Pripomienky k novele vyhlášky ÚRSO

Pavel Šimon
21. 08. 2015Ako sme už avizovali, tak ÚRSO sa pokúša novelizovať svoju cenovú vyhlášku - tento rok už druhýkrát. Zaslanie pripomienok sme realizovali až posledný deň na priemerkovanie a tu sú naše pripomienky: Najskôr laicky:
  1. Požadujeme zrušiť túto novelu
  2. Ak zrušenie nebude akceptované požadujeme zrušenie 3 zo 4 bodov úpravy.
  3. Nad rámec novely - zrušenie ustanovení o G-komponente
  4. Ak bod 1 alebo 3 nebude akceptovaný - požadujeme upraviť výšku G-komponentu medzi MDS a RDS, lebo teraz sú v nerovnováhe. MDS podľa vyhlášky niečo vyberie a RDS im fakturuje viac = nezmysel v rámci nezmyselného G-komponentu.
Text našich pripomienok:
Subjekt Pripomienka Typ
SAPI  K samotnému návrhu  Požadujeme stiahnúť novelu z prerokovania nakoľko nemá ÚRSO zákonné oprávnenie na tieto úpravy. Dôvod: Je neprípustné aby úrad svojou vyhláškou obmedzovať niečo dané zákonom. V článku 2 Ústavy Slovenskej republiky je v odseku (2) napísané “Štátne orgány môžu kona[1]ť iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“. To znamená, že čokoľvek nie je štátnemu orgánu dovolené nesmie urobiť. A i keď ÚRSO má podľa svojho zákona o regulácii (č. 250/2012) právomoc vecnej regulácie, takéto obmedzovanie zákona vyhláškou nie je vecná regulácia a teda nie je možné.
SAPI  Čl. I, bod 1. - doplnenie odseku (3)  Pokiaľ nebude akceptovaná pripomienka o stiahnutí návrhu, požadujeme jednotlivé dielčie úpravy: V Čl. I, bod 1. - doplnenie odseku (3): Zrušiť bez náhrady. Dôvod: Zákon č. 309/2009 hovorí pri slnečných zdrojoch v §3 ods.(10) “Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti”. Vyhláška však zavádza v ods. (3) tento text: “Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.” ÚRSO nemá právo sprísňovať vyhláškou text zákona.
SAPI  Čl. I, bod 2. - doplnenie odseku (3):  Pokiaľ nebude akceptovaná pripomienka o stiahnutí návrhu, požadujeme jednotlivé dielčie úpravy: V Čl. I, bod 2. - doplnenie odseku (3): Zrušiť bez náhrady. Dôvod: Zákon č. 309/2009 hovorí pri slnečných zdrojoch v §3 ods.(10) “Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti”. Vyhláška však zavádza v ods. (3) tento text: “Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.” ÚRSO nemá právo sprísňovať vyhláškou text zákona.
SAPI  Čl. I, bod 1. - doplnenie odseku (4):  Pokiaľ nebude akceptovaná pripomienka o stiahnutí návrhu, požadujeme jednotlivé dielčie úpravy: V Čl. I, bod 1. - doplnenie odseku (4): Zrušiť bez náhrady. Dôvod: ÚRSO nemá právo upresňovať vyhláškou text zákona.
SAPI  Čl. I, bod 2. - doplnenie odseku (4)  Pokiaľ nebude akceptovaná pripomienka o stiahnutí návrhu, požadujeme jednotlivé dielčie úpravy: V Čl. I, bod 2. - doplnenie odseku (4): Zrušiť bez náhrady. Dôvod: ÚRSO nemá právo upresňovať vyhláškou text zákona.
SAPI  Čl. I, bod 1. - doplnenie odseku (6):  Pokiaľ nebude akceptovaná pripomienka o stiahnutí návrhu, požadujeme jednotlivé dielčie úpravy: V Čl. I, bod 2. - doplnenie odseku (6): Zrušiť bez náhrady. Dôvod: ÚRSO nemá právo upresňovať alebo vysvetľovať vyhláškou text zákona.
SAPI  Čl. I, bod 2. - doplnenie odseku (6)  Pokiaľ nebude akceptovaná pripomienka o stiahnutí návrhu, požadujeme jednotlivé dielčie úpravy: V Čl. I, bod 2. - doplnenie odseku (6): Zrušiť bez náhrady. Dôvod: ÚRSO nemá právo upresňovať alebo vysvetľovať vyhláškou text zákona.
SAPI  Nad rámec upravovaných bodov - zrušenie   Zrušiť §26 ods. (23) a (24) bez náhrady. Zavedenie poplatku za rezerváciu kapacity výrobcu (tzv. G-komponent) neprislúcha úradu formou vyhlášky.
SAPI  Nad rámec upravovaných bodov - úprava §26 ods. (24)  Pokiaľ nebudú akceptované pripomienky o stiahnutí návrhu, a/alebo zrušení § 26 ods. (23) a (24) požadujeme nasledovnú úpravu §26 ods. (24): Text "Platba za prístup do distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy vo výške podľa predchádzajúcej vety na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, a to aj v prípade, ak takýto prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy nemá s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy uzatvorenú zmluvu o pripojení alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre zariadenie na výrobu elektriny." doplniť o vetu "Údaje o zariadeniach a výške platby výrobcu pripojeného do miestnej distribučnej sústavy je povinný prevádzkovateľ regionálnej sústavy vyžiadať od prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy a výšku fakturovaných nákladov podľa predchádzajúcej vety upraviť podľa týchto údajov, tak aby nedochádzalo k rozdielu účtovaných platieb na úrovni RDS a MDS.".
 
Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
Z – zásadná
Celkom sa teším na rozporové konanie, som zvedavý na argumenty úradu. O dokončení vás budeme informovať.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek