Čo riešimeAukcie patria aktuálne medzi najhorúcejšie témy v slovenskej energetike. Sú to práve aukcie, ktoré by mali, spolu s Lokálnym zdrojom, odblokovať viac než 6 rokov trvajúci stopstav a výraznou mierou prispieť k rozvoju OZE na Slovensku. Od januára 2019 sú aukcie v Zákone o podpore OZE zakotvené ako forma podpory OZE. Zákon je ale v tomto ohľade veľmi stručný a odborníci, výrobcovia aj podnikatelia už viac než rok s napätím očakávajú, že Ministerstvo hospodárstva SR zverejní viac.

Ministerstvo ale, aj kvôli nesystematickej regulácii, naráža pri príprave aukcií na množstvo problémov. Ak sa aktuálne platná legislatíva nezmení, ponuky investorov v aukciách budú jednoducho nekonkurencieschopné. Situáciu pozorne sledujeme a aktívne komunikujeme s MH SR.

Poplatok s názvom G-komponent vstúpil do platnosti 1.1.2014 a jeho výška sa odvíja od inštalovaného výkonu zariadenia. Napríklad v prípade zariadenia na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom 1 MW ročná výška G-komponentu predstavuje sumu približne 20 000 EUR. Podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR nemusia výrobcovia elektriny bez zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny platiť tento poplatok. Toto rozhodnutie je tiež základom pre vrátenie už uhradených platieb.

Na protiústavnosť G-komponentu upozornila SAPI, ktorá aj priamo iniciovala v spoluprácu s poslancami NR SR podanie na Ústavný súd SR. SAPI mala extra fond vyčlenený na financovanie právnych aktivít súvisiacich s predmetom sporu. Takáto forma spolupráce smerom k spoločnému cieľu je hlavnou výhodou a zároveň aj hlavným poslaním SAPI. Do tohto fondu pritom mohli a aj prispievali tiež nečlenovia asociácie. Vďaka tejto podpore sme súd dotiahli spoločne do víťazného konca.

Ústavný súd rozhodol o protiústavnosti G-komponentu na verejnom zasadnutí 22.6.2016. Jednalo sa o jeden z najväčších sporov energetike a jeho výsledok dal jasný signál aj zahraničným partnerom, že Slovenská republika to so svojimi energetickými záväzkami myslí vážne. O mesiac neskôr, dňa 21. 7. 2016 bolo toto rozhodnutie zverejnené v Zbierke zákonov, čím sa stalo všeobecne záväzným. V Zbierke zákonov sa však zverejňuje len výrok rozhodnutia bez bližšieho odôvodnenia. Ústavný súd vo svojom písomnom odôvodnení jasne uviedol, že je protiústavné, aby sa od výrobcov elektriny bez platnej zmluvy o prístupe tento poplatok vyberal. G-komponent sa od týchto výrobcov nemal nikdy vyberať a podľa právneho zástupcu SAPI nemali doteraz uhrádzané platby žiaden právny základ. 

Distribučné spoločnosti do dnešného dňa aj naďalej fakturujú protiústavný G-komponent a to aj napriek doručeniu písomného odôvodnenia Ústavného súdu (dňa 28.9.2016). 

Výrobcovia sa tak následne začali postupne začali domáhať svojich práv a vrátenia poplatku na súdoch. Aktuálne rozhodli okresné súdy už v desiatkach prípadov, pričom rešpektovali rozhodnutie Ústavného súdu. Pár sporov sú už aktuálne na krajských súdoch, ktoré by mali rozhodnúť definitívne. Desiatky ďalších sporov stále prebiehajú.

V roku 2015 vznikla snaha niektorých distribučných spoločností zvýšiť tento poplatok trojnásobne oproti dnešku, čo však neprešlo. Ministerstvo hospodárstva SR dokonca túto platbu zaviedlo ako zákonnú povinnosť vo vládou schválenom návrhu novely Zákona o podpore OZE (august 2018), s plánovanou účinnosťou od 1. 1. 2019. Samotná výška platby je navyše netransparentná a nie je možné určiť, na základe akých kritérií bola vôbec vypočítaná. Táto platba pritom paradoxne zaťažuje najviac tých výrobcov, ktorí vyrábajú najmenej a neodráža skutočné náklady na prevádzku systému. Tu je nevyhnutné zdôrazniť, že G-komponent bude mať o necelých 8 rokov likvidačné účinky pre takmer všetky elektrárne vyrábajúce elektrinu z OZE. Tie totiž nebudú, v dôsledku tohto poplatku, schopné po skončení podpory predávať elektrinu na voľnom trhu so ziskom.

"G-komponent nie je platba za akési všeobecné využívane sústavy. Je to presne definovaná platba, stanovená regulačným úradom, ktorá sa vzťahuje ku konkrétnej službe. Tou je prístup do distribučnej sústavy. S kolegami sa niekedy smejeme na tom, že keď si niekto oprie bicykel o stĺp vysokého napätia, tak tiež využíva sústavu a podľa takejto logiky by mal tiež platiť." Pavol Poláček, Hospodárske noviny, 28. 8. 2018 

Záver: G-komponent je filozoficky v EÚ platba, ktorá má slúžiť len pre istú skupinu výrobcov ako motivácia či demotivácia v určitých lokalitách budovať isté druhy zdrojov. Len na Slovensku bola zavedená celoplošne, bez výnimky a slúži ako forma dane. Jeho výška násobne a likvidačne presahuje odporúčané európske hodnoty a likviduje domácich výrobcov. Aktuálne je v tejto forme pripravená v novele zákona o podpore OZE a mala by byť platná od 1. 1. 2019, napriek neutíchajúcej kritike širokej verejnosti. V rámci energetiky išlo o prvý a najprelomovejší spor decentralizovaných výrobcov so štátom, resp. s monopolmi, ktorý začala práve SAPI. Dodnes to patrí medzi jednu z hlavných činností asociácie.Zimný energetický balíček EÚ je horúcou témou už od roku 2016. Únia v ňom prináša viacero riešení ako podporiť obnoviteľné zdroje, akumuláciu energie, či zvýšiť efektívnosť a prispieť tak k čistejšej ekonomike a ochrane klímy. SAPI sa na procese schvaľovania zúčastnilo prostredníctvom organizácie Solar Power Europe, ktorá háji obnoviteľné zdroje priamo v Bruseli. Na základe koordinovaného postupu sa nám podarilo zvýšiť povedomie na Slovensku a našej partnerskej organizácii v Bruseli poskytnúť relevantné informácie a dáta, s ktorými vedeli ďalej pracovať pri rokovaniach s europoslancami. Výsledkom bolo, okrem iného, odsúhlasenie nárastu podielu OZE na spotrebe energie na 32% do roku 2030, pokles spotreby energie o 32,5% oproti základnému scenáru vývoja z roku 2007, či zmena riadenia Energetickej únie. Tému SAPI otvorilo aj na niekoľkých svojich seminároch, kde o ňom hovorila priamo Lívia Vaššáková, zo zastúpenia EK na Slovensku.

V rámci klimatickej politiky EÚ boli členské štáty nútené vypracovať svoje národné energetické a klimatické plány (NECP). Niektoré krajiny to spravili radi, iné to zobrali ako nutné zlo. Možno nikoho neprekvapí postoj Slovenska. Prvý návrh NECP, ktorý Slovensko poslalo Bruselu, mal úroveň seminárnej práce. Okrem toho, že Komisia plán označila za málo ambiciózny, chýbali v ňom aj stratégie a konkrétne riešenia, ako dosiahnuť stanovené ciele. Druhá verzia, bola podstatne lepšia, no slovenský NECP sa takmer celý točí okolo teplárenstva a OZE sú odsunuté na druhú koľaj. SAPI sa svojou aktívnou účasťou a pripomienkami pričinilo k drobnému zvýšeniu ambícií v oblasti podielu OZE na domácej spotrebe a akceptované boli aj niektoré pripomienky asociácie. Celkovo ale slovenský NECP v podobe, v akej bol schválený, považujeme za sklamanie.

Na Slovensku panuje už 6 rokov stopstav, ktorý znemožňuje pripájať nové zdroje nad 1 MW to distribučnej sústavy. Autority sa odvolávajú na štúdiu SEPS, ktorá nebola nikdy nikde zverejnená s tým, že sústava by nové zdroje nezvládla. SAPI si dalo vypracovať nezávislú štúdiu, ktorá zistila, že potenciál pre nové zdroje na Slovensku je, čím asociácia získala relevantný protiargument. Navyše máme rok 2020 a do decembra by mal náš podiel OZE na domácej spotrebe narásť o 2%, inak nesplníme náš záväzok voči EÚ. Ministerstvo stopstav čiastočne odblokovalo prostredníctvom lokálneho zdroja a sľubuje aj aukcie, no vyčlenené kapacity sú, nielen pre splnenie záväzku 14%, jednoducho nedostatočné. Problémy s pripojením do sústavy sú aj pri obnoviteľných zdrojov, kde by mala byť jediná forma podpory zníženie byrokracie. Napriek tomu trvá pripojenie aj 6 mesiacov.  

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek