Sedem rád ako neprísť v roku 2018 o podporu

Ivana Kukanová
31. 07. 2017Prísna sankcia odňatia podpory platí aj v tomto roku. Nedávne rozhodnutie ústavného súdu sa postavilo na stranu súčasnej zákonnej úpravy, a tak nesplnenie oznamovacej povinnosti vyjde výrobcu elektriny veľmi draho. Samozrejme, nie je dôležité si túto povinnosť len splniť. Rovnako dôležité je vedieť splnenie tejto povinnosti aj preukázať. K jednému aj druhému by sme Vám chceli dať niekoľko právnických rád.   Prvá rada: Nezabudnite na podstatu oznamovacej povinnosti Podľa § 4 ods. 2 písm. c) Zákona o podpore OZE je výrobca elektriny s právom na podporu povinný oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Úrad) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy vždy k 15. augustu tieto informácie na nasledujúci kalendárny rok: Oznámenie o uplatnení podpory je potrebné doručiť Úradu a príslušnému prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy. Bližšie podrobnosti o spôsobe a forme oznámenia o uplatnení podpory zákon nešpecifikuje. Tieto možno nájsť na internetovej stránke Úradu a jednotlivých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Pri uplatňovaní podpory preto odporúčame tieto internetové stránky pravidelne sledovať.   Druhá rada: Oznámenie doručte Úradu  Na účely uplatnenia podpory Úrad na svojej internetovej stránke zverejnil podrobnejšie inštrukcie a príslušný formulár označený ako „Formulár - Povinnosť výrobcov elektriny predložiť údaje do 30.05.2017“. Podotýkame, že formulár sa týka plnenia odlišnej zákonnej povinnosti. Úrad však na svojej stránke informuje, že zaslaním tohto formulára si výrobca elektriny zároveň splní aj oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. c) Zákona o podpore OZE. Podľa inštrukcie je potrebné vyplnený formulár zaslať poštou a zároveň emailom.   Tretia rada: Nezabudnite na prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy  Západoslovenská distribučná, a.s.  Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. zverejnila na svojej internetovej stránke postup na uplatnenie podpory, kde sa nachádzajú aj príslušné dokumenty a formuláre. Osobitne poukazujeme na formulár označený ako „Oznámenie podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. na kalendárny rok 2018[1]. Podľa inštrukcie spoločnosti je potrebné formulár doručiť poštou alebo emailom na adresy v ňom uvedené. Podotýkame, že úpravu oznámenia uplatnenia podpory možno nájsť aj v Prevádzkovom poriadku[2]. Jeho znenie však považujeme za sporné a umožňujúce rôzny výklad. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností však považujeme za vhodné, aby výrobca elektriny k formuláru o uplatnení podpory priložil aj dokumenty, ktoré Prevádzkový poriadok vo svojich ustanoveniach označuje ako „prílohy k oznámeniu o uplatnení podpory“. Ide o nasledovné dokumenty:   Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.  Pre účely oznámenia o uplatnení podpory spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. zverejnila na svojej internetovej stránke formulár označený ako „Oznámenie o uplatnení podpory na rok 2018“. V tejto súvislosti poukazujeme aj na Komunikačný manuál pre výrobcov elektriny, v ktorom sú tiež uvedené inštrukcie pre vyplnenie a doručenie formulára. Vyplnený formulár je potrebné doručiť poštou s označením zásielky ako „Oznámenie o uplatnení podpory na rok 2018“.   Východoslovenská distribučná, a.s.  Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zverejnila na svojej internetovej stránke „Upozornenie pre výrobcov elektriny na povinnosť k 15.08.2017, v ktorom sú bližšie popísané inštrukcie k splneniu oznamovacej povinnosti. Na stránke tejto spoločnosti sa nachádza aj osobitný formulár, ktorý je označený ako „Oznámenie o uplatnení podpory v zmysle § 4 ods. 2) písm. c) zákona 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov“. Podotýkame, že úpravu oznámenia uplatnenia podpory možno nájsť aj v Prevádzkovom poriadku[3]. Jeho aktuálna verzia je dostupná na internetovej stránke spoločnosti v časti „Dokumenty VSD, a.s.“ Znenie tohto Prevádzkového poriadku však považujeme za sporné a umožňujúce rôzny výklad. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností považujeme za vhodné, aby výrobca elektriny k formuláru o uplatnení podpory priložil aj dokumenty, ktoré Prevádzkový poriadok vo svojich ustanoveniach označuje ako „prílohy k oznámeniu o uplatnení podpory“. Ide o nasledovné dokumenty:   Štvrtá rada: Použite viacero spôsobov doručenia  Otázka doručenia oznámenia je pri uplatňovaní podpory kľúčová. Mnohí výrobcovia, ktorí boli v roku 2015 postihnutí odňatím podpory sa s prevádzkovateľom distribučnej sústavy sporia práve v tomto bode. Na jednej strane výrobcovia tvrdia, že oznámenie o uplatnení podpory riadne doručili, na druhej strane prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy tvrdí, že oznámenie buď nedostal vôbec alebo ho dostal oneskorene. Pri doručovaní oznámení o uplatnení podpory je v prvom rade potrebné riadiť sa inštrukciami Úradu a príslušného prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Oznámenie o uplatnení podpory neodporúčame doručovať v obálke spolu s inými dokumentami. Všetky dokumenty a formuláre je potrebné riadne opečiatkovať a podpísať štatutárom v súlade so spôsobom konania výrobcu podľa obchodného registra. Všetky požadované prílohy odporúčame posielať ako originál alebo overenú kópiu. Na dosiahnutie maximálnej právnej istoty je žiadúce doručiť oznámenie o uplatnení podpory viacerými spôsobmi súčasne, a to poštou, emailom a osobne do podateľne. Pri doručovaní oznámenia o uplatnení podpory prostredníctvom pošty, odporúčame zaslať oznámenie ako doporučenú zásielku s doručenkou a nie iba s podacím lístkom. Na doručenke je vhodné označiť zásielku ako „Oznámenie o uplatnení podpory na rok 2018“. Existencia doručenky je pri preukazovaní doručenia zásielky mimoriadne dôležitá. Doručenka sa považuje za úradnú listinu, čo znamená, že údaje na nej uvedené sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Po vrátení doručenky je vhodné prekontrolovať, či sú na nej uvedené čitateľne všetky potrebné údaje, predovšetkým, či je na nej zrozumiteľne uvedený dátum prevzatia zásielky a či obsahuje podpis preberajúcej osoby. Pred odoslaním oznámenia o uplatnení podpory a prípadných príloh si vyhotovte kópiu celej zásielky, ktorú si uskladnite spolu s podacím lístkom, ako aj s vrátenou doručenkou.   Piata rada: Dajte si pozor pri doručovaní do podateľne Pri osobnom doručovaní do podateľne považujeme za štandardný postup, kedy sa do podateľne spolu s originálom podania predloží aj jeho kópia, na ktorú sa čitateľne odtlačí pečiatka podateľne. Pečiatka by mala obsahovať meno inštitúcie, dátum prijatia podania, podpis preberajúcej osoby a číslo pridelené podaniu. V prípade, že podanie obsahuje prílohy, pečiatka by mala obsahovať aj počet príloh. Žiaľ, je bežnou praxou, že v podateľni dokumenty iba opečiatkujú, bez uvedenia čísla podania, podpisu príslušnej osoby a počtu príloh. Ani pečiatka z podateľne však nemusí postačovať. Podľa informácii od niektorých výrobcov elektriny pri osobnom doručení do podateľne prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy došlo v minulosti k prípadu, keď prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odmietol uznať pečiatku na podaní doručenom do podateľne. Takýto postup odôvodnil tým, že kópia podania síce je opatrená pečiatkou, ktorá má znaky pečiatky podateľne, ale v evidencii došlej pošty takéto podanie nie je zaevidované. Odporúčame preto dohliadnuť aj na to, aby Vaše podanie bolo v podateľni riadne zaevidované v evidencií došlej pošty. Podľa informácii od niektorých výrobcov elektriny nie je možné vylúčiť ani takú situáciu, že ak navštívite podateľňu v popoludňajších hodinách, na Vašom podaní sa môže objaviť pečiatka so zajtrajším dátumom. Pred tým, ako navštívite podateľňu, odporúčame Vám vopred si overiť hodiny, počas ktorých daná podateľňa prijíma zásielky. Podľa našich informácií, niektoré podateľne sú otvorené len v určitý obmedzený čas a určite by Vás nepotešilo, keby ste cestu merali zbytočne.   Šiesta rada: Oznámenie neodkladajte na poslednú chvíľu Podľa zákona je výrobca elektriny povinný splniť si oznamovaciu povinnosť a oznámiť požadované údaje „vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok“. V praxi sa vyskytlo niekoľko prípadov, kedy výrobca elektriny oznámenie o uplatnení podpory odoslal poštou buď 15.8.2014 alebo niekoľko dní pred uvedeným dátumom, pričom oznámenie bolo prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy doručené až po 15.8.2014. V takýchto prípadoch prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy oznámenie o uplatnení podpory odmietol uznať a oznamovaciu povinnosť považoval za nesplnenú z dôvodu, že oznámenie o uplatnení podpory muselo byť podľa jeho názoru doručené najneskôr 15.8.2014. Je možné s týmto názorom prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy polemizovať, avšak určite Vám radšej odporúčame splniť si oznamovaciu povinnosť v dostatočnom predstihu a oznámenie doručiť Úradu a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pred 15.8.2017. Dostatočný časový predstih Vám poslúži nie len na to, aby ste mali istotu, že Vaša zásielka bude do 15.8.2017 doručená, ale aj na to, aby ste v prípade vrátenia poškodenej, či nepodpísanej doručenky, stihli doručenie oznámenia zopakovať.   Siedma rada: Pozor na údaje o množstve elektriny Podľa zákona je výrobca elektriny povinný Úradu a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy oznámiť predpokladané množstvo dodanej elektriny. Tento pojem technicky znamená množstvo elektriny, ktoré výrobca dodá do distribučnej sústavy. Formuláre Úradu a jednotlivých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav však vyžadujú aj iné údaje ako napríklad údaje o predpokladanom množstvo vyrobenej elektriny zmeranom na svorkách generátora, predpokladanom množstve elektriny pre technologickú vlastnú spotrebu, predpokladanom množstve elektriny na doplatok a pod. Aj napriek tomu, že tieto požiadavky idú nad rámec zákona, odporúčame starostlivo vyplniť všetky požadované údaje.   Záver Pre účely uplatnenia podpory na rok 2018 Úrad ako aj prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav vyžadujú od výrobcov elektriny dokumenty a informácie, ktoré idú nad rámec litery zákona. Na základe negatívnych skúseností z roku 2015 odporúčame pri uplatňovaním podpory na rok 2018 poskytnúť Úradu a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy všetky požadované informácie a dokumenty. V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame písomne sa obrátiť na Úrad alebo príslušného prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy so žiadosťou o usmernenie, a to buď priamo alebo prostredníctvom Vašej priemyselnej asociácie.   Prečítajte si prosím aj právne upozornenie.[4]   Autori: Pavol Poláček, Jozef Hudák [1] Podotýkame, že na stránke sa stále nachádza aj formulár označený ako „Oznámenie o uplatnení podpory“. [2] Odkazujeme najmä na body 6.1.2, 6.1.10 a 6.1.11 Prevádzkového poriadku Západoslovenskej distribučnej, a.s. [3] Odkazujeme najmä na body 6.1.2 a 6.1.13 Prevádzkového poriadku Východoslovenskej distribučnej, a.s. [4] Tento článok nie je právnou radou advokáta klientovi a nemôže nahradiť komplexnú právnu radu ohľadom podmienok a spôsobu splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) Zákona o podpore OZE v konkrétnom prípade konkrétneho výrobcu elektriny. Vzhľadom na viaceré nejasnosti a možnosti rozličnej interpretácie nie je možné vylúčiť, že odlišné osoby by rovnaké ustanovenia vykladali rozličným spôsobom. Rovnako nie je možné vylúčiť, že Úrad, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo súd by dospeli k odlišným záverom, ako sú závery v tomto článku. Článok zohľadňuje stav k 25.7.2017.  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek