Pripomienky SAPI k návrhu regulačnej politiky

Pavel Šimon
31. 12. 2015Dnešným dňom (31. 12. 2015) vyprší čas na pripomienkovanie  návrhu regulačnej politiky z dielne ÚRSO. O návrhu sme vás aj s výzvou na pomoc pri rozbore informovali. Všetkým, ktorí sa i napriek sviatočnému času zapojili do pripomienok k dokumentu veľmi pekne ďakujem. I napriek tomu, že je to dokument, ktorý bude v období 2017 až 2021 ovplyvňovať sieťové odvetvia: elektroenergetiku, plynárenstvo, vodné hospodárstvo a tepelnú energetiku, tak úrad si návrh načasoval "vhodne". Tak tomu aj odpovedá aj odozva. Väčšina štátnych inštitúcií nemala pripomienky. Najaktívnejšie bolo MŽP SR. Podstatnejšie aktívnejšie sa zapojili organizácie priamo dotknuté: Slovenské elektrárne, a.s., SPP, SEPS, a.s., ale aj OKTE a.s. alebo PMÚ SR. A samozrejme "dobrovoľnícke" organizácie: AMCHAM (Americko-Slovenská obchodná komora), SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) a my. Čudné sa mi javí, že sa nevyjadrilo ani MH SR, ktorí sú garantom energetickej legislatívy. Celkovo si pripomienky môžte stiahnuť a pozrieť tu: lt.justice.gov.sk. My sme mali 24 závažných pripomienok. Celé ich tu nebudem rozpisovať. Dôležité je, že dokument o regulačnej politike na 5 rokov, ovplyvňujúcu značnú časť slovenských financií mi prišiel ako rozprávanie stredoškoláka, alebo ako SVOČka. Dokonca aj stredoškolák by pri správnom vedení vedel, že na tvrdenia a fakty musí ukazovať odkaz na literatúru. Avšak ľudia z ÚRSO si dovolia napísať, že "Nesprávnou, rozsahom nevídanou a nedostatočne pripravenou privatizáciou slovenskej energetiky v spojení s urýchlene realizovaným unbundlingom ...", bez odkazu, na to kde je tento segment takto hodnotený. Pričom jeden z najsilnejších orgánov v energetike je práve ÚRSO. Vyplývajú tieto tvrdenia z materiálov dostupných iba úradu, alebo dokonca to treba chápať ako priznanie vlastnej (čiastočnej) viny na stave? Všetky naše aj ostatné pripomienky si môžte prečítať na linku vyššie. Tu uvediem len tie najzávažnejšie:
SAPI  Všeobecne k materiálu  Vzhľadom na množstvo vznesených obsahový a odborných pripomienok, nie len od nás, požadujeme prerušenie MPK a prepracovanie materiálu. I napriek dvojstupňovému neoficiálnemu pripomienkovaniu je materiál viac všeobecným rozprávaním ako odborným textom. Úrad si navyše mýli potrebu regulácie s potrebou kontroly výkonu. Úrad i napriek názvu !pre reguláciu" by si mal osvojiť princíp smerujúci k deregulácii - znižovanie regulácie v čase aj predmete a nahradenie kontrolou a riešením sťažností.
SAPI  Úvod  Materiál je odborným textom a nie predvolebný a marketingový text, preto požadujeme Úvod skrátiť na rozumnú mieru. Odstrániť z neho samochválu ÚRSO a skutočne len uviesť k čomu je "Regulačná politika" vhodná. Časť o úspechoch úradu z Úvodu preniesť do novej kapitoly "Zhodnotenie predchádzajúcej regulačnej politiky".
SAPI  Pridať kapitolu "Zhodnotenie predchádzajúcej regulačnej politiky"  V tejto kapitole reálne zhodnotiť čo bolo na tomto období dobré a čo zlé. Je to obdobie, ktoré sa vyznačovalo zásadnými zmenami v energetike a aj pôsobnosti úradu. Došlo k zásadnej zmene energetických zákonov, nárastu OZE a KVET, zmene vo výrobe elektriny v širokom kontexte ale aj zásahom samotného úradu. Na niektoré zásahy úradu do regulácie v energetike sú vedené súdne spory, energetika má tri podanie na Ústavný súd SR. Dve v elektroenergetike a jedno v tepelnej energetike. Toto všetko je nutné vyhodnotiť, inak nová politika môže opakovať a dokonca znásobovať predchádzajúce chyby - nie len úradu, ale aj účastníkov trhu a politikov.
SAPI  Všeobecne k materiálu  Žiadame viaceré vyhlásenia úradu doložiť faktami a odkazmi na zdroje.V celom texte chýbajú k vyhláseniam podkladové údaje a teda sú to len nepodložené "súkromné" názory, ktoré nemôžu byť považované za relevantné stanovisko orgánu štátnej správy. To však do tak závažného dokumentu nepatrí.
SAPI  Všeobecne k materiálu  Požadujeme pripojiť zoznam skratiek použitých v materiáli.
SAPI  Všeobecne k materiálu - Úvod  Ako príklad nevhodného textu uvádzame: Úvod, strana 2 -"Prednedávnom sa úradu dostalo patričného zadosťučinenia, keď predstavitelia DG ENER Európskej komisie konštatovali, že regulácia na Slovensku sa uskutočňuje podľa pravidiel Európskej únie a úrad uplatňuje iba štandardné a transparentné postupy." Toto je bez uvedenia zdroja, a času čisto populistické a bezobsažné vyhlásenie, ktoré nemá v tomto materiáli čo robiť. Najmä ak sa napr. vzťahu k vyjadreniam o "kryštálovo čistej" regulácii, ktoré bolo aj spochybnené a išlo o chybu v preklade.
A ešte poznámku na záver: Spôsob uvažovania úradu dokumentuje nasledovné: v kapitole 2.2. na začiatku strany 16 je text "Zaviazala členské štáty, akým podielom na dosiahnutie tohto cieľa musia prispieť."  My požadujeme nahradiť: "Členské štáty sa dobrovolné zaviazali, akým podielom na dosiahnutie tohto cieľa musia prispieť." Dôvod: EU nie je zvláštny nadriadený útvar, ale "spoločenstvo" rovnocenných členov. A tu je presne problém: pohľad na vec, z ktorého sa zrejme úrad nevie dostať aj napriek 26 rokom po zmene. EU nie je iná RVHP, kde sa veľký brat (rozumej Sovietský zväz) rozhodol a mi ostatní sme museli počúvať. A týmto pohľadom pozerajú aj na reguláciu. "Všetko" by chceli regulovať, lebo účastníci trhu (výrobcovia, dodávatelia, ...  a spotrebitelia) sa podľa nich asi delia na dve skupiny: nesvojprávni a podvodníci. Aspoň duch toho dokumentu tak znie.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek