ÚRSO opätovne prekračuje svoje právomoci

Pavel Šimon
07. 08. 2015Z viacerých strán nám prišlo upozornenie na nový návrh novely vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike (návrh tu). Úrad touto novelou "vylepšuje" vyhlášku, ktorej posledná úprava je platná od 1. 7. 2015. Návrh zverejnili 31. 7. 2015 - to v čase predchádzajúceho novelizovania nevedeli riešiť? Čo je však podstatnejšie obsah novely ide podľa mňa za rámec vymedzenej ÚRSO ako takému. Obsahom novely je rozšírenie obmedzení inštalácií a obmedzenie ich podpory. Bohužiaľ je to jemné hranie si so slovíčkami a ich obsahom. Chcú obmedziť novo podporované inštalácie. A vyhláškou sa snažia meniť zákon, čo je neprípustné. Obmedzujú zasa len vybrané druhy technológií, teda nie všetky. V čom je podstata? Novela upravuje dva paragrafy vyhlášky - § 10a a § 10b - cena elektriny na rok 2015 a 2016. Každá úprava má štyri identické odseky - (3), (4), (5) a (6). Odsek (3) upravuje slnečné zdroje, 4 až 6 ďalšie technológie. Nebudem pre zjednodušenie rozoberať všetky štyri odseky, pozrieme sa na odsek (3) o slnečných zdrojoch. Podstata ďalších troch je rovnaká - "drobná" textová úprava, ale s hlbokým dosahom: Zákon č. 309/2009 hovorí pri slnečných zdrojoch v §3 ods.(10) "Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti". Vyhláška však zavádza v ods. (3) tento text: "Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny." Červenou vyznačený text prekračuje text zákona o podpore OZE. Zákon hovorí, že zariadenie musí byť na jednej streche. A nevymedzuje koľko zariadení rôznych výrobcov môže byť na jednej streche. Lenže vyhláška obmedzuje, že na jednej streche môže byť iba jedno podporované zariadenie. Ak sa na to pozeráme z pohľadu rodinného domu, je to prakticky nepodstatná úprava, ale pri väčšej priemyselnej hale, kde sú viaceré firmy už to dáva väčší zmysel. Na takej hale si každá firma môže nainštalovať svoju fotovoltiku - podľa zákona je to možné. A tiež v poriadku. ÚRSO to chce obmedziť. Veľmi jednoduchý a praktický príklad - uprostred Liptovského Mikuláša je objekt bývalého Majtexu (viď obrázok z googla). Je to obrovská hala, ktorú po krachu Majtexu používa viacero firiem. Podľa zákona si každá firma môže na tejto streche urobiť svojich max. 30 kW fotovoltiky. Ak by prešla úprava úradu, tak prvá firma ostatným zablokuje túto strechu na realizácie. Maytex

Záver

I keď som detailne vysvetľoval iba jede odsek, je proste neprípustné aby si úrad prisvojoval právo svojou vyhláškou obmedzovať niečo dané zákonom. V článku 2 Ústavy Slovenskej republiky je v odseku (2) napísané "Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.". To znamená, že čokoľvek nie je štátnemu orgánu dovolené nesmie urobiť. A i keď ÚRSO má podľa svojho zákona o regulácii (č. 250/2012) právomoc vecnej regulácie, takéto obmedzovanie zákona vyhláškou nie je vecná regulácia a teda nie je možné. Preto budeme v rámci rozporového konania žiadať zrušiť túto novelu ako celok. Navyše ako pri minulej novelizácii sa obávam, že znovu vznikne nápad na navyšovanie G-komponentu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek