Výsledok podaní na Protimonopolný úrad

Pavel Šimon
12. 02. 2015Protimonopolný úrad na svojej stránke zverejnil stanovisko: "Vyhlásenie PMÚ SR k podnetom z oblasti poplatkov za distribúciu elektriny a podpory elektriny vyrobenej z OZE a KVET". Z obsahu vyberáme:  "Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) bol v poslednej dobe doručený vysoký počet podnetov z oblasti výroby a distribúcie elektriny. Vzhľadom na túto  skutočnosť si PMÚ SR dovoľuje vydať toto tlačové vyhlásenie. Predmetné podnety sa síce  odvolávajú na možné porušenie § 8 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“), avšak obsahom podnety namietajú konanie, ktoré je upravené rozhodnutiami sektorového regulátora resp. vyplýva z právnych noriem, ktorých dodržiavanie nekontroluje PMÚ SR. ... Vzhľadom na vyššie uvedené úrad konštatuje, že posúdenie skutočností namietaných v rámci vyššie popísaných podnetov nespadá do kompetencie úradu, a úradu preto neprináleží zaoberať sa týmito podnetmi." SAPI a ostatní žiadali PMÚ o konanie na základe podozrenia na zneužívanie dominantného postavenia. Ja tam síce dominantné postavenie a jeho zneužívanie vidím, ale zrejme mám inú optiku. Je treba však povedať, že nás právny poradca varoval, že PMÚ sa bude snažiť brániť, že toto nepatrí do ich kompetencie. V súčasnej situácii som toho názoru, že sa lepšie sústrediť na riešenia cez GP SR, SOI, súdne konania a politicko-právne riešenie, než sa snažiť ukázať PMÚ, že vec je v aj v ich kompetencii. Prípadné opačné názory môžte uplatniť dole v diskusii, alebo už známymi kontaktnými kanálmi.    

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek