Rozhodnutie Ústavného súdu vo veci G-komponentu zverejnené v Zbierke zákonov

Veronika Galeková

Juraj Vedej
27. 07. 2016Dňa 21.7.2016 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci G-komponentu. Zverejnenie rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky má závažné právne dôsledky, keďže podľa zákona je rozhodnutie Ústavného súdu všeobecne záväzné práve odo dňa jeho zverejnenia. Dňom 21.7.2016 stráca časť ustanovenia § 26 ods. 23 vyhlášky ÚRSO o G-komponente účinnosť a nemá právne účinky ani sa nemôže aplikovať. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je tak zo zákona povinný uviesť vyhlášku do súladu s ústavou do 6 mesiacov, pričom je viazaný právnym názorom ústavného súdu. „Pre výrobcov elektriny, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, nemá od tohto dňa právny základ žiadne ďalšie vymáhanie platieb za G-komponent zo strany prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav ani sankcionovanie ich neuhradenia. Takéto konanie totiž odporuje rozhodnutiu Ústavného súdu,“ vysvetľuje advokát Pavol Poláček z advokátskej kancelárie SEMANČIN POLÁČEK, ktorý pred Ústavným súdom zastupoval skupinu poslancov podávajúcich podnet v kauze G-komponentu. Ústavný súd týmto aj písomne potvrdil, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nemôže bez zákonného oprávnenia zavádzať nové povinnosti ani poplatky a skrývať ich pod iným názvom. V rámci cenovej regulácie môže úrad regulovať iba ceny za dodaný tovar alebo poskytnutú službu. G-komponent preto môže vyžadovať iba od tých výrobcov, ktorí sa slobodne rozhodli uzavrieť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy. „Zverejnením rozhodnutia ústavného súdu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sme konečne vyslali pozitívny signál Bruselu, že to ako krajina muslíme s energetickou úniou a svojimi klimatickými záväzkami vážne,“ tvrdí Veronika Galeková, výkonná riaditeľka SAPI. „Zároveň sme zas o kúsok bližšie k energetickej samostatnosti a zdravému životnému prostrediu,“ dodáva Veronika Galeková.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek