Oznam pre prevádzkovateľov a inštalatérov malých zdrojov do 10 kW v regióne SSED

Ivana Kukanová
07. 09. 2017Pokračovanie článku http://www.sapi.sk/reakcia-na-listy-sse-d-malym-vyrobcom-elektriny/ Vážení priaznivci fotovoltiky, radi by sme vás informovali ohľadom listov, ktoré posielala SSED malým výrobcom elektriny. Uskutočnili sme osobné stretnutie s generálnym riaditeľom SSED p. Štrpkom a predsedom predstavenstva p. Čuprom. Chceli sme vedieť podrobnosti a diskutovali sme s nimi o tejto situácii. Problematickým bodom sa okrem nedodržania požadovaných technických postupov (viď nižšie) stáva hlavne nenahlásenie spustenia malého zdroja do prevádzky. Toto má za dôsledok, že môže dôjsť k nepríjemným situáciám pre technika pracujúceho v teréne. Obdobné individuálne problematické inštalácie sú však evidované aj v iných regiónoch. Možným dôsledkom problematických inštalácii môže byť v súlade so zákonom až odpojenie takýchto elektrární. Na základe stretnutia by sme Vám chceli odporúčať nasledovné: - realizácia Vašej inštalácie musí byť v súlade so schváleným technickým riešením, ktoré ste poskytli SSED, - je nutné zamedziť pretokom do distribučnej sústavy, ktoré by ste v zmysle technickej dokumentácii mali mať realizované - teda buď batérie alebo adekvátna regulácia výkonu striedačov​, - nie je možné tolerovať zo strany SSED kontinuálnu dodávku do siete, - v prípade pochybností je nutné komunikovať priamo so SSED, termín uvedený v liste je hlavne na naštartovanie procesov, ktoré majú dať problematické inštalácie do poriadku. Dôrazne by sme vám však chceli pripomenúť povinnosti vyplývajúce zo zákona a to: - pre malé zdroje do 10 kW, čerpajúce prostriedky z programu Zelená domácnostiam platí povinnosť požiadať ešte pred pripojením zdroja o rezervovanú kapacitu pripojenia a oznamovacia povinnosť o spustení zdroja do prevádzky do 10 dní od uvedenia zdroja do prevádzky , pre malé zdroje do 10 kW bez prostriedkov z programu Zelená domácnostiam platí taktiež oznamovacia povinnosť príslušnej distribučnej spoločnosti. Tieto povinnosti platia aj pre tzv. hybridné systémy. Viď zákon 309/2009, §4a, odsek 2​: b) podanie oznámenia o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré obsahuje
  1. kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja,
  2. vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
  3. potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2.
​V prípade, že ide o ​výlučne vlastnú spotrebu, aj v takom prípade je podmienka registrácie takejto inštalácie na ÚRSO (registráciu rieši zákon 251/2012, § 4 ods. 6 energetického zákona). Napriek tomu, že fotovoltika je užívateľsky a inštalačne pomerne nenáročná technológia, stále ide o zariadenie, ktoré pracuje s elektrickým prúdom. Je preto nutné a žiadúce, aby sa používali certifikované a preverené zariadenia, aby boli splnené technické a legislatívne podmienky požadované zákonom a príslušnou distribučnou spoločnosťou. Všetkým nám ide o spoločný cieľ a to je výroba a používanie ekologickej, ale aj bezpečnej energie. Preto vás v mene SAPI, v spolupráci s distribučnými spoločnosťami chceme požiadať, aby ste svoje inštalácie skontrolovali, či spĺňajú všetky vyššie uvedené podmienky a v prípade, že nespĺňajú požadované parametre, bezodkladne urobili nápravu. Sme vám kedykoľvek k dispozícii a akékoľvek problematické inštalácie môžete bez obáv konzultovať priamo s vašou DS.  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek