Sedem rád ako pripraviť dobrú zmluvu o inštalácii

Pavel Šimon
06. 12. 2015Projekt „Zelená domácnostiam“ dostal zelenú 1. decembra 2015. O príspevok na podporu pre malé obnoviteľné zdroje energie v rodinných a bytových domoch len počas prvých 24 hodín požiadalo viac ako 1000 záujemcov.   Nevyhnutným krokom pri realizácii projektu je výber zhotoviteľa a uzavretie zmluvy o inštalácii.   Právnici z advokátskej kancelárie Semančín Poláček, ktorí sa dlhodobo venujú problematike obnoviteľných zdrojov energie, Vám preto ponúkajú 7 praktických odporúčaní, ako pri realizácii projektu postupovať a ako pripraviť dobrú zmluvu a vyhnúť sa problémom.

1. Nepodceňujte prípravu zmluvy

Na realizáciu projektu odporúčame uzavrieť kvalitnú písomnú zmluvu o dielo. Zmluvu je potrebné uzavrieť v režime podľa Občianskeho zákonníka. Odporúčame, aby za domácnosť zmluvu podpísali obaja manželia. Podpisy na zmluve nie je potrebné overiť. Zhotoviteľom odporúčame vopred si pripraviť štandardný návrh zmluvy.

2. Zohľadnite špecifiká

Pri príprave zmluvy je potrebné zohľadniť, že jednou stranou zmluvy bude spotrebiteľ, a preto neodporúčame používať rovnaké zmluvy ako s podnikateľmi. Spotrebiteľ je v slovenskom práve vnímaný ako slabšia zmluvná strana a preto existuje celý rad zákonných ustanovení, ktoré ho chránia. Rovnako je potrebné zmluvu zosúladiť s odporúčaniami a požiadavkami SIEA, napríklad s odporúčanými podmienkami k zmluve o inštalácii, všeobecnými a osobitnými podmienkami na podporu,  zmluvou o preplácaní poukážok a pod.

3. Jasne stanovte cenu

V zmluve o inštalácii odporúčame dohodnúť pevnú cenu za celú inštaláciu a podrobný rozpis položiek priložiť ako prílohu k zmluve. Rovnako odporúčame stanoviť jasné a jednoduché pravidlá pre zvýšenie alebo zníženie ceny. K zmene ceny by malo dôjsť iba ak dôjde k zmene diela, čo by malo byť potvrdené aj písomne. V zmluve je potrebné zohľadniť, že časť ceny za dielo bude uhradená zhotoviteľovi na základe poukážky a o túto sumu by mala byť znížená platba od domácnosti. Z nášho pohľadu je férové, ak čas ceny bude uhradená formou zálohy a zvyšok po dokončení inštalácie. V cene je potrebné zohľadniť DPH.

4. Presne si dohodnite rozsah diela

Veľa problémov pri zmluvách o dielo vzniká práve kvôli tomu, že strany majú rozdielnu predstavu o tom, čo je súčasťou diela a čo nie. Je preto veľmi dôležité čo najpresnejšie tieto otázky vymedziť v zmluve. Presnú špecifikáciu diela odporúčame uviesť v samostatnej prílohe k zmluve a nezasahovať do textu samotnej zmluvy. Zmluva by mala zahŕňať všetko čo súvisí s dodaním a inštaláciu zariadenia, nosnej konštrukcie, striedača a iných potrebných súčastí, montážneho a elektroinštalačného materiálu, ako aj samotné montážne a inštalačné práce. Tiež je potrebné jasne stanoviť, ktoré ďalšie činnosti sú úlohou zhotoviteľa. Úlohou zhotoviteľa by podľa nášho názoru malo byť aj zabezpečenie pripojenia do siete, uvedenie zariadenia do prevádzky  a vykonanie potrebných formalít voči príslušnej regionálnej distribučnej spoločnosti.

5. Nezabudnite ohlásiť stavbu

Pri príprave zmluvy netreba zabúdať ani na stavebný zákon. Napríklad inštaláciu fotovoltických panelov je potrebné ohlásiť stavebnému úradu. V zmluve preto odporúčame jasne stanoviť, kto je za ohlásenie stavby zodpovedný.

6. Dajte pozor na termín

V zmluve odporúčame dohodnúť reálny termín pre inštaláciu zariadenia. Inštaláciu je potrebné dokončiť do 6 mesiacov od vydania poukážky. Riadne zhotovenie diela a jeho odovzdanie Vám odporúčame potvrdiť v osobitnom doklade o ukončení inštalácie.

7. Myslite na problémové situácie

V zmluve odporúčame myslieť aj na prípadné problémové situácie, ktoré môžu pri realizácii diela nastať. V zmluve napríklad odporúčame stanoviť postup pri riešení vád a uviesť záručnú dobu minimálne 2 roky. Rovnako je odporúčame myslieť na situácie, keď dôjde k omeškaniu s úhradou ceny alebo so zhotovením diela a jasne upraviť možnosti predčasného ukončenia zmluvy. Tiež odporúčame upraviť situáciu, keď SIEA odmietne zhotoviteľovi preplatiť poukážku v dôsledku zavinenia na strane domácnosti. V takomto prípade odporúčame do zmluvy zakotviť povinnosť domácnosti doplatiť zhotoviteľovi hodnotu poukážky.

Záver

Projekt „Zelená domácnostiam“ je svojom spôsobom jedinečný a obsahuje viacero špecifík, na ktoré si pri príprave zmluvy treba dať pozor. Už staré rímske pravidlo hovorí: „clara pacta, boni amici“ (jasné zmluvy, dobrí priatelia). Kvalitná zmluva je veľmi dôležitá a môže Vás uchrániť od množstva problémov v budúcnosti. S prípravou takejto zmluvy Vám samozrejme veľmi radi pomôžeme.   Pavol Poláček, advokát a partner SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o. Mobil: 0908 625242 E-mail: ppolacek@semancinpolacek.sk www.semancinpolacek.sk

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek