Oznam pre prevádzkovateľov a inštalatérov malých zdrojov do 10 kW v regióne VSD, a.s.

Ivana Kukanová
05. 09. 2017Vážení priaznivci fotovoltiky, spoločnosť VSD, a.s. nám avizovala už štvrtý prípad problematickej inštalácie fotovoltiky vo svojom regióne. Všetky štyri prípady majú spoločné to, že bola nameraná prítomnosť napätia na odberných miestach, kde sú nainštalované malé zdroje aj napriek tomu, že zariadenia v distribučnej sústave boli uvedené do beznapäťového stavu. Naviac, v štvrtom prípade došlo k závažnému úrazu, čo je momentálne predmetom šetrenia s možnými až trestno-právnymi dôsledkami. Obdobné individuálne problematické inštalácie sú však evidované aj v iných regiónoch. Možným dôsledkom problematických inštalácii môže byť v súlade so zákonom až odpojenie takýchto elektrární. Chceme dôrazne vyzvať všetkých majiteľov inštalácii, inštalatérov, či firmy, aby: - dodržiavali platné technické normy ​a pokyny ​dané príslušnou distribučnou sústavou​,​ - dodržiavali platné legislatívne normy - to znamená, že pre malé zdroje do 10 kW, čerpajúce prostriedky z programu Zelená domácnostiam platí povinnosť požiadať ešte pred pripojením zdroja o rezervovanú kapacitu pripojenia a oznamovacia povinnosť o spustení zdroja do prevádzky, pre malé zdroje do 10 kW bez prostriedkov z programu Zelená domácnostiam platí taktiež oznamovacia povinnosť príslušnej distribučnej spoločnosti. Tieto povinnosti platia aj pre tzv. hybridné systémy s možnosťou variabilného pripojenia (paralelné​/ostrovné).  Viď zákon 309/2009, §4a, odsek 2​:​ b) podanie oznámenia o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré obsahuje
  1. kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja,
  2. vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
  3. potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2.
​V prípade, že ide o ​výlučne vlastnú spotrebu aj v takom prípade je podmienka registrácie takejto inštalácie na ÚRSO (registráciu rieši zákon 251/2012, § 4 ods. 6 energetického zákona). Napriek tomu, že fotovoltika je užívateľsky a inštalačne pomerne nenáročná technológia, stále ide o zariadenie, ktoré pracuje s elektrickým prúdom. Je preto nutné a žiadúce, aby sa používali certifikované a preverené zariadenia, aby boli splnené technické a legislatívne podmienky, požadované zákonom a príslušnou distribučnou spoločnosťou. Všetkým nám ide o spoločný cieľ a to je výroba a používanie ekologickej, ale aj bezpečnej energie. Preto vás v mene SAPI, v spolupráci s distribučnými spoločnosťami chceme požiadať, aby ste svoje inštalácie skontrolovali, či spĺňajú všetky vyššie uvedené podmienky a v prípade, že nespĺňajú požadované parametre, bezodkladne urobili nápravu. Sme vám kedykoľvek k dispozícii a akékoľvek problematické inštalácie môžete bez obáv konzultovať priamo s vašou DS.  Príloha č. 1 – schematické zobrazenie rôznych spôsobov prevádzky zariadení na výrobu elektriny (decentralizovaných zdrojov) v domácnostiach Príloha č. 2 – zjavné porušenia technických a v bezpečnostných predpisov pri inštalácii „zelená domácnostiam“ zaznamenané SIEA Zdroj: Prezentácia „SIEA Zelená domácnostiam – čo sme dosiahli a ako ďalej“, OZE 2017, Štrbské pleso, 09.05.2017

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek