Zástupcovia vlády, ministerstiev, štátnej správy, firiem a profesijných organizácií hovorili za okrúhlym stolom o budúcnosti slovenskej energetiky

SAPI
18. 04. 2024TLAČOVÁ SPRÁVA

18. apríl 2024

  

Zástupcovia vlády, ministerstiev, štátnej správy, firiem a profesijných organizácií hovorili za okrúhlym stolom o budúcnosti slovenskej energetiky

 

V utorok 16. apríla 2024 si za jeden stôl sadli zástupcovia ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy, firiem a asociácií pôsobiacich v energetike, aby spoločne prediskutovali očakávania a plány Slovenska na ceste k uhlíkovej neutralite. Diskutujúci hľadali spoločne odpovede na otázky:

 V priestoroch zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa v utorok stretli za okrúhlym stolom zástupcovia Úradu vlády SR, ministerstiev hospodárstva a financií, SIEA aj distribučných spoločností so zástupcami odborných asociácií a firiem pôsobiacimi v oblasti energetiky. Témou bol energetický mix Slovenska v roku 2030 a bariéry rozvoja OZE. Hovorilo sa aj o opatreniach potrebných pre urýchlenie transformácie slovenskej energetiky

„Cieľom stretnutia bolo získať informácie od hlavných hráčov v slovenskej energetike. Tie nám teraz poslúžia pri príprave tzv. zelených scenárov pre SR a z nich vyplývajúcich odporúčaní pre hlavné štátne orgány,“ približuje projektový manažér Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Marian Maraffko. „Preto sme k okrúhlemu stolu pozvali nielen štátne inštitúcie, ale aj asociácie združujúce jednotlivé sektory energetiky a súkromné spoločnosti, ktoré v energetike pôsobia. Ide o rôzne pohľady na hlavné bariéry a možné riešenia,“ dopĺňa Maraffko.

 

Zhoda v identifikácií hlavných bariér rozvoja OZE

Takmer všetci účastníci identifikovali tie isté bariéry, na ktoré upozorňuje SAPI už roky. Išlo predovšetkým o povoľovacie, administratívne a pripájacie procesy. Do veľkej miery sa spomínal aj súčasný stav regulačného a investičného prostredia, ktorý vytvára ťažko predvídateľné podmienky, čo odrádza mnohých potenciálnych investorov do slovenskej energetiky. Zdôrazňovala sa nie len potreba kooperácie medzi jednotlivými vládnymi rezortmi, ale aj potreba zachovania kontinuity prijatých opatrení aj po zmenách vo vláde a vedeniach v kľúčových štátnych úradoch.

 

Dôsledná implementácia európskych smerníc

Väčšina diskutujúcich sa zhodla aj na potrebe dôslednej implementácie európskych smerníc. Len správne implementovaná európska legislatíva bude vhodnou základňou pre rozvoj veternej energie v akceleračných zónach ale aj mimo nich, či rozvoj geotermálnej energie, prenosových sústav alebo systémov energetických úložísk. Rovnako sú účastníci presvedčení o potrebe efektívneho využívania dostupných finančných zdrojov, ktoré majú výrazný podiel na rozvoji slovenskej energetiky a to tak v sektore elektroenergetiky, ako aj v teplárenstve.

V neposlednom rade sa potvrdilo, že modernizácia a posilnenie elektrizačnej sústavy bude základným stavebným kameňom, bez ktorého sa nepohne nielen rozvoj OZE, ale ani budovanie ďalšej infraštruktúry a pripájanie nových účastníkov na trhu. Odznela často opomínaná skutočnosť, že aj na výstavbu sietí sa vzťahujú zdĺhavé povoľovacie procesy, s čím sa spája aj pomalšia výstavba a zvyšovanie kapacít. To nás opäť dostáva k nevyhnutnosti zjednodušenia a skrátenia povoľovania.

 

Jadro je súčasťou energetického mixu

Zaujímavé výsledky priniesla otázka o samotnej skladbe energetického mixu. Diskutujúci neodmietli potrebu väčšej integrácie OZE do slovenskej energetiky. Viaceré hlasy však upozorňovali na dôležitosť energetickej bezpečnosti a potreby využitia zdrojov a infraštruktúry, ktoré už Slovensko má, predovšetkým v kontexte jadra. SAPI sa stotožňuje s myšlienkou, že by sa fungujúce jadrové zdroje nemali umelo odstaviť a nahradiť obnoviteľnými zdrojmi. Za problematické už ale vnímame otáznu rentabilitu výstavby nových jadrových blokov, ktorá sa nielen neustále predražuje, ale aj predlžuje. Preto pokladáme za ekonomicky efektívnejšie, aby investície smerovali do výhodnejších obnoviteľných zdrojov a modernizácií sietí, ktoré povedú k zdravšiemu energetickému mixu, kde budú mať v dohľadnej dobe miesto tak OZE, ako aj jadro,“ zhrnul riaditeľ SAPI Ján Karaba.

O formáte

Okrúhly stôl organizovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) s podporou Európskej klimatickej iniciatívy v rámci nimi financovaného projektu From Plans to Reality: Renewable Chance for Future, ktorého cieľom je prispieť k príprave energetických plánov a stratégií, ktoré pomôžu k naplneniu klimatických cieľov a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Išlo o prvé zo štyroch plánovaných podujatí, pričom nasledujúce okrúhle stoly budú zamerané na elektroenergetiku, teplárenstvo a na problematiku zelených pracovných miest.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Obnoviteľné zdroje v roku 2023 vyrobili vo svete takmer tretinu elektriny

Podľa štúdie londýnskeho think-tanku Ember vyprodukovali minulý rok obnoviteľné zdroje energie (OZE) celosvetovo takmer tretinu (30,3 %) elektrickej energie. Veterné elektrárne zvýšili svoju výrobu minulý rok o 10 %, pričom práve európske krajiny patria k lídrom z pohľadu podielu energie z vetra na celkovej výrobe elektriny.

16. 05. 2024VIAC

 

Až 7 krajín sveta pokrýva takmer celú spotrebu elektriny obnovteľnými zdrojmi

Podľa najnovšej správy pokrýva až 7 krajín sveta viac než 99,7 % svojej spotreby elektrickej energie výlučne obnoviteľnými zdrojmi energie. Dve z krajín sú pritom v Európe - do tohto zoznamu sa totiž zaradilo aj Albánsko a Island.

09. 05. 2024VIAC

 

Slovenské samosprávy podnikajú kroky k rozvoju udržateľnej energetiky

Z rozvoja udržateľnej energetiky, vrátane inštalácie obnoviteľných zdrojov energie, podpory energetickej efektívnosti a zavádzania podporných technológií, môžu čerpať významné benefity nielen súkromné spoločnosti, ale aj samosprávy. Aj preto sú čoraz bežnejšie - ale o nič menej potešujúce - správy o tom, ako slovenské samosprávy podnikajú aktivity posúvajúce svoju energetiku k udržateľnosti.

09. 05. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek