Školenia inštalatérov OZESlovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Vás pozývajú na školenie v rámci vzdelávacieho programu „Odborná príprava pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie“. Účelom tohto školenia je získanie Osvedčenia oprávňujúceho na inštaláciu fototermických a fotovoltických systémov v rámci projektu Zelená domácnostiam.

Na školenie je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom formulára.

·       Ďalší termín je v procese rokovania s MH SR (predpokladaný termín v septembri 2023).

Ponuky a ceny školenia*:

Typ školenia

Dĺžka

Cena za školenie (s DPH)

Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR (s DPH)

Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov

1 deň

390,00 EUR

360,00 EUR

Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov

1 deň

390,00 EUR

360,00 EUR

Kombinovaný modul FV+FT

2 dni

540,00 EUR

492,00 EUR

*Cena zahŕňa školenie, študijný materiál a nevyhnutnú administratívu.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:

 • Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;
 • V prípade záujmu o osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.

Školenia inštalatérov prebiehajú prezenčnou formou v areáli THERMO|SOLAR Žiar s.r.o -  Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.

·       V oblasti Žiaru nad Hronom je možné ubytovať sa vo viacerých ubytovacích zariadeniach. Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

·       Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).

V zmysle podmienok vzdelávacieho programu je potrebné, aby ste počas školenia mali k dispozícií študijný materiál. Ten budeme distribuovať po zaplatení účastníckeho poplatku prostredníctvom Slovenskej pošty ako obyčajnú zásielku. Z toho dôvodu od Vás potrebujeme presnú poštovú adresu, na ktorú požadujete poslať študijný materiál.

Osvedčenie má číslo: POA: 3358/2019/65/1 zo dňa 3. 7. 2019 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Odborní garanti projektu: Pavel Šimon a Alfréd Gottas

Kontakt:

Pavel Šimon

Pavel@pavel-simon.com

+421 0917 714 678

Juraj Vozár

Vozar@thermosolar.sk

+421 918 645 316

Slavomíra Obertová

obertova@thermosolar.sk

+421 918 645 307

Formulár na prihlasovanie

Vážení uchádzači,
dávame Vám do pozornosti možnosť využitia národného projektu „Nestrať prácu - vzdelávaj sa“ na preplatenie školenia inštalatérov OZE prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Operačný program je možné využiť do 16. októbra 2023.

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“

 • ČO je cieľom projektu?

  Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov - zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

 • Pre KOHO je projekt určený?

  Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce.

 • KTO pre Vás vyberá kurzy?

  Kurzy si vyberáte Vy. Znamená to, že občan si sám vyberie z ponuky kurzov na trhu, podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

 • KDE a AKO podať žiadosť?

  Záujemca o zamestnanie (ZoZ) písomne požiada úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

Na školenie je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom formulára

 •  Ďalší termín je v procese rokovania s MH SR (predpokladaný termín v septembri 2023).

Ponuky a ceny školenia*:

Typ školenia

Dĺžka

Cena za školenie (s DPH)

Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR (s DPH)

Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov

1 dni

390,00 EUR

360,00 EUR

Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov

1 dni

390,00 EUR

360,00 EUR

Kombinovaný modul FV+FT

2 dni

540,00 EUR

492,00 EUR

*Cena zahŕňa školenie, študijný materiál a nevyhnutnú administratívu.

V prípade záujmu o preplatenie školenia v rámci programu „Nestrať prácu - vzdelávaj sa“ je potrebné:

1.mať uzatvorený pracovný pomer

2. podať žiadosť na ÚPSVaR, ktorú nájdete na tomto odkaze, minimálne 21 dní pred začiatkom školenia

3. po vyplnení registračného formuláru a po obdržaní pozvánky na školenie poslať Vašu vyplnenú žiadosť na email: martina.kascakova@sapi.sk spolu s pozvánkou, ktorú ste obdržali, aby sme Vám vedeli vyplniť potrebné tlačivo pre ÚPSVaR

4. ak ÚPSVaR žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie. Bez uzatvorenia dohody nie je možné príspevok poskytnúť

5. po úspešnom absolvovaní školenia nasleduje preplatenie zo strany ÚPSVaR

Všetky informácie k operačnému programu nájdete na tomto odkaze.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:

 • Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;
 • V prípade záujmu o osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.

Školenia inštalatérov prebiehajú prezenčnou formou v areáli THERMO|SOLAR Žiar s.r.o - Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.

 • V oblasti Žiaru nad Hronom je možné ubytovať sa vo viacerých ubytovacích zariadeniach. Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.
 • Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).

V zmysle podmienok vzdelávacieho programu je potrebné, aby ste počas školenia mali k dispozícií študijný materiál. Ten budeme distribuovať po zaplatení účastníckeho poplatku prostredníctvom Slovenskej pošty ako obyčajnú zásielku. Z toho dôvodu od Vás potrebujeme presnú poštovú adresu, na ktorú požadujete poslať študijný materiál.

Osvedčenie má číslo: POA: 3358/2019/65/1 zo dňa 3. 7. 2019 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Odborní garanti projektu: Pavel Šimon a Alfréd Gottas

Kontakt

Pavel Šimon
Pavel@pavel-simon.com
tel. 0917 714 678

Juraj Vozár
Vozar@thermosolar.sk
tel. 0918 645 316

Na seminári zo série SAPI biznis Tuesdays sme predstavili nový Kódex inštalatéra FVE, ktorý vznikol ako výsledok osobitne zriadenej pracovnej skupiny a vedenia našej asociácie. Tento kódex predstavuje etický štandard, ktorým by sa mali riadiť minimálne členovia našej asociácie, ktorí sa zaoberajú FV inštaláciami, s cieľom dosahovať vysoké kvalitatívne parametre týchto projektov a realizácii. Kódex pokrýva nielen technické štandardy súvisiace s prípravou a realizáciou, ale aj požiadavky na plnenie legislatívnych povinností a tiež úroveň komunikácie a základných obchodných vzťahov so zákazníkom.

Naša asociácia ako hlavný predstaviť odvetvia obnoviteľnej energetiky a zároveň najväčší akreditovaný školiteľ certifikovaných inštalatérov FV systémov na Slovensku má záujem, aby sa prostredníctvom dodržiavania tohto kódexu znížil počet prípadov zlej praxe, ktoré poškodzujú dobré meno nášho odvetvia. Stiahnite si celé znenie kódexu inštalatéra. Boli by sme veľmi radi, ak by ste tento kódex nielen sami dodržiavali, ale ho aj zdieľali s vašimi zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Vážení držitelia osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov, 


od začiatku roka 2014 mnoho z vás v súlade s paragrafom 13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, získalo Osvedčenie pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov, v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES. Toto osvedčenie má, podľa odseku 7 hore uvedeného paragrafu, platnosť 5 rokov a je možné ho jedenkrát predĺžiť o 5 rokov. Podmienkou predĺženia je účasť držiteľa osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave. 


Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu v spolupráci s Thermo/Solar Žiar s.r.o. organizuje aktualizačnú odbornú prípravu inštalatérov fototermiky/fotovoltiky v termínoch, ktoré sa budú vypisovať priebežne na základe záujmu.


Cena je: 120 € s DPH za jednu časť. 

V cene je zahrnutý aj študijný materiál. 


Ak máte záujem o absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy je potrebné sa prihlásiť na adrese skolenia@thermosolar.sk na jeden z v tabuľke uvedených termínov. Prihláška musí obsahovať kópiu Vášho platného osvedčenia a Vaše fakturačné údaje. Následne Vám bude zaslaná zálohová faktúra na zaplatenie poplatku. Počas podujatia obdržíte daňový doklad na uhradenú sumu. V prípade, že by ste uhrádzali jedným prevodom poplatok za viac modulov a/alebo viac účastníkov, je toto potrebné uviesť v správe pre prijímateľa. 


Poplatok nie je možné platiť v hotovosti počas podujatia! S ohľadom na vysoký záujem a kapacitné možnosti bude účasť na aktualizačnej odbornej príprave umožnená iba záujemcom, ktorí uhradia poplatok najneskôr do termínu uvedeného v tabuľke. V prípade, že prihlásený záujemca nebude mať účasť v tomto termíne uhradenú, bude zo seminára vylúčený a jeho miesto ponúknuté ďalšiemu prihlásenému záujemcovi v poradí. 


Príďte sa preškoliť k nám, získate množstvo praktických rád od lídrov na trhu, aktuálne legislatívne novinky a skúsených lektorov z praxe.


Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek