Pozvánka na odbornú konferenciu Povinnosti prevádzkovateľov BPS

Ivana Kukanová
21. 11. 2017SLOVENSKÁ BIOPLYNOVÁ ASOCIÁCIA

Vás pozýva na 4. ročník odbornej konferencie

Povinnosti prevádzkovateľov BPS

Termín: 23.-24.11.2017 Miesto: Hotel DIXON, Banská Bystrica Program: 23.11.2017

9:30-10:00

Registrácia účastníkov a občerstvenie

10:00 – 10:15

Privítanie a predstavenie SBA Ing. Fečke Gyӧngyová, PhD. SBA

10:15 – 11:00

Aktuálne platná legislatíva a jej uplatňovanie RNDr. Galovičová SIŽP

11:00 – 11:45

Poskytovanie údajov do systému ISOM Ing. Lojt / Čulen OKTE

12:00 – 13:00

Obed

13:00 – 13:45

Environmentálne požiadavky súvisiace s výrobou bioplynu Ing. Mgr. Fratričová MP SR

13:45 – 14:15

Povinnosti prevádzkovateľa BPS pri nakladaní s digestátom RNDr. Braná ÚKSÚP

14:15 – 15:00

Kritériá správneho výberu motorového oleja pre plynový motor Ing. Novotná, Pajgert Addinol

15:00 – 15:15

Prestávka

15:15 – 16:00

Predpokladané legislatívne zmeny Ing. Jeleň SBA

16:00 – 16:45

Technické a procesné problémy na BPS a ich možné príčiny Ing. Málek, PhD. Schaumann Bioenergy

16:45 – 18:00

Diskusia, Vaše skúsenosti, postrehy, návrhy

18:00

Večera a voľná diskusia pri pohári vínka

  Program: 24.11.2017

9:00 – 9:15

Privítanie Ing. Fečke Gyӧngyová, PhD. SBA

9:15 – 10:00

Povinnosti prevádzkovateľa BPS vo vzťahu k veterinárnym predpisom MVDr. Tkáčová ŠVPS SR

10:00 – 11:00

Prehľad najdôležitejších zmien v environmentálnych povinnostiach BPS Ing. Musil INECO / UMB

11:00 – 12:00

Aktuálne poznatky k digestátom z hľadiska výživy a hnojenia rastlín Prof. Ing. Lošák, PhD. MENDELU v Brně

12:00 – 13:00

Budúcnosť BPS po skončení podpory Fečke / Jeleň SBA

13:00

Obed

Tešíme sa na Vás a na diskusiu s Vami!  Organizačné pokyny: Prihlášky na konferenciu prosíme zaslať na email: gyongy@sba-sk.skUzávierka prihlášok je 22.11.2017, do tohto termínu prosím uhraďte aj vložné. Vložné na konferenciu je 100 € za každého účastníka. Členovia SBA vložné neplatia. Vložné prosím uhraďte na účet SBA: SK14 0900 0000 0050 3373 3174, variabilný symbol 23241117 a do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka. Platba na mieste z organizačných dôvodov nebude možná. Faktúra za platbu Vám bude odovzdaná pri prezentácii na konferencii. Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne. Odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr vopred. Pre ďalšie informácie kontaktujte: Fečke Gyӧngyová, gyongy@sba-sk.sk, 0918 062 551.  

 Prihláška

na konferenciu Povinnosti prevádzkovateľov BPS

23.-24.11.2017, Hotel DIXON, Banská Bystrica

  Meno a priezvisko účastníka: ............................................................................................. Názov spoločnosti: ............................................................................................................ Adresa spoločnosti: .......................................................................................................... ........................................................................................................................................ IČO spoločnosti: ............................................................................................................... Telefonický a email kontakt: ..............................................................................................

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek