SAPI predstavuje jedinečný koncept Lokálneho zdroja

SAPI

Juraj Vedej
24. 08. 2017V roku 2013 vznikol naprieč všetkými distribučnými spoločnosťami tzv. „Stop stav“ na pripájanie nových zdrojov elektriny do sietí. Rozvoj výroby energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku tak už 4 roky čelí veľkej prekážke, ktorá výrazne bráni rastu podielu OZE na celkovej spotrebe energie. Energetici aj aktivisti preto neustále hľadajú nové spôsoby, ako zelenej energii na Slovensku pomôcť. Po dlhých prípravách sa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) rozhodla predstaviť legislatívny návrh tzv. Lokálneho zdroja, ktorý by mal na energetickom trhu umožniť inštaláciu ďalších zdrojov energie bez dodatočných nákladov.

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť obnoviteľný zdroj energie (t.j. slnko, voda, vietor, biomasa alebo geotermálna energia) alebo vysoko účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla (t.j. kogeneračná jednotka). Aby sa ale zdroj mohol považovať za lokálny, musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musí byť identické s odovzdávacím miestom. V praxi to znamená, že výrobca vyrába elektrinu pre účely vlastnej spotreby a snaží sa maximálne množstvo vyrobenej energie zužitkovať priamo na mieste, kde ju vyrobí.


Celkový inštalovaný výkon Lokálneho zdroja nesmie presiahnuť výšku maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta, čo znamená, že zariadenie nesmie vyrábať viac výkonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovať. Z dôvodu toho, aby bolo možné odblokovať „Stop stav“ je maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja na dodávku elektriny do siete stanovená na 0 W, čo znamená, že distribučné spoločnosti nemusia pre lokálny zdroj rezervovať kapacitu svojej siete. Lokálny zdroj totiž do tejto siete neplánuje svoj výkon dodávať. Prebytočnú energiu, ktorá vznikne neplánovane tým, že sa krátkodobo nepodarí výrobcovi zosúladiť aktuálnu výrobu a spotrebu, môže výrobca odovzdať do sústavy, no jej množstvo nesmie prekročiť 10% predpokladanej ročnej výroby elektriny daného lokálneho zdroja. Ak výrobca danú hodnotu prekročí, môže prevádzkovateľ sústavy jeho zdroj odpojiť.

Aj keď SAPI začalo s prípravou legislatívneho návrhu lokálneho zdroja už v roku 2013 pod vedením vtedajšieho zástupcu riaditeľky Pavla Šimona, snahy o presadenie tohto návrhu do zákona bolo, kvôli situácii na trhu, možné obnoviť až koncom minulého roka.  Významnou premennou v prípade fotovoltiky je totiž klesajúca cena technológie. Na návrhu sa podieľalo viacero odborníkov z oblasti energetiky a energetickej legislatívy. „Cieľom lokálneho zdroja je umožniť vznik nových inštalácií na využitie zelenej energie a zvýšiť tak šance Slovenska na naplnenie svojich záväzkov voči Európskej únii,“ vysvetľuje Ján Karaba, člen výkonného výboru SAPI a spoluautor koncepcie Lokálneho zdroja. „Za nesmierne dôležité považujeme aj to, že vôbec po prvýkrát bolo takýto návrh možné predstaviť a detailne prediskutovať aj s prevádzkovateľmi distribučných sústav,“ dodáva Ján Karaba.

„Mnohí majitelia rodinných domov doteraz bez využitia eurofondov nemohli na strechách vlastných domov inštalovať fotovoltické elektrárne vyrábajúce pre vlastnú spotrebu. Lokálny zdroj im inštaláciu umožní a budú tak môcť dosiahnuť nulovú dodávku do siete za primeranú cenu,“ vysvetľuje Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. „Implementácia návrhu by bol veľmi pozitívny signál a motivácia pre občanov, ktorí sa zaujímajú o úsporu energií a taktiež o naše životné prostredie a dožadujú sa takéhoto riešenia od našich členov. Lokálny zdroj je aj odpoveďou na snahu o dosiahnutie ďalších energetických úspor v priemyselných prevádzkach, výrobných podnikoch, halách, či polyfunkčných centrách, z ktorých strany pociťujeme obrovský záujem o takéto technické riešenie, kým legislatíva im to zatiaľ neumožňuje. Pevne veríme, že tak kvalitne spracovaný a popritom jednoduchý návrh presvedčí Ministerstvo hospodárstva SR, aby ho zaradilo do práve pripravovanej novelizácie príslušnej energetickej legislatívy. Obzvlášť pre to, že nevyžaduje žiadnu formu dotácie, či inej finančnej podpory zo strany štátu,“ dodáva Veronika Galeková.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek