OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2022

16.05.2022 - 17.05.2022

SAPI
13. 04. 2022Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tento krát na tému Znižovanie emisií skleníkových plynov“. Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.

 

Konferencia sa uskutoční v termíne 16. – 17. máj 2022 v hoteli Atrium***, Nový Smokovec. Máme pripravených 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre   aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

 

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

  

Odborný garant:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Stavebná fakulta STU Katedra TZB

Radlinského 11

810 05 Bratislava dusan.petras@stuba.sk

  

Prípravný výbor:

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU v Bratislave prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave

Organizačný garant:

Jana Lehotová Nôtová, SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, mobil.: +421 903 562 108,  konferencie@sstp.sk

Organizačný výbor: Ing. Viktória Állóová, Ing. Eva Švarcová, sstp@sstp.sk


 16. 5. 2022 pondelok

08.30 - 09.45 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

09.45 - 10.00 h zahájenie konferencie

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant

10.00 - 12.00 h I. sekcia: LEGISLATÍVA PRE OZE

vedie: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., SIEA

Generálny partner: Viessmann, s.r.o.

1. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie

B. Balog, Ministerstvo hospodárstva SR

2. Investičná pomoc pre zariadenia na využívanie OZE

K. Šoltésová, SIEA

3. Zelená domácnostiam aktuálne

M. Ilovič, SIEA

4. Obnoviteľné zdroje financovateľné z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci obnovy rodinných domov

M. Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia

5. OZE na Slovensku - (ne)potrebné a (ne)chcené?

P. Tauš, FBERG, TU v Košiciach

12.00 - 13.00 h OBED

13.00 - 15.00 h II. sekcia: SOLÁRNA ENERGIA

Vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU v Bratislave

hlavný partner sekcie:

1. Legislatíva a OZE v budovách na bývanie

L. Skalík, SvF STU v Bratislave

2. Energetická komunita Viessmann Share založená na systémových riešeniach OZE

D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.

3. Fotovoltika a jej vyuzitie pre dekarbonizaciu priemyslu

J. Karaba, SAPI

4. Batériové ložiská Fenix

P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.

5. Solárne chladiace systémy ako zdroje tepla a chladu pre vzduchotechniku

M. Masaryk, SjF STU v Bratislave, Z. Straková, SjF STU v Bratislave

6. Skúsenosti z výskumu kombinovaných stavebno-energetických systémov využívajúcich OZE

D. Kalus, SvF STU v Bratislave

15.00 - 15.30 h PRESTÁVKA NA KÁVU

 

15.30 - 17.30 h III. sekcia: GEOTERMÁLNA ENERGIA

vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave

hlavný partner sekcie:

1. Prehľad zdrojov geotermálnej energie na Slovensku

B. Fričovský, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

2. Nové riešenia v oblasti využívania geotermálnej energie súčasnosti

O. Halás, Slovgeoterm a.s. Bratislava

3. Využívanie geotermálnej energie v poľnohospodárstve

V. Állóová, SvF STU v Bratislave

4. Flexibilné tepelné siete aplikácie pre geotermálne energetické systémy

R. Štefanec, NRG flex, s.r.o.

5. Znižovanie uhlíkovej stopy aplikáciou geotermálnej energie v meste Veľký Meder

J. Takács, SvF STU v Bratislave

6. Meranie prietoku geotermálnej vody ultrazvukovou metódou

J. Iľko, FLEXIM GmbH

17.30 - 20.00 h PRIESTOR NA RELAX

Odovzdanie ceny za prínos v uplatňovaní OZE 2021

20.00 - 20.30 h Koktail generálneho partnera a hlavných partnerov

20.30 - 23.00 h Spoločenský večer

 

17. 5. 2022 utorok


08.00 - 08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08.30. - 10.30. IV. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

vedie: doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave

hlavný partner sekcie:

1. Použitie ekologických chladív v technike tepelných čerpadiel

B. Füri, J. Takács, SvF STU v Bratislave

2. Tepelné čerpadlo do rekonštrukcie budov znamená nové chladivo a hydraulický koncept

P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.

3. Tepelné čerpadlá v zelených plánoch energetiky

P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka

4. Riešenia OZE v praxi

A. Jendrichovská, STIEBEL ELTRON SLOVAKIA, s.r.o.

5. Meranie efektívnosti tepelného čerpadla v laboratórnych podmienkach

F. Vranay, TU Košice

6. Možnosti spätného získavanie tepla z odpadových vôd a kúpalísk

A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA NA KÁVU

11.00 - 13.00 h IV. sekcia: VEĽKOPLOŠNÉ VYKUROVANIE / CHLADENIE S OZE

vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU v Bratislave

hlavný partner sekcie:

1. Nízkoenergetické sálavé systémy využívajúce OZE

D. Petráš, SvF STU v Bratislave

2. Stenové chladenie s využitím solárneho ejektorového chladenia

M. Šimko, SvF STU v Bratislave

3. Návrh a optimalizácia konštrukcie sálavých systémov pri rekonštrukciách budov

B. Junasová, SvF STU v Bratislave

4. Skúsenosti s aplikáciou zelených mokro-rias k produkcii bioplynu

V. Mučková, SvF STU v Bratislave

5. Veľkoplošné sálavé vykurovanie a chladenie s OZE

I. Maco, Rehau s.r.o.

13.00 - 14.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA: 16. – 17. 5. 2022 Hotel ATRIUM***, Nový Smokovec

 

Účastnícky poplatok

   

s DPH

 

vložné účastník

 

60,00

 

20,00%

 

72,00

vložné účastník člen SSTP*, SKSI*

50,00

20,00%

60,00

obed / deň

13,75

20,00%

16,50

zborník prednášok tlačený

20,00

20,00%

24,00

zborník prednášok na USB

12,50

20,00%

15,00

 *   Za člena SSTP sa považuje ten účastník, kt. do zahájenia konferencie uhradil členský príspevok na rok 2022 (viď členstvo na www.sstp.sk)

*  Za člena SKSI sa považuje tá fyzická osoba, ktorá je zaregistrované v SKSI a do prihlášky uvedie 4-číslie z autorizačnej pečiatky

 

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 11. 5. 2022 na účet SSTP vo VÚB Bratislava

č. ú.: 1307192857/0200,VS 13 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.

Naše IČO: 00896918, DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX

V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, DPH, v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.

      Zálohové faktúry vystavujeme len na požiadanie (prihláška slúži ako podklad k platbe)

·     Daňový doklad - faktúru Vám pošleme poštou po pripísaní Vašej platby na náš účet

·     Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie

·     Uzávierka prihlášok je 8.2.2021 – po tomto termíne účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

UBYTOVANIE:

Hotel ATRIUM***, Nový Smokovec

Zmluvné konferenčné ceny ubytovania:

·       2-lôžková izba 83,70

·       1-lôžková izba 72,90

Súčasťou ceny za ubytovanie je: Raňajky, Parkovanie, WiFi pripojenie na internet v celom hoteli, neobmedzený vstup do hotelového vitálneho sveta 4Elements

Postup pri rezervácii:

1.       Prihlásenie sa na konferenciu zaslaním záväznej prihlášky na adresu konferencie@sstp.sk

2.                              Zaplatenie vložného na účet 1307192857/0200,VS 13 + Vaše IČO

3.       Po potvrdení prihlášky si môžete online rezervovať ubytovanie

ONLINE REZERVÁCIA UBYTOVANIA:

Promokod je nastavený na 15.5. 17.5. "SSTPAH“

 

https://booking.atriumhotel.sk/sk/search/1649771583aKCyxSvRIldpuhms2jtsQX

Prípadne telefonicky na recepcii hotela, 052/ 4422 344 s nahlásením konferencie SSTP.

 

STRAVOVANIE:

·       obed formou dvojchodového menu 16,50

·       večera/raut 16.5.2022 v réžii organizátora

 

Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 903 562 108, e-mail: konferencie@sstp.sk

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 11.5.2022


Komentáre

Súvisiace

INOFEST 2023

INOFEST 2023 je festival inovácií, ktorý už štvrtý rok organizuje so svojimi členmi a partnermi združenie INOVATO.

19. 09. 2023VIAC

 

Modern Metallurgy - Iron and Steelmaking 2023

Konferencia Modern Metallurgy - „Iron and Steelmaking 2023 ponúka okrem svojej vysokej odbornej úrovne aj priestor pre vzájomné prepojenie vedeckej komunity s odbornou praxou, ako aj utužovanie vzťahov medzi univerzitami a priemyselnými partnermi.

12. 09. 2023VIAC

 

SAPI Energy Conference 2023

Pozývame Vás na 13. ročník SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 4. a 5. októbra v Hoteli Senec****.

03. 08. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek