Školenia inštalatérov OZESlovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Vás pozývajú na školenie v rámci vzdelávacieho programu „Odborná príprava pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie“. Účelom tohto školenia je získanie Osvedčenia oprávňujúceho na inštaláciu fototermických a fotovoltických systémov v rámci projektu Zelená domácnostiam.

Na školenie je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom formulára.    

Termíny školení:

17. 6. solárne tepelné systémy (termín sa plní)

18. 6. Fotovoltika (termín sa plní)

19. 6. Fotovoltika (termín sa plní)

Ďalšie školenie sa predpokladá na jeseň podľa naplnenosti požiadaviek.

Ponuky a ceny školenia*:

Typ školenia

Dĺžka

Cena za školenie (s DPH)

Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR (s DPH)

Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov

1 deň

450,00 EUR

405,00 EUR

Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov

1 deň

450,00 EUR

405,00 EUR

Kombinovaný modul FV+FT

2 dni

600,00 EUR

540,00 EUR

*Cena zahŕňa školenie, študijný materiál a nevyhnutnú administratívu.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:

  • Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;
  • V prípade záujmu o osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.

Školenia inštalatérov prebiehajú prezenčnou formou v areáli THERMO|SOLAR Žiar s.r.o -  Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.

·       V oblasti Žiaru nad Hronom je možné ubytovať sa vo viacerých ubytovacích zariadeniach. Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

·       Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).

V zmysle podmienok vzdelávacieho programu je potrebné, aby ste počas školenia mali k dispozícií študijný materiál. Ten budeme distribuovať po zaplatení účastníckeho poplatku prostredníctvom Slovenskej pošty ako obyčajnú zásielku. Z toho dôvodu od Vás potrebujeme presnú poštovú adresu, na ktorú požadujete poslať študijný materiál.

Osvedčenie má číslo: POA: 3358/2019/65/1 zo dňa 3. 7. 2019 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Odborní garanti projektu: Pavel Šimon a Alfréd Gottas

Kontakt:

SAPI: Pavel Šimon

Pavel@pavel-simon.com

+421 0917 714 678

THERMO|SOLAR: Slavomíra Obertová

obertova@thermosolar.sk

+421 918 645 307

Formulár na prihlasovanie

Na seminári zo série SAPI biznis Tuesdays sme predstavili nový Kódex inštalatéra FVE, ktorý vznikol ako výsledok osobitne zriadenej pracovnej skupiny a vedenia našej asociácie. Tento kódex predstavuje etický štandard, ktorým by sa mali riadiť minimálne členovia našej asociácie, ktorí sa zaoberajú FV inštaláciami, s cieľom dosahovať vysoké kvalitatívne parametre týchto projektov a realizácii. Kódex pokrýva nielen technické štandardy súvisiace s prípravou a realizáciou, ale aj požiadavky na plnenie legislatívnych povinností a tiež úroveň komunikácie a základných obchodných vzťahov so zákazníkom.

Naša asociácia ako hlavný predstaviť odvetvia obnoviteľnej energetiky a zároveň najväčší akreditovaný školiteľ certifikovaných inštalatérov FV systémov na Slovensku má záujem, aby sa prostredníctvom dodržiavania tohto kódexu znížil počet prípadov zlej praxe, ktoré poškodzujú dobré meno nášho odvetvia. Stiahnite si celé znenie kódexu inštalatéra. Boli by sme veľmi radi, ak by ste tento kódex nielen sami dodržiavali, ale ho aj zdieľali s vašimi zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Vážení držitelia osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov, 


od začiatku roka 2014 mnoho z vás v súlade s paragrafom 13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, získalo Osvedčenie pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov, v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES. Toto osvedčenie má, podľa odseku 7 hore uvedeného paragrafu, platnosť 5 rokov a je možné ho jedenkrát predĺžiť o 5 rokov. Podmienkou predĺženia je účasť držiteľa osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave. 


Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu v spolupráci s Thermo/Solar Žiar s.r.o. organizuje aktualizačnú odbornú prípravu inštalatérov fototermiky/fotovoltiky v termínoch, ktoré sa budú vypisovať priebežne na základe záujmu.


Cena za aktualizačné školenie: za jeden modul - 240€, za obidva 420€.

V cene je zahrnutý aj študijný materiál. 


Ak máte záujem o absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy je potrebné sa prihlásiť na adrese skolenia@thermosolar.sk na jeden z v tabuľke uvedených termínov. Prihláška musí obsahovať kópiu Vášho platného osvedčenia a Vaše fakturačné údaje. Následne Vám bude zaslaná zálohová faktúra na zaplatenie poplatku. Počas podujatia obdržíte daňový doklad na uhradenú sumu. V prípade, že by ste uhrádzali jedným prevodom poplatok za viac modulov a/alebo viac účastníkov, je toto potrebné uviesť v správe pre prijímateľa. 


Poplatok nie je možné platiť v hotovosti počas podujatia! S ohľadom na vysoký záujem a kapacitné možnosti bude účasť na aktualizačnej odbornej príprave umožnená iba záujemcom, ktorí uhradia poplatok najneskôr do termínu uvedeného v tabuľke. V prípade, že prihlásený záujemca nebude mať účasť v tomto termíne uhradenú, bude zo seminára vylúčený a jeho miesto ponúknuté ďalšiemu prihlásenému záujemcovi v poradí. 


Príďte sa preškoliť k nám, získate množstvo praktických rád od lídrov na trhu, aktuálne legislatívne novinky a skúsených lektorov z praxe.


Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek