Čo riešimeSAPI sa svojou činnosťou zapája do energetických tém, ktoré sa aktuálne na domácej úrovni riešia a zároveň prichádza s novými myšlienkami a podnetmi. Našou snahou je participovať pri vytváraní politického diskurzu v oblasti energetiky a snažíme sa formovať také podmienky, v rámci ktorých budú môcť výrobcovia z obnoviteľných zdrojov energie fungovať v nediskriminačnom trhovom prostredí. Z tohto dôvodu je v centre záujmu SAPI sledovanie a pripomienkovanie zákonov, strategických dokumentov, vyhlášok a smerníc, ktoré sa priamo či nepriamo týkajú OZE. Vďaka spolupráci so štátnymi inštitúciami vieme kvalitne a zodpovedne hájiť záujmy našich členov. 

SAPI je aktívna aj v európskom prostredí. So zahraničnými partnermi, medzi ktorých sa radia tak európske inštitúcie, ako i mimovládne organizácie, spolupracujeme na rozširovaní povedomia o potrebe zvyšovania podielu OZE. Zároveň otvárame diskusiu na témy, ktoré brzdia rozvoj obnoviteľných zdrojov. Medzi takéto problémy patrí neprimeraná administratívna záťaž či neochota odstraňovania technických bariér pripájania OZE do sústavy. 

V súčasnosti sa intenzívne venujeme najmä týmto témam:

Aukcie patria aktuálne medzi najhorúcejšie témy v slovenskej energetike. Sú to práve aukcie, ktoré by mali, spolu s Lokálnym zdrojom, odblokovať viac než 6 rokov trvajúci stopstav a výraznou mierou prispieť k rozvoju OZE na Slovensku. Od januára 2019 sú aukcie v Zákone o podpore OZE zakotvené ako forma podpory OZE. Zákon je ale v tomto ohľade veľmi stručný a odborníci, výrobcovia aj podnikatelia už viac než rok s napätím očakávajú, že Ministerstvo hospodárstva SR zverejní viac.

Ministerstvo ale, aj kvôli nesystematickej regulácii, naráža pri príprave aukcií na množstvo problémov. Ak sa aktuálne platná legislatíva nezmení, ponuky investorov v aukciách budú jednoducho nekonkurencieschopné. Situáciu pozorne sledujeme a aktívne komunikujeme s MH SR.

2014 – vstupuje do platnosti poplatok za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent, ktorého výška sa odvíja od inštalovaného výkonu zariadenia.

2016 – SAPI upozornila na protiústavnosť G-komponentu. Spolu s poslancami NR SR sme podali žiadosť o preskúmanie na Ústavný súd SR. Súd uznal tento poplatok za protiústavný a vo svojom písomnom odôvodnení jasne uviedol, že je protiústavné, aby sa od výrobcov elektriny bez platnej zmluvy o prístupe tento poplatok vyberal. 

2017 - Okresné súdy svojími rozhodnutiami potvrdzujú, že distribučné spoločnosti musia výrobcom elektriny vrátiť už uhradené platby, ktoré od nich od zavedenia G-komponentu distribučky protiprávne požadovali od roku 2014.

2019 – Účinnosť nadobúda novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Podľa tejto novely vzniká všetkým výrobcom elektriny nová povinnosť, a to povinnosť uzatvoriť s distribučnou spoločnosťou zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Zároveň sa zmenila definícia prístupu do siete a zmenili sa aj náležitosti zmluvy o prístupe. Prístupom do distribučnej sústavy sa po novom rozumie aj samotné dodávanie. Podľa dovtedajšej právnej úpravy väčšina výrobcov elektriny prístup nepotrebovala. Po novele zákona je G-komponent zákonne považovaný za oprávnený.

2020 – SAPI podáva vo veci G-komponentu sťažnosť na Európsku komisiu. Výrobcovia spolu so SAPI v sťažnosti upozorňujú na právny nesúlad G-komponentu v slovenskej legislatíve s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou. G-komponent má zo svojej podstaty slúžiť len pre istú skupinu výrobcov ako motivácia či demotivácia v určitých lokalitách budovať isté druhy zdrojov. Na Slovensku však bola zavedená celoplošne, bez výnimky a slúži ako forma dane.

2021 – URSO navrhuje novelu vyhlášky č. 18/2017 Z.z. o elektroenergetike, pričom navrhuje prehodnotenie výšky poplatku za prístup do distribučnej sústavy znížiť z 30 % na 10 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity. Zmenená vyhláška by mala byť účinná od 1. novembra 2021 a dotknuté subjekty budú mať tak možnosť predkladať návrhy na zmenu cenových rozhodnutí na rok 2022. 

Zimný energetický balíček EÚ bol zverejnený Európskou komisiou v roku 2016. Únia v ňom prináša osem návrhov k tranzícii na udržateľnú a zelenú energetiku. SAPI sa na procese schvaľovania zúčastnila prostredníctvom organizácie Solar Power Europe, ktorá háji obnoviteľné zdroje priamo v Bruseli. Výsledkom aktivít SAPI bolo, okrem iného, odsúhlasenie nárastu podielu OZE na spotrebe energie na 32% do roku 2030, pokles spotreby energie o 32,5% oproti základnému scenáru vývoja z roku 2007, či zmena riadenia Energetickej únie. Nové nariadenia sa premietajú aj do národných legislatív. SAPI spolupracuje na transpozícií európskych nariadení s MH SR, pričom naše hlavné odporúčania sú zamerané na tieto oblasti:

  1. Vymedzenie pojmov Energetické spoločenstvo a Aktívny odberateľ 
  2. Odstránenie administratívnych, rechulačných a technických bariér voči výrobcom z OZE
  3. Zavedenie Dlhodobých zmlúv o nákupe elektrickej energie z OZE (Power Purchase Agreements)

V rámci klimatickej politiky EÚ boli členské štáty nútené vypracovať svoje národné energetické a klimatické plány (NECP). Niektoré krajiny to spravili radi, iné to zobrali ako nutné zlo. Možno nikoho neprekvapí postoj Slovenska. Prvý návrh NECP, ktorý Slovensko poslalo Bruselu, mal úroveň seminárnej práce. Okrem toho, že Komisia plán označila za málo ambiciózny, chýbali v ňom aj stratégie a konkrétne riešenia, ako dosiahnuť stanovené ciele. Druhá verzia, bola podstatne lepšia, no slovenský NECP sa takmer celý točí okolo teplárenstva a OZE sú odsunuté na druhú koľaj. SAPI sa svojou aktívnou účasťou a pripomienkami pričinilo k drobnému zvýšeniu ambícií v oblasti podielu OZE na domácej spotrebe a akceptované boli aj niektoré pripomienky asociácie. Celkovo ale slovenský NECP v podobe, v akej bol schválený, považujeme za sklamanie.

V roku 2013 bol na Slovensku zavedený tzv. Stop-stav, teda situácia, kedy pripájanie nových zdrojov do elektrizačnej sústavy bolo úplne zastavené a zvyšovanie výkonu existujúcich zariadení bolo povolené len v obmedzenej miere. Autority sa odvolávajú na štúdiu SEPS, ktorá nebola nikdy nikde zverejnená s tým, že týmto opatrením mala byť zaistená bezpečnosť a stabilita elektrizačnej sústavy. SAPI si dalo vypracovať nezávislú štúdiu, ktorá zistila, že potenciál pre nové zdroje na Slovensku je, čím asociácia získala relevantný protiargument. K uvoľneniu stop-stavu došlo 5.4.2021, kedy bolo uvedené do prevádzky slovensko-maďarské prepojenie 400kV, ktoré umožnilo pripojiť do elektrizačnej sústavy voľný inštalovaný výkon v objeme 1 837 MW, pričom na nové fotovoltické a veterné elektrárne bolo vyčlenených 407 MW. Práve sedem rokov trvajúci stop-stav bol jednou z hlavných príčit zabrzdenia rozvoja OZE na Slovensku. 

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek