Správa o stave rozvoja OZE v elektroenergetike za rok 2023 upozorňuje na nedostatočné ambície Slovenska

SAPI
03. 04. 2024TLAČOVÁ SPRÁVA

3. apríl 2024

  

Správa o stave rozvoja OZE v elektroenergetike za rok 2023 upozorňuje na nedostatočné ambície Slovenska

 

Správa o stave trhu obnoviteľných zdrojov energie (Slovak Market Outlook for Renewables 2023), ktorú pripravila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), naznačuje niektoré pozitívne trendy, no upozorňuje aj na potrebu zvýšenia ambícií Slovenskej republiky v oblasti rozvoja zelených zdrojov. Pri takmer všetkých obnoviteľných zdrojoch sú naše ambície nedostatočné pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

 

Správu o stave trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE) pripravujú každý rok analytici zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) s cieľom zmapovať aktuálny stav odvetvia. Analýza je určená pre potreby asociácie a potenciálnych investorov, no jej cieľom je súčasne reflektovať perspektívu vývoja odvetvia vo svetle nedávno prijatých záväzkov vlády. Aj preto správa mapuje udalosti uplynulého roku 2023 a analyzuje vplyv týchto udalostí na budúci rozvoj odvetvia OZE.

 „Ak Slovensko porovnávame s inými štátmi Európy, má náš trh s OZE naozaj ďaleko od rozvinutého. Naša správa však poukazuje na skutočnosť, že Slovensko má obrovský potenciál pre ďalší rozvoj prakticky všetkých zelených zdrojov, čo predstavuje iskierku nájdete, že sa nám môže predsa len podariť splniť dekarbonizačné ciele do roku 2050,“ približuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 

Potešila fotovoltika

Aj na konci roka 2023 dominovala spomedzi obnoviteľných zdrojov na Slovensku vodná energia, ktorá predstavuje až 71 % z celkovej inštalovanej kapacity obnoviteľných zdrojov energie (OZE). S 23 % nasledovala fotovoltika, pričom bioenergia, vrátane bioplynu mali na celkovej inštalovanej kapacite OZE podiel len 6 %. Veternej energie máme na Slovensku inštalovanej aktuálne len 3 MW a geotermálnu energiu na výrobu elektrickej energie nevyužívame vôbec. Podľa najnovších údajov sa celkovo obnoviteľné zdroje podieľajú viac ako 23 % na výrobe elektrickej energie na Slovensku.


 „V sektore fotovoltiky sme v roku 2023 zaznamenali pomerne výrazný nárast inštalovanej kapacity, ktorý je spôsobený predovšetkým záujmom zo strany firiem, ktoré motivuje potreba energetickej transformácie. V tragickom stave je však veterná energetika, kde nám už 20 rokov nepribudla žiadna nová elektráreň a tiež geotermálna energia, ktorú sme ešte využívať ani len nezačali a to napriek slušnému potenciálu a záujmu investorov. V tomto smere chýba celková politická vôľa a dobre nastavený regulačný rámec a prístup do siete,“ hodnotí Ján Karaba.

 

Za očakávaniami zaostávame

Správa tiež porovnáva plány a scenáre rozvoja všetkých relevantných technológií OZE. Sleduje a porovnáva ciele v aktualizovanej verzii Národného energetického a klimatického plánu (NECP) z augusta 2023, odhadovaný vývoj trhu na základe doterajších dát, ako aj ciele, ktoré je potrebné naplniť pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. „Cieľom porovnaní odhadovaného vývoja trhu, cieľov z NECP a cieľov potrebných pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 je vytvorenie širšieho obrazu o tom, kde sa práve Slovensko nachádza a kam by mal vývoj trhu potenciálne smerovať. Naša správa jednoznačne konštatuje, že musíme pridať v rozvoji veternej a geotermálne energie. Dokonca ani sľubný nárast kapacít fotovoltiky však pre naplnenie klimatických cieľov stačiť nebude,“ hodnotí vedúci autor správy Boris Valach.


Správa o stave trhu OZE je voľne dostupná v anglickom jazyku na stránkach SAPI.


 
Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Zástupcovia vlády, ministerstiev, štátnej správy, firiem a profesijných organizácií hovorili za okrúhlym stolom o budúcnosti slovenskej energetiky

V utorok 16. apríla 2024 si za jeden stôl sadli zástupcovia ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy, firiem a asociácií pôsobiacich v energetike, aby spoločne prediskutovali očakávania a plány Slovenska na ceste k uhlíkovej neutralite.

18. 04. 2024VIAC

 

Slovensko by sa malo prihlásiť k Európskej charte pre vietor

Už budúci utorok uplynie termín, kedy sa členské krajiny Európskej únie môžu prihlásiť k zrýchleniu rozvoja veternej energetiky. Európska komisia členským krajinám pomôže s odstraňovaním bariér pre jej rozvoj.

14. 12. 2023VIAC

 

SAPI: Nový predseda ÚRSO musí mať jasnú a progresívnu víziu smerovania slovenskej energetiky

Po expresnom odvolaní Andreja Jurisa z pozície predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude súčasná vláda hľadať vhodnú náhradu. Nový predseda môže nadviazať na dobrú prácu svojho predchodcu, ktorý priniesol transparentné riadenie a progresívny prístup.

05. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek