WORKSHOP: Úloha podnikov v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie v regióne Strednej a Východnej Európy

SAPI
12. 11. 2021Platforma V4+RE, ktorej členom je aj SAPI, zorganizovala pri príležitosti konferencie COP26 online workshop s názvom ,,Race to Zero Campaign in the Visegrad region”. Workshop bol určený primárne pre zástupcov privátneho sektora a mimovládnych organizácií a jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie o kampani OSN – Race to Zero. Workshop sa konkrétne venoval téme zapojenia súkromného sektora v oblasti rozvoja a financovania OZE.

Workshop zahájil David Moran, COP26 regionálny ambasádor pre Európu, centrálnu Áziu a Irán, ktorý vo svojej úvodnej reči vysvetlil úlohu súkromného sektora v boji proti klimatickým zmenám. Nasledovala prezentácia organizácie Re-Source, ktorá účastníkom workshopu predstavila praktické návrhy a riešenia  toho, ako môžu podniky fungovať na energii z OZE bez toho, aby sa museli uchádzať o štátnu finančnú podporu. Organizácia predstavila základné fungovanie a modely dlhodobých zmlúv na nákup elektriny z OZE.

Nasledovali prezentácie troch zástupcov súkromného sektora z regiónu strednej a východnej Európy, ktorí zdieľali svoje skúsenosti s benefitmi zapojenia sa do iniciatívy Race to Zero, konkrétne do kampane SME Climate HUB.

Hlavné posolstvá udalosti, ktoré na udalosti odzneli:

·         Priemysel a obchodný sektor sú si vedomí svojej zodpovednosti v oblasti klimatickej krízy a potreby urgentne jednať.

·         Súkromný sektor je otvorený možnostiam pridať sa k dosahovaniu cieľa nulových emisií.

·         Biznis sektor môže prispieť ku klimatickým cieľom tým, že zníži produkciu emisií a taktiež apelom na vlády, aby dodržiavali klimatické záväzky a vytvárali vhodné legislatívne a regulačné prostredie.

·         Napriek tomu, že mnohé firmy si vytvorili vlastný balík opatrení a cieľov v snahe o nulové emisie a zelenú tranzíciu, v konečnom dôsledku ich výsledky závisia na podpore zo strany politikov, tak z pohľadu správneho nastavenia legislatívy, ako i finančnej podory.

 

V druhej časti workshopu sme boli zvedaví na priame skúsenosti spoločností z regiónu Strednej a Východnej Európy, ktoré sa už do niektorej z iniciatív zapojili. Nasledovala interaktívna anketa medzi všetkými zúčastnenými. Z informácií, ktoré na online workshope zazneli môžeme konštatovať, že spoločnosti vidia hlavné benefity pridania sa k Race to Zero iniciatívam v týchto smeroch:

·         Okrem ekonomických benefitov uviedli spoločnosti už zapojené do niektorej z iniciatív benefity v podobe konkurenčnej výhody, ktorú získavajú vďaka zvýšeniu energetickej efektivity.

·         Záujem a snaha firiem znižovať emisnú stopu zrýchľuje rozvoj nových technológií.

·         Zapojením sa do podobných aktivít tieto spoločnosti zaregistrovali, že sa stávajú pozitívnym príkladom a inšpiráciou aj pre ďalšie spoločnosti. Zároveň majú tieto aktivity priaznivý dopad na vnímanie ich značky.

·         Klimatické iniciatívy v rámci Race to Zero vedú a inštruujú spoločnosti, ako dosahovať stanovené ciele a zároveň ich prepájajú s inými spoločnosťami, ktoré si tak môžu vymieňať hodnotné informácie. Iniciatívy im taktiež prinášajú dôležité zdroje informácií a expertíz.

Workshop, ako aj ďalšie aktivity naň nadväzujúce sú podporované finančnou pomocou vlády Spojeného kráľovstva, konkrétne Odelením pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu.

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o výhodách členstva v niektorej z Race to Zero kampaní, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme zorientovať sa v možnostiach.

Komentáre

Súvisiace

Priebežná správa o stave komunitnej energetiky v Strednej Európe je dostupná na stránkach EUKI

Projektové konzorcium v rámci projektu COMMENCE - Community Energy in Central Europe pripravilo priebežnú správu o stave komunitnej energetiky v krajinách Strednej Európy - presnejšie v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

13. 06. 2024VIAC

 

SAPI odštartovala sériu okrúhlych stolov v rámci medzinárodného projektu

V rámci medzinárodného projektu From Plans to Reality: Renewable Chance for Future, podporeného Európskou klimatickou iniciatívou (EUKI), sme zorganizovali prvé dva okrúhle stoly s hlavnými stakeholdermi v slovenskej energetike, vrátane vládnych orgánov, súkromných spoločností a záujmových organizácií.

09. 05. 2024VIAC

 

Zástupcovia vlády, ministerstiev, štátnej správy, firiem a profesijných organizácií hovorili za okrúhlym stolom o budúcnosti slovenskej energetiky

V utorok 16. apríla 2024 si za jeden stôl sadli zástupcovia ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy, firiem a asociácií pôsobiacich v energetike, aby spoločne prediskutovali očakávania a plány Slovenska na ceste k uhlíkovej neutralite.

18. 04. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek