Komunikácia s Generálnou prokuratúrou

Pavel Šimon
10. 04. 2015Aktivity v Akcii 1508 sa trochu spomalili, nakoľko sme všetci (SAPI a jednotlivý výrobcovia) použili prakticky všetky možné slovenské možnosti alebo inštitúcie. Niektoré aktivity sa zdanlivo nestretli s žiadnym výsledkom, ale píšem zámerne zdanlivo, lebo legislatívne podvedomie sa za tú dobu zmenilo. Už to nie je v zmysle "porušili zákon, tak čo sa sťažujú". Začínajú jednotlivé úrady ale aj média chápať, že pravda je na strane výrobcov. A že RDS (či už od nátlakom, alebo nie) zneužili nešťastné a neprofesionálne zmeny v zákone (zasa nehovorím, či boli neúmyselné, alebo zámerné - to si každý musí uzavrieť sám). Podstatné, je že v tomto období zostali k dispozícii a v pokračovaní tri cesty nápravy. Jedna komplexná a priama a dve "vonkajšie". Tie vonkajšie sú cez podanie na Euro komisárov a pan Prezident. Od oboch oslovených Euro komisárov zatiaľ nemáme odozvu. Kancelária Prezidenta je momentálne v procese zvažovania či vyhovie našej žiadosti podania na Ústavný súd. Najsilnejšia avšak aj najzložitejšia je cesta žalôb a trestnej podstaty. Jednotliví výrobcovia ste podali žaloby a požiadali o vydanie predbežných opatrení. Viaceré predbežné opatrenia už boli vydané. Súčasťou tejto legislatívnej snahy je aj trestno-právna rovina. Tá nie je riešená súdmi (zatiaľ) ale cez druhú nohu nášho systému spravodlivosti prokuratúry. Ešte na konci januára sme dali podnet na najvyššiu z nich - Generálnu prokuratúru SR. Mnohí z vás podali podobný podnet. Na základe tohto podania nám GP SR zaslalo list, kde oznamujú, že podnet proti RDS a ÚRSO zastavujú a podnet na Ústavný súd dali na riešenie svojmu odboru. Celý list od GP SR si môžte prečítať tu: List od GP SR 20150401. SAPI však s obsahom a riešením nesúhlasí lebo GP SR sa vo svojej odpovedi sústreďuje na rozbor či sú RDS orgánom verejnej správy alebo nie. To však nie je podstata problému. Pre výrobcov je dôležité sa domôcť spravodlivosti a je v princípe jedno či je to alebo nie je orgán. Preto sme napísali a na GP RS zaslali odpoveď, kde opätovne žiadame činnosť vo veci. Zdôvodňujeme, že prokuratúra má dokonca stanovené v § 3 zákona o prokuratúre: "Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. ...". Preto SAPI "...vyjadrili nesúhlas s podstatnou časťou vašej odpovede na náš podnet. Našim podaním z januára 2015 sme nesledovali vyjasnenie, či RDS sú alebo nie orgánom verejnej správy. Pre nás a najmä pre takmer 1 200 výrobcov elektriny podľa zákona č. 309/2009 Z.z. nie je podstata problému v tom či sú alebo nie sú RDS orgánom verejnej správy. Zásadná podstata je v tom, že RDS im protiprávne odopreli podporu na rok 2015. Konaním RDS výrobcom od januára 2015 do decembra 2015 vznikne vyššie menovaným výrobcom škoda v desiatkach miliónov €. Predseda ÚRSO na januárovom rokovaní Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti objem vyčíslil na 67,6 milióna €. Sme toho názoru, že je podozrenie zo spáchania z trestných činov “nátlaku“ podľa §192 ods. (2) písm. a), ods. (3) písm. b) Trestného zákona a pokus “poškodzovania cudzích práv“ podľa § 375 ods. ods. (2) písm. a) Trestného zákona. Podľa našich informácií sa mnohí výrobcovia aj v tejto súvislosti obrátili na krajské úrady vyšetrovania a tiež na krajské prokuratúry. Keďže sa však na tieto orgány obracajú jednotliví výrobcovia, tak ich jednotlivá ujma je značne menšia ako vyššie uvedených 67,6 milióna €. To by u jednotlivých menovaných orgánov mohlo viesť ku skresleniu závažnosti konania RDS. Taktiež hrozí nejednotné vysvetlenie zákonných ustanovení a teda aj postupu viacerých orgánov spadajúcich pod vaše odborné vedenie. To by pre jednotlivé aktivity u poškodených výrobcov mohlo viesť k rozdielnym dôsledkom a záverom, a to i napriek rovnakej právnej podstate problému. Preto sa na vás obraciame ako na orgán s celoslovenským pôsobením. Preto v súlade so zákonom o prokuratúre č. 153/2001 Z. z. a jeho § 3 ods. (2) vás žiadame o pokračovanie v činnosti prešetrení nášho podnetu z 29. 1. 2015 ako aj jeho dodatku v súlade s týmto listom (napr. podozrení zo spáchania trestných činov)." Celý list na s reakciou na odpoveď GP SR je tu: Podnet GP odpoved-l. Na základe komunikácie s vami, pravdepodobne ste mnohí dostali podobnú odpoveď od GP SR ako my. Preto smelo použite naše argumenty na odpoveď k ich odpovedi.  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek