Úspechy2023 - SAPI sa stala členom európskej asociácie SolarPower Europe, vďaka čomu dokážeme slovenské témy posúvať na európsku úroveň a zároveň prinášať európske témy k nám na Slovensko. Naši členovia majú vďaka tomu prístup k informáciám, webinárom, diskusiám a štatistickým dátam, ktoré nám pomáhajú rozvíjať obnoviteľnú energiu na Slovensku.

2023 - SAPI sa stala súčasťou konzorcií medzinárodných projektov financovaných Európskou klimatickou iniciatívou, pričom jeden z týchto projektov vedie. Projekty s názvom „COMMENCE – Community Energy in Central Europe“ a „Renewable Chance for Future“ budú mať trvanie až do roku 2025.

2022 - SAPI naštartovala nový formát SAPI Energy Conference, svojho vlajkového podujatia s medzinárodnou účasťou. Pilotný ročník nového formátu zaznamenal najväčšiu účasť hostí.

2021 - SAPI sa stala členom medzinárodnej organizácie Wind Europe. SAPI vďaka členstvu získava prístup ku kľúčovým dokumentom, smerniciam či dátam, ktoré nám umožňujú aplikovať získané znalosti a informácie v domácom prostredí.

2020 - SAPI členská základňa presiahla magickú stovku. Záujem o členstvo v SAPI neustále rastie, čo je dôkazom dôležitosti našej činnosti a práce.

2019 - SAPI zakladá klastrovú organizáciu pre OZE, ktorá je zameraná na rozširovanie a prepájanie vedomostí a skúseností pri využívaní OZE technológií. Členmi klastra sú malé a stredné podniky špecializujúce sa na obnoviteľné zdroje, štátne inštitúcie a tiež zástupcovia z vedeckých a výskumných inštitúcií.

2019 - SAPI prišlo s návrhom konceptu Lokálneho zdroja ešte v roku 2013. Po ďalších 3 rokoch sme tento návrh dokončili a od roku 2016 sme pracovali na jeho začlenení do legislatívy. Aktuálne je súčasťou Zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby § 4b. 

2016 - SAPI iniciovalo zber podpisov poslancov pre podanie na Ústavný súd SR. Ústavný súd označil časť vyhlášky, ktorá zaviedla G-komponent za protiústavnú.

2015 - Akcia 1508 je projekt pomenovaný podľa dátumu 15. august, čo je dátum, do ktorého si musia výrobcovia splniť oznamovaciu povinnosť a poslať na ÚRSO a do distribučných spoločností informácie, ktorými už dávno disponujú. Zároveň musia do tohto dátumu potvrdiť, že si naďalej uplatňujú nárok na podporu, ktorá im už raz bola pridelená na 15 rokov. SAPI zorganizovala množstvo protestných aktivít, aj tlačové konferencie. Podarilo sa bá získať pre vec aj poslancov NR SR, ktorí iniciovali podanie na Ústavný súd. Podanie bolo síce neúspešné, no súd v odôvodnení vymedzil vzťah medzi výrobcom a distribučnou spoločnosťou.

2014 – Projekt PV GRID bol financovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Inteligentná energia pre Európu od mája 2012 do októbra 2014. Jeho cieľom bolo prispieť k prekonaniu byrokratických bariér, ktoré bránili rozsiahlej integrácii fotovoltickej (PV) energie do distribučných systémov (DS) v celej Európe. SAPI bolo súčasťou tohto projektu. Na stránke http://www.pvgrid.eu/home.html v slovenskom jazyku je výstup z tohto projektu.

2013 - EÚ zaviedla clá na dovoz solárnych panelov a komponentov z tretích krajín. SAPI otvorený list prezidentovi Junckerovi. Vďaka úsiliu SAPI Slovensko v Bruseli hlasovalo za zrušenie týchto opatrení. Od 3. septembra 2018 sú tieto clá zrušené.

2013 - Projekt EXREN (EXplore Renewable Energy) sa zameriaval na Bratislavský kraj na slovenskej strane a na oblasti severného a južného okolia Viedne na rakúskej strane. Podporovala ho Európska únia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007-2013.

2010 - SAPI vznikla v roku 2010, ako prvá profesionálna OZE organizácia na Slovensku a, ako jediná, je aktívna aj doteraz.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek