PRIESKUM SKI: Ako vnímajú kandidáti na prezidenta problematiku klimatickej zmeny?

Juraj Vedej

SAPI
05. 03. 2019Prieskum názorov kandidátov realizovala Slovenská klimatická iniciatíva, ktorej zakladajúcim členom je aj SAPI. Víziou SKI je presvedčiť politických lídrov na Slovensku, aby začali systematicky pracovať na udržateľnej ekonomike a aby energetickú efektívnosť (EE), obnoviteľné zdroje energie (OZE), znižovanie využívania fosílnych palív a riešenie energetickej chudoby prijali za svoje priority a na tieto oblasti alokovali potrebné rozpočty a odborné kapacity. Tým sa naštartuje transformácia k nízkoemisnej, nízkouhlíkovej, decentralizovanej, občanmi a komunitami kontrolovanej, ekonomike, ktorej hlavným cieľom bude udržať zdravé životné prostredie pre ďalšie generácie. 

Samotný prieskum bol pre nás sklamaním, keďže sa zapojil len zlomok kandidátov. Spomedzi favoritov sa zapojila Zuzana Čaputová, kým Maroš Šefčovič ani Štefan Harabin sa k problematike nevyjadrili.

TLAČOVÁ SPRÁVA

5. marec 2019

  

PRIESKUM SKI: Ako vnímajú kandidáti na prezidenta problematiku klimatickej zmeny?

 

Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) zorganizovala prieskum medzi prezidentskými kandidátmi, s cieľom zistiť názory kandidátov na zmenu klímy, energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, útlm využívania fosílnych palív, či problém energetickej chudoby.

 Všetkým kandidátom na prezidenta poslala SKI 9 otázok, na ktoré mohli odpovedať označením jednej z možností: Absolútne nesúhlasím, Skôr nesúhlasím, Nemám na to vyhranený názor, Skôr súhlasím, Úplne súhlasím, pričom ku každej odpovedi mohli pridať zdôvodnenie. Prieskum bol realizovaný v termíne od 30.1. do 19.2.2019 tak, aby mali všetci kandidáti dostatok času na prípravu odpovedí.

 Všeobecná zhoda

Medzi kandidátmi panovala všeobecná zhoda vo vnímaní problematiky zmeny klímy, znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej efektívnosti budov, podpory výroby  energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj vo vnímaní pozície štátu pri riešení energetickej chudoby.

 „Zvyšovanie energetickej efektívnosti, vrátane energetickej efektívnosti budov je príležitosť k znižovaniu energetickej chudoby, predovšetkým v najmenej rozvinutých regiónoch a vytváranie nových pracovných miest,“ tvrdí Zuzana Čaputová, ktorá považuje práve energetickú chudobu za vážny problém. Podľa jej slov sú, popri doprave, jedným z hlavných znečisťovateľov ovzdušia malé kúreniská.

 Pozitívny postoj k problematike vyjadril aj Eduard Chmelár, ktorý vo svojich odpovediach ponúkol viacero konkrétnych návrhov. Podľa Chmelára by si Slovensko malo dokonca „stanoviť ambiciózny a výhľadovo konkrétny plán, ako sa stať prvým stredoeurópskym štátom, alebo aspoň štátom V4, stopercentne využívajúcim OZE.“

 Bohumila Tuchmannová je presvedčená, že „treba hlavne komunikovať a vytvoriť pozitívnu atmosféru naprieč spoločnosťou, aby si všetci uvedomili, že len dôsledným dodržiavaním všetkých ekologických zásad, budeme vedieť odovzdať planétu aj ďalším generáciám  v rovnovážnej kondícii.“

 Nesúhlasné stanovisko vyjadril len Milan Krajniak a to pri otázkach aktívneho zapájania vlády do útlmu využívania fosílnych palív, solárnej a veternej energie ako budúcnosti energetiky a pri otázke vytvorenia systému podpory zabezpečujúceho bezpečný, spravodlivý a udržateľný prístup k základným energiám pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Vo všetkých troch prípadoch označil Milan Krajniak možnosť „skôr nesúhlasím“, bez dodatočného vysvetlenia.

 Silný nezáujem väčšiny kandidátov

Z 15 oslovených kandidátov odpovedali do termínu uzávierky len štyria - Eduard Chmelár, József Menyhárt (ktorý sa medzičasom kandidatúry vzdal), Bohumila Tauchmannová, Milan Krajniak. Štyroch kandidátov s najvyššími preferenciami (ku 19.2.2019) následne SKI opätovne kontaktovala s prosbou vyplnenia dotazníka súkromnou správou na sociálnej sieti a následne aj ďalším emailom. Z najhorúcejších kandidátov dodatočne zareagovala len Zuzana Čaputová. Maroš Šefčovič, Štefan Harabin a, v čase prieskumu stále kandidát, Robert Mistrík o tému riešenia klimatickej zmeny, aj napriek dostatku času na odpoveď, záujem neprejavili.

Odpovede kandidátov si môžete prečítať tu.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk

 

 O Slovenskej klimatickej iniciatáve

 Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) je platforma zastupujúca desiatky právnických osôb, odborných aj občianskych združení a jednotlivcov zo súkromného, verejného i neziskového sektora. Zakladajúcimi členmi sú organizácie Budovy pre budúcnosť, Priatelia Zeme – CEPA, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a Prognostický ústav SAV.
 Víziou SKI je presvedčiť politických lídrov na Slovensku, aby začali systematicky pracovať na udržateľnej ekonomike a aby energetickú efektívnosť (EE), obnoviteľné zdroje energie (OZE), znižovanie využívania fosílnych palív a riešenie energetickej chudoby prijali za svoje priority a na tieto oblasti alokovali potrebné rozpočty a odborné kapacity. Tým sa naštartuje transformácia k nízkoemisnej, nízkouhlíkovej, decentralizovanej, občanmi a komunitami kontrolovanej, ekonomike, ktorej hlavným cieľom bude udržať zdravé životné  prostredie pre ďalšie generácie.
 Viac info na http://klimatickainiciativa.sk/


https://www.energie-portal.sk/Dokument/prieskum-ukazal-co-si-kandidati-na-prezidenta-myslia-o-zmene-klimy-a-zelenej-energetike-105004.aspx

https://www.energie-portal.sk/Dokument/prieskum-ukazal-co-si-kandidati-na-prezidenta-myslia-o-zmene-klimy-a-zelenej-energetike-105004.aspx

Komentáre

Súvisiace

Veterné elektrárne sú kľúčový prvok boja s klimatickými zmenami aj pre Slovensko

Veterné elektrárne sú najlacnejšou cestou v rámci boja s klimatickými zmenami. Podľa energetického think-tanku Ember môžu aj vďaka tomu spolu so solárnymi elektrárňami prispieť až k tretine znižovania emisií CO2, ktoré je potrebné pre dosiahnutie globálneho cieľa zníženia teplôt o 1,5 stupňa do roku 2030.

23. 02. 2024VIAC

 

Elektráreň Nováky dnes oficiálne ukončuje svoju prevádzku

Po dlhých rokoch svojho fungovania dnes Elektráreň Nováky oficiálne ukončuje výrobu elektriny a tepla z uhlia.

20. 12. 2023VIAC

 

Analýza: zabránené emisie ako nástroj pre dosiahnutie klimatických cieľov

Podľa nedávno vydanej analýzy agentúry GreenTalk je Slovensko schopné naplniť ciele vyplývajúce z Európskej zelenej dohody a balíčku Fit for 55. Kľúčovú úlohu by pri tom mali zohrať tzv. zabránené emisie, teda emisie, ktoré sa nevyprodukujú vďaka využitiu ekologickejších zdrojov a technológií.

06. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek