Tretie kolo Zelenej domácnostiam s plánovanou platnosťou poukážok tri mesiace

Veronika Galeková
14. 06. 2016Článok o treťom kole Zelenej domácnostiam uverejnený na: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/tretie-kolo-zelenej-domacnostiam-s-planovanou-platnostou-poukazok-tri-mesiace Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje  v ďalšom kole projektu Zelená domácnostiam skrátiť platnosť poukážok na tri mesiace. Vyhlásenie termínu  3. kola zatiaľ nie je stanovené aj z dôvodu kompletizovania dokumentov k žiadostiam o preplatenie už vydaných poukážok, z ktorých  veľké množstvo  bolo doručené v  posledných dňoch. Na využitie poukážok mali domácnosti v prvm kole šesť mesiacov, v druhom štyri mesiace. V rámci lehoty musia zhotovitelia zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti uviesť do prevádzky a požiadať o preplatenie poukážky. „Na inštalácie je vhodná sezóna a postupné skracovanie lehoty sme plánovali od začiatku projektu. Skúsenosti z prvých dvoch kôl jednoznačne  ukazujú, že tri mesiace sú dostatočný čas, ak je domácnosť pripravená, riadi sa našimi odporúčaniami a  dohodne si vopred so zhotoviteľom inštaláciu zariadenia v stanovenom termíne,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová. Ďalšie kolo národného projektu spolufinancovaného z európskych prostriedkov určené pre domácnosti v mimobratislavských krajoch by chcela SIEA vyhlásiť v druhej polovici júna 2016. O podmienkach a dátume vyhlásenia bude  SIEA informovať dostatočne vopred. Presný termín zatiaľ nie je stanovený, pretože spôsob financovania národných projektov má svoje špecifiká  a veľa žiadostí bolo doručených až v posledných dňoch  pred skončením platnosti poukážok. Ak budú v predložených žiadostiach nedostatky a bude ich potrebné odstrániť, posudzovanie môže trvať dlhšie. Na doplnenie podkladov majú zhotovitelia stanovené lehoty. Aktuálne je platných vyše 3200 poukážok. Z nich doteraz SIEA preplatila poukážky za 2,8 milióna €. Tie sa týkajú žiadostí, ktoré boli posúdené do konca apríla. Až v priebehu mája bolo doručených ďalších 1200 žiadostí o preplatenie poukážok. Viac ako 1000 poukážok si však zhotovitelia nechali na poslednú chvíľu. Koľko z nich bude aj uplatnených, bude SIEA vedieť v priebehu budúceho týždňa. Aktuálny stav podaných žiadostí naznačuje, do akej miery boli domácnosti na inštalácie pripravené, ale aj to, či zhotovitelia, ktorí poukážky pre domácnosti rezervovali, správne odhadli svoje kapacity a zodpovedne pristúpili k registrácií poukážok a k inštaláciám. SIEA sa v týchto dňoch formou dotazníka pýta  zhotoviteľov na skúsenosti z predchádzajúcich kôl, ich podnety a plánované počty inštalácií, ktoré chcú zrealizovať na základe už prejaveného záujmu  domácností v mimobratislavských regiónoch.  Odpovede zhotoviteľov majú pomôcť optimálne naplánovať pripravované 3. kolo vydávania poukážok. Zámerom projektu Zelená domácnostiam je, aby bolo možné o poukážky žiadať počas dlhšieho časového obdobia. Kratšia platnosť poukážok  má domácnosti i zhotoviteľov motivovať k tomu, aby zreálnili svoje plány i kapacity a zbytočne neblokovali prostriedky pre iné pripravenejšie domácnosti. V tejto súvislosti bude SIEA vyhodnocovať zhotoviteľov s najväčšími počtomi nevyužitých poukážok. V prípade potreby zváži aj iné opatrenia na elimináciu takéhoto blokovania poukážok pre iné domácnosti. Ak budú  vydané poukážky využívané do väčšej miery a žiadosti o preplatenie budú podávané priebežne,   SIEA  bude mať dostatok disponibilných prostriedkov. Ďalšie kolo určené pre mimobratislavské kraje by vďaka tomu mohlo byť vyhlásené aj skôr, ako sa skončí platnosť poukážok  vydaných v pripravovanom 3. kole. Pre tieto regióny je celkom vyčlenených takmer 38 miliónov €.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek