AKCIA 1508 – URGENTNÁ VÝZVA NA REAKCIU

Pavel Šimon
17. 12. 2014Vážení členovia, podporovatelia a najmä majitelia fotovoltických elektrárni,   obraciam sa na vás s touto výzvou, nakoľko sa na Slovensku začína realizovať najväčšia akcia proti obnoviteľným zdrojom od spustenia ich podpory v roku 2009. Táto akcia môže mať ďaleko väčší dosah na niektorých výrobcov v porovnaní s G-komponentom. Pre niektorých (aj stovky) výrobcov môže viesť ku krachu a strate celej elektrárne.

O čo ide?

V zákone č. 309/2009 Z.z. je ustanovenie o povinnostiach výrobcu elektriny a sankciách za ich nesplnenie. A tu nastáva ten problém: s účinnosťou od 1.1.2014 sa práve tieto sankcie zmenili. Textovo síce iba mierne, ale s vážnymi dôsledkami - absolútna strata celej podpory na jeden kalendárny rok. Vypadne teda jeden z 15 rokov možnosti poberať doplatok a predávať elektrinu na straty. Pre niektoré FVE bude strata viac ako 400 000 € a zásadne ohrozí schopnosť splácať bankový úver. Pokiaľ sa Vás to týka je potebná rýcha reakcia.

Podrobnejší rozbor

  Zákon 309/2009 od začiatku svojej platnosti v § 4 ods. 2 písm. c) stanovuje povinnosť "oznámiť úradu a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok." Sankcia za porušenie tejto povinnosti je uvedená v ods. 3. Podľa uvedeného ustanovenia "právo podľa odseku 1 písm. b) nemá výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosť podľa odseku 2 písm. a) a b)". Toľko znenie do 31. 12.2013.   Od 1. 1. 2014 sa však znenie odseku 3 zásadne upravilo. Podľa upraveného znenia "Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa odseku 2, si nemôže na elektrinu vyrobenú v danom zariadení na výrobu elektriny uplatniť právo podľa odseku 1 písm. b) a c) na nasledujúci kalendárny rok." Zmena spočíva v tom, že výrobca okrem straty možnosti výkupu elektriny na straty stráca aj doplatok.   Distribučné spoločnosti začínajú tento odsek plne aplikovať. A tí čo zabudli do 15. 8. zaslať oznámenie, že si aj na rok 2015 chcú uplatniť právo na podporu, začínajú dostávať listy, že im toto právo bude odobraté. I napriek tomu, že prakticky všetci si splnili povinnosť vôči úradu, tak niektorí si zabudli túto povinnosť splniť aj voči prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy. Fakticky je to pri množstve iných povinností jeden nepodstatný papier (síce vyžadovaný zákonom), nakoľko každý výrobca má platnú dlhodobú zmluvu, distribučky majú od nich aj presné údaje koľko vyrábali (a teda budú vyrábať ďalej) a teda presne vedia koľko budú musieť očakávať vyplácania podpory. Sankcia za neposlanie jedného papiera je však obrovská. Pre 1 MW FVE z roku 2010 je to viac ako 400 000 €, pre 1 MW bioplynky je to približne 1 000 000 €. Ale aj pre malých a neskôr uvedených do prevádzky je to zničujúce nakoľko im na rok vypadne príjem. A mnohí sú financovaní z úveru, ktorý treba splácať.   Základný motív pre PRDS a úrad je zníženie celkovej vyplácanej podpory a teda aj zníženie TPS a na konci zníženie ceny elektriny. Tu sa to skryje za striktné dodržiavanie zákona (nesplnenie jednej z povinností). Druhý dôsledok je podľa môjho názoru taký menej viditeľný a ťažšie definovateľný - okolo OZE sa vytvorí atmosféra "komplikovanosti" a teda ďalší investori nebudú mať záujem o investície do OZE, čo v končenom dôsledku predstavuje menej starostí pre PRDS a úrad (možno len vidim tmu tam kde nie je).   Na základe našej prvotnej analýzy si však myslíme, že ani takéto exemplárne a striktné vyžadovanie zákona nie je úplne legitímne. Opätovne (asi) dochádza k nevhodnej interpretácii textu. Zákon je navyše z právnej stránky napísaný nie najpresnejšie, čo podstatne zväčšuje priestor na obranu pre dotknutých výrobcov. Teraz však ale PRDS ťahajú za silnejší koniec palice - účinok finančný bude po 1. 1. 2015 reálny, okamžitý a zničujúci, zatiaľ čo obrana bude pomalá.

Výzva na akciu

Tí ktorých sa to týka, ale aj tí, ktorí viete o ďalších, ozvite sa nám - SAPI (najlepšie mailom info@sapi.sk) - aby sme vedeli zorganizovať pomocnú akciu. Podľa mojich skúseností postihnutých budú stovky, najmä malé FVE. Ale viem, že aj niektorí väčší výrobcovia a nie len zo slnečnej energie k postihnutým patria tiež.   Celý problém je právne pomerne komplexný a vyžaduje viacero koordinovaných akcií, niektoré už presne vieme definovať, niektoré tušíme. Podrobnosti ale nechceme a ani nemôžme tu riešiť. Aby sme ich vedeli zrealizovať v spolupráci s našimi právnikmi potrebujeme podporu - v tomto prípade finančnú. Takže ak ste medzi tými dotknutými tak budeme od vás potrebovať túto pomoc aby sme vedeli pomôcť. Prvý krok čo sami pre seba môžte spraviť je popísaný ďalšom článku.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek