolania sa, ktoré by malo v právnom štáte byť neprípustné. Prísť o milióny bez možnosti preukázať splnenie predmetnej  povinnosti, keď druhá strana oponuje tým, že pečiatka podateľne sa javí ako jej, jednoducho nesmie patriť medzi praktiky právneho štátu.

Sú známe aj tragické prípady výrobcov, ktorí v dôsledku tejto kauzy nedokázali splácať svoje úvery.


„Celú kauzu považujeme za veľmi vážny prešľap. Zavedením zbytočnej administratívnej povinnosti štát hľadá ďalší nástroj na to, aby mohol šikanovať podnikateľov a kompenzovať si problémy spôsobené zle nastavenou cenovou reguláciou. Uplatniť si tak vysokú sankciu voči výrobcovi zelenej elektriny za nesplnenie pochybnej administratívnej povinnosti považujem za škandalózne“ vysvetľovala médiám Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. „Požadované údaje vyplývajú z viacerých dokumentov, ktorými všetky dotknuté subjekty disponujú. To ani nehovorím, že na Slovensku máme jednotný systém zberu dát OKTE. Informáciami disponujú aj distribučné spoločnosti vďaka priamym prístupom k elektromerom,“ dodala Veronika Galeková (z tlačovej správy SAPI, dňa 21. 2. 2017).

V tejto, doteraz najhoršej kauze štátu proti zelenej energetike, urobilo SAPI  všetky dostupné kroky: listy ministrovi, premiérovi aj prezidentovi SR, sťažnosti na URSO, SOI, Generálnej prokuratúre SR, distribučným spoločnostiam, podané predbežné opatrenia, trestné oznámenia, niekoľko protestných zhromaždení a množstvo mediálnych aktivít. Nič z toho nepomohlo, keďže sa výrobcov nezastala ani jediná inštitúcia. Dodatočne niektoré distribučné spoločnosti časti výrobcov opätovne prekontrolovali podklady a v málo prípadoch prišlo k náprave. Napriek tomu niekto zobral výrobcom 70 miliónov eur - niektorých to stálo život, mnohých zdravie a cena elektriny, ktorá bola jednou z hlavných výhovoriek, aj tak ostala rovnaká. Všetky tieto časovo náročné a profesionálne zvládnuté aktivity boli pod vedením vtedajšieho zástupcu riaditeľky, Pavla Šimona. Vďaka jeho úsiliu sa práve v tom čase SAPI zviditeľnila aj ako partner slabších.

Nasledovala ešte sťažnosť na Európsku komisiu a v tejto veci bol začatý tzv. EU Pilot voči Slovensku (3. 3. 2016). Doteraz však nebol uzavretý.

Najdôležitejším vyústením bolo iniciovanie podania na Ústavný súd v tejto veci, ktorý zastrešila SAPI. V histórii SAPI to bolo druhé podanie na Ústavný súd.


1. Dňa 13.7.2015 bol podaný návrh skupiny poslancov na začatie konania o súlade § 4 ods. 3 Zákona o podpore OZE s Ústavou SR a Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Týmto návrhom sa zároveň navrhovalo pozastavenie účinnosti napadnutého ustanovenia zákona.

2. Dňa 4.11.2015 Ústavný súd návrh skupiny poslancov prijal na ďalšie konanie. Ústavný súd však zároveň nevyhovel návrhu na pozastavenie účinnosti § 4 ods. 3 Zákona o podpore OZE.

3. Navrhovateľom bolo doručené stanovisko vlády SR zo dňa 21.12.2015 a stanovisko Národnej rady SR zo dňa 26.4.2016.

4. Navrhovatelia reagovali na stanoviská vlády SR a Národnej rady SR vyjadrením zo dňa 11.1.2017.


5. Dňa 22. marca 2017 zamietol Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na vyslovenie neústavnosti časti Zákona o podpore OZE, ktorá umožňuje odobrať podporu na jeden rok výrobcom energie, ktorí si nesplnili zbytočnú a duplicitnú ohlasovaciu povinnosť. Písomné vyhotovenie rozhodnutia bolo stranám doručené až v máji. Jeho odôvodnenie považovala SAPI za rozporuplné a protichodné. Azda najzreteľnejšie je to v časti, ktorá konštatuje primeranosť sankcie odňatia podpory a uvádza, že takáto právna úprava je vo verejnom záujme. Na druhej strane je ale nutné oceniť, že rozhodnutie Ústavného súdu definovalo pozíciu distribučných spoločností voči výrobcom energie. LINK http://www.sapi.sk/ustavny-sud-k-odnatiu-podpory-distribucne-spolocnosti-nemaju-len-ulohu-postara/

Podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR má predmetná právna úprava za cieľ obmedziť negatívne dopady podpory výroby elektriny z OZE na cenu elektriny. Čísla ale jasne ukazujú že odňatie podpory viac ako 1100 výrobcom elektriny v roku 2015 sa žiadnym spôsobom neodrazilo v konečnej cene elektriny. Podpora výroby elektriny z OZE je financovaná prostredníctvom TPS. TPS predstavuje zložku ceny elektriny a platia ju odberatelia elektriny vo faktúrach za elektrinu. V roku 2015 bola TPS vo výške takmer 22 EUR za MWh. Odňatím podpory v roku 2015 ušetrili, podľa vyjadrenia Jozefa Holjenčíka na Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti dňa 29.1.2015, distribučné spoločnosti 68 miliónov eur, čo znamená, že TPS mala klesnúť o 2,5 až 3 eurá. Tarifa sa ale neznížila.


Záver Akcie 1508: V pripravovanej novele zákona o podpore OZE, ktorá má mať účinnosť od 1. 1. 2019 už táto povinnosť ani sankcia nie je.

Už niekoľko rokov poskytujeme členom monitoring legislatívy. Každý mesiac kontrolujeme legislatívne zmeny, ktoré nastali v príslušných zákonoch, vyhláškach ÚRSO, európskych smerniciach, či rôznych koncepciách a stratégiach Slovenska, týkajúcich sa OZE, trvalo udržateľného rozvoja, klimatických zmien a pod. Zároveň členom zasielame každý mesiac tzv. Kalendár výrobcu, v spolupráci s Pavel Šimon s.r.o. kde upozorňujeme počas celého roka na povinnosti, ktoré je nutné plniť.

Veľmi dôležitou témou pre slovenskú fotovoltiku a OZE je koncept Lokálneho zdroja, ktorý SAPI predstavila v lete 2017. Prvý koncept vznikol ešte v roku 2013 a jeho oživenie prebiehalo od roku 2016. Ide o legislatívne riešenie výstavby vlastného zdroja energie v existujúcom mieste spotreby, ktorý je zameraný predovšetkým, na prelomenie „stop stavu“ trvajúceho od roku 2013. Ambíciou SAPI je, aby bolo možné oficiálne pripájať do siete aj väčšie zdroje na výrobu elektriny, avšak za predpokladu, že tieto zdroje nebudú požadovať na svoju prevádzku žiadne dotácie a všetku, alebo takmer všetku, vyrobenú elektrinu si dokáže výrobca spotrebovať v mieste výroby. V praxi teda výrobca nedodáva prebytky do siete (technická tolerancia je na úrovni 10% z vyrobeného množstva), a sieť nezaťažuje. Môže vyrobiť také množstvo elektriny, ktorú u seba dokáže spotrebovať, max však 500 kWp. V auguste 2018 bol tento koncept finálne schválený na rokovaní Vlády SR v novele zákona 309/2009 Z.z. o podpore OZE a KVET spolu s rozsiahlou reformou systému podpory OZE. Táto úprava bola napokon podľa nášho pôvodného návrhu schválená a je účinná od 1. 1. 2019. Viac tu.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek