Poškodzuje štát úmyselne zelených výrobcov?

SAPI

Juraj Vedej
09. 08. 2016Dotácie pre výrobcov zelenej energie nie sú až tak samozrejmé, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Na jednej strane štát podporuje výrobcov z obnoviteľných zdrojov dotovaním výkupných cien energie, no na druhej strane im vytvára často nepochopiteľné obštrukcie, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku pre menších výrobcov priam likvidačné.

BRATISLAVA, 9. august 2016 - Len nedávno rozhodol ústavný súd v prospech výrobcov z OZE v dva a pol roka trvajúcej kauze g-kompomentu a v súčasnosti je na stole ďalšia sporná vyhláška LP/2016/596 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ku ktorej malo 375 zásadných pripomienok viac než 40 subjektov z odvetvia. S blížiacim sa 15. augustom je ale čoraz aktuálnejšia aj téma štátnej podpory pre výrobcov zelenej energie.

Sporná novela

Nárok na podporu pri výkupe elektriny sa výrobcom zelenej energie priznáva na obdobie 15 rokov. Odkedy bola ale v roku 2013 zavedená sankcia za nesplnenie formálnej povinnosti uplatnenia podpory na každý nasledujúci rok v rámci už priznaných 15tich rokov, hrozí výrobcom z OZE každoročne strata nároku na podporu pri výkupe elektriny. Podľa spomínanej novely zákona má na štátnu podporu nárok iba ten výrobca elektriny, ktorý každý rok do 15. augusta spolu s nahlásením plánu výroby oznámi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a duplicitne aj regionálnej distribučnej spoločnosti, že sa bude o podporu uchádzať aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Zároveň je výrobca povinný vrátiť do 15. apríla doplatok, ktorý mu v predchádzajúcom roku neprináležal.

„Uplatnenie tak prísnej sankcie za nesplnenie čisto formálnej povinnosti považujeme za protiústavné. Navyše pri uplatňovaní podpory ÚRSO aj prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav vyžadujú od výrobcov elektriny dokumenty a informácie, ktoré idú nad rámec zákona,“ upozorňuje Pavol Poláček z právnickej kancelárie Semančín Poláček. „Zákon platí pre všetkých bez rozdielu a preto je takýto stav neprípustný a zvyšuje právnu neistotu. Je absurdné, keď stovky výrobcov elektriny musia každoročne z opatrnosti poskytovať ÚRSO aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy množstvo dokumentov a informácii, ktoré od nich zákon nevyžaduje“ dodáva Pavol Poláček.

Výrobcovia reklamujú problémy s doručením

Jedným z dôsledkov spomínanej zmeny formulácie jedného odstavca v zákone bolo odobratie podpory na rok 2015 viac než 1 100 výrobcom zelenej elektriny prevádzkujúcich slnečné, bioplynové, či malé vodné elektrárne. Dôvodov, prečo tak veľké množstvo výrobcov nesplnilo podmienky bolo viacero. Okrem zabudnutia oznamovacej povinnosti patrilo medzi časté dôvody neodoslanie informácii distribučnej spoločnosti a to aj napriek tomu že ten istý formulár odoslali ÚRSO, či chybne vyplnené údaje o množstve elektriny, keďže výroba elektriny z vodných a solárnych elektrární sa nedá spoľahlivo naplánovať a čísla sú len orientačné.

Mnohí výrobcovia považujú za problematické samotné oznamovanie, keďže nie je jasné, či 15. augusta má byť oznámenie už u adresáta alebo zaevidované na pošte, tak ako napríklad pri daňových priznaniach. Viacerí výrobcovia, ktorým bola v roku 2015 odňatá podpora tiež tvrdia, že oznámenie o uplatnení podpory riadne odoslali, kým prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy tvrdí, že oznámenie buď nedostal vôbec alebo ho dostal oneskorene.

Niektorí výrobcovia zas nedohliadli, aby bolo v podateľni prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy podanie riadne zaevidované v evidencií došlej pošty a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy pri reklamácii odmietol uznať pečiatku na podaní s tým, že kópia podania síce bola opatrená pečiatkou, no v evidencii došlej pošty takéto podanie zaevidované nebolo.

„V prípade aj tých najmenších nejasností alebo náznaku problémov odporúčame písomne kontaktovať ÚRSO alebo príslušného prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy so žiadosťou o usmernenie, a to buď priamo alebo prostredníctvom profesijnej asociácie, hovorí Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltiky a OZE (SAPI). „Vzhľadom na problémy, na ktoré výrobcovia narazili minulý rok, odporúčame s ÚRSO a distribučnou sústavou komunikovať intenzívne a všetky dokumenty si nechať aj niekoľkokrát potvrdiť,“ dodáva Veronika Galeková.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek