ÚRSO čelí opäť vlne kritiky zo strany výrobcov

Veronika Galeková
07. 12. 2016Novela vyhlášky odporuje Ústavnému súdu a poburuje domácich výrobcov (tlačová správa SAPI) Je to už 6 mesiacov, čo Ústavný súd SR rozhodol o protiústavnosti G-komponentu, no Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa svoju politiku zmeniť nechystá. Najnovšie posunul do pripomienkového konania novelu vyhlášky č. 24/2013 Z.z, ktorá podľa výrobcov energie vo viacerých bodoch nezohľadňuje Nález Ústavného súdu SR (PL. ÚS 17/2014-132) zverejnený dňa 28.9.2016 a odporuje zákonu. BRATISLAVA, 5. december 2016 - O protiústavnosti poplatku označovaného ako G-komponent v znení, v akom ho definovala vyhláška ÚRSO, rozhodol Ústavný súd SR dňa 22.6.2016 na verejnom zasadnutí. Ústavný súd vyriekol nález, ktorým ÚRSO vyčítal, že pri zavádzaní G-komponentu nepostupoval v medziach zákona a prekročil svoje zákonné kompetencie. Úrad totiž nie je oprávnený vyhláškou, ako podzákonným predpisom, zaviesť nový poplatok bez zákonného splnomocnenia. Presne toto bol prípad G-komponentu. Znenie Nálezu ÚS SR v tejto kauze bolo zverejnené v Zbierke zákonov už dňa 21.7.2016 (č. 220/2016 Z.z.) a písomné vyhotovenie Nálezu bolo následne zverejnené dňa 28.9.2016 (PL. ÚS 17/2014-132). „Slovenská republika má v oblasti energetiky voči svojim občanom a taktiež Bruselu jasné záväzky, ktoré musí plniť.  Je tragédiou, že absencia systémovosti a transparentnosti už nie je ÚRSO vyčítaná len zo strany domácich odborníkov, ale vďaka EU Pilotu už čelí naša energetická politika aj kritike z Bruselu. Napriek tomu tu stále vznikajú vyhlášky, ktoré opakujú tie isté chyby. Do kedy sa energetický systém na Slovensku bude kriviť nariadeniami, ktoré navyše nemajú oporu v zákone? Musíme si uvedomiť, že takéto konanie je v rozpore so záujmami Slovenska, je v rozpore s podporou podnikateľského prostredia a v konečnom dôsledku za tieto chyby zaplatia slovenské domácnosti,“ upozorňuje Veronika Galeková, riaditeľa SAPI. „Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Slovenská bioplynová asociácia (SBA) a Asociácia výrobcov elektriny z malých vodných elektrární do 500kW (AMVE) poslali už 22.3.2015 sťažnosť na Európsku komisiu, ktorú komisia stále posudzuje. Komisia skúma aj bod ohľadom platby za G-komponent. Našim zámerom je iba dosiahnuť pozíciu rovnocenného partnera, ktorá výrobcom zelenej energie právom prináleží,“ dodáva Veronika Galeková. Konanie ÚRSO opäť v rozpore s rozhodnutím Ústavného súdu Napriek jednoznačnému nálezu ÚS SR však distribučné spoločnosti tento poplatok fakturovať neprestali. Nález ÚS SR evidentne neakceptuje ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. ÚRSO do pripomienkového konania predložil návrh novely vyhlášky č. 24/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Pripomienkové konanie sa skončilo v stredu, 30. novembra a novelu pripomienkovalo takmer 30 subjektov. Z celkového počtu 436 pripomienok bolo až 291 zásadných. Novelu vyhlášky pripomienkovali veľké spoločnosti ako Slovnaft, SPP, ČEZ, či Innogy, ale aj distribučné spoločnosti, OKTE, SEPS, či SEAS. Na nedostatky upozornili aj profesijné asociácie ako SAPI, Klub 500, AHES, SZVT, či AVES. ÚRSO teraz bude mať čas na posúdenie a zapracovanie pripomienok. Nezákonné zavádzanie nových poplatkov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví robí tú istú chybu, keď sa opäť usiluje podzákonným predpisom obísť znenie zákona a zaviezť G-komponent aj pre tých výrobcov, ktorí nemajú s prevádzkovateľom distribučnej sústavy uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy. Na tento problém v pripomienkovom konaní poukázalo okrem SAPI aj SEAS, , AHES, SZVT, Klub 500, či dokonca aj a verejnosť a AVES. Výrobcovia zelenej energie preto úradu vyčítajú protizákonné zavedenie povinnosti platiť G-komponent len na základe zmluvy o pripojení. Podľa Nálezu ÚS môže byť G-komponent podmienený len zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy. Za absurdný krok považujú výrobcovia aj zavedenie povinnosti ostrovným systémom výrobcov elektriny platiť TPS a TSS v § 11 odsek 15. Prenesené do absurdnosti, takáto zmena znamená povinnosť platiť tarify aj za elektrinu vyrobenú v alternátore auta alebo v záhradnej solárnej lampe, či solárnej nabíjačke na mobilný telefón. Spomínané dva body návrhu boli najviac pripomienkované od takmer všetkých subjektov. Každý pripomienkujúci, ktorý mohol dať závažnú pripomienku, tieto body požadoval z návrhu vypustiť. „Pevne veríme, že v rozporovom konaní k tejto novele dôjde medzi pripomienkujúcimi a ÚRSO k dohode a úrad zoberie na vedomie zjavnú problematickosť novely, ktorá je v rozpore so zákonom aj rozhodnutím Ústavného súdu a kritické body z nej vypustí, tak aby opäť nevznikla situácia natoľko poškodzujúca slovenských občanov, že o nej bude musieť opäť rozhodovať Ústavný súd,“ tvrdia v spoločnom stanovisku SAPI, AMVE, AHES, SBA, KUVOZE a Energia budúcnosti. „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je pri príprave vyhlášky povinný rešpektovať zákonný rámec a konať v medziach a spôsobom stanoveným zákonom“ upozorňuje Pavol Poláček, z advokátskej kancelárie Poláček & Partners. „Navrhované znenie vyhlášky v niektorých bodoch odporuje zákonu a ide zjavne nad rámec zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa tak opätovne dopúšťa tej istej chyby, ktorú mu vytkol aj Ústavný súd, keď do vyhlášky zavádza ustanovenia, ktoré zjavne odporujú zákonu,“ dodáva Pavol Poláček. dsc_1019 dsc_1018

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek