Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

SAPI
19. 01. 2023TLAČOVÁ SPRÁVA

19. január 2022

     

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

 

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou. Ide o smernicu, ktorej implementáciu posunulo ministerstvo hospodárstva v tejto časti až na júl budúceho roka. Podľa predstaviteľov asociácií takýto krok Slovenské spoločnosti znevýhodní pred ich európskymi partnermi.

 

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Združenie dodávateľov energií, Slovenská batériová asociácia (SBaA), Slovenská asociácie pre elektromobilitu (SEVA), Klaster energetických komunít Slovenska (KEKS) a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov odoslali v utorok (17. januára 2023) list ministrovi hospodárstva Karlovi Hirmanovi, v ktorom ho žiadajú o zabezpečenie včasnej implementácie smernice o novom dizajne trhu s elektrinou, ktorá je založená aj na spustení energetického dátového centra, prostredníctvom ktorého budú mať účastníci na trhu prístup k údajom o spotrebe a výrobe elektriny.

 

„Európska únia tlačí na rozvoj obnoviteľných zdrojov zo všetkých strán. Nehovoríme pritom len o ambicióznych cieľoch v strategických dokumentoch, ale predovšetkým o činoch, ktoré majú viesť k naplneniu stanovených cieľov. Slovensko však opäť zaostáva a kroky Ministerstva hospodárstva SR nenasvedčujú, že by sme, ako krajina, mali záujem v tomto smere niečo meniť. Neustále posúvanie termínov implementácie spôsobuje, že účastníci slovenského trhu s elektrinou môžu začať využívať možnosti, ktoré im nová európska legislatíva poskytuje, s vyše dvojročným oneskorením oproti našim európskym partnerom,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 

Asociácie vnímajú negatívne zmenu, s ktorou prišla posledná novela Zákona o energetike, prijatá Národnou radou SR dňa 6. decembra 2022, ktorá, práve na návrh Ministerstva hospodárstva, umožňuje Operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s) sprevádzkovať elektronický systém energetického dátového centra až k 1. júlu 2024. Prostredníctvom tohto systému sa majú zabezpečovať činnosti agregátora a prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, fungovanie energetického spoločenstva ako aj aktívneho odberateľa. Neskoršie sprevádzkovanie tohto systému však, podľa asociácií, neumožní reálne zapojenie nových účastníkov trhu, respektíve nových funkcií v rovnakom čase, ako bude platná legislatíva, čím sa vytvorí časový aj vecný nesúlad v podmienkach na trhu.

  

Výzva pre ministra hospodárstva

Asociácie v liste upozorňujú, že odloženie implementácie energetického dátového centra znemožní slovenským domácnostiam a podnikom využívať nové príležitosti na trhu s elektrinou. Ide pritom o systém, ktorý by im v súčasnej energetickej kríze pomohol zmierniť jej dopady, využívaním vlastných energetických zariadení v režime aktívnych odberateľov alebo ako súčasť energetických spoločenstiev. V liste preto ministra vyzývajú, aby „Ministerstvo hospodárstva SR, ako gestor energetickej legislatívy a politiky, v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a OKTE, a.s., zabezpečilo včasnú transpozíciu a implementáciu smernice (EÚ) 2019/944, a to až na úroveň prevádzkových poriadkov jednotlivých dotknutých účastníkov trhu s elektrinou, aby tak účastníci slovenského trhu s elektrinou mohli od 1. apríla 2023 plnohodnotne fungovať a podnikať vo všetkých oblastiach definovaných európskou legislatívou.“

 

Asociácie v liste žiadajú aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby v rámci pripravovaných nových pravidiel trhu s elektrinou podrobne upravil podmienky prístupu k dátovému a funkčnému rozhraniu elektronického systému a určil rozsah činností vykonávaných prostredníctvom elektronického systému do 1. apríla 2023. Ďalej žiadajú spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS, a.s.), ktorá je 100% akcionárom spoločnosti OKTE, a.s., aby pre spoločnosť OKTE, a.s. stanovila záväzný termín realizácie úprav svojho elektronického systému najneskôr do 1. apríla 2023.

 

„Nami požadované kroky zabezpečia včasné umožnenie činností a funkcionalít nového dizajnu trhu s elektrinou, ktoré sú ustanovené a podporované v Zimnom energetickom balíčku a ktoré majú za cieľ zabezpečiť väčšiu mieru dekarbonizácie, decentralizácie, demokratizácie, ale aj digitalizácie energetiky a trhu s elektrinou,“ vysvetľuje Ján Karaba. „Dôležitým aspektom je tiež umožnenie rozsiahlejšieho využívania technologických riešení - distribuovaných zdrojov energie, batériových úložísk či batérií v elektrických vozidlách s cieľom zefektívniť využívanie sústavy a zlacniť elektrickú energiu na trhu,“ uzatvára riaditeľ SAPI.

  
 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Slovensko podpísalo memorandum s japonským výrobcom fotovoltických panelov

Počas pracovnej cesty ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej prišlo i na tému fotovoltiky a jej rozvoja. Pani ministerka totiž podpísala memorandum o porozumení s japonským výrobcom solárnych panelov, spoločnosťou Sekisui Chemical.

14. 02. 2024VIAC

 

MH SR by malo prehodnotiť klimatické ciele v NECP

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v Národnom energetickom a klimatickom pláne. Plánovaný podiel OZE na domácej spotrebe energie vo výške 23% je podľa asociácie málo ambiciózny, keďže Slovensko má ďaleko vyšší potenciál.

13. 02. 2024VIAC

 

Aké zmeny možno očakávať v ÚRSO po nástupe nového vedenia?

S novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nástupom Jozefa Holjenčíka do pozície predsedu bolo možné očakávať zmeny na slovenskom trhu s energiami. O tom, čomu sa bude ÚRSO v dohľadnej dobe venovať a aké nástroje plánuje využiť na reformu trhu, viedol nový predseda rozhovor s platformou ENERGOKLUB.

04. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek