Podieľame sa na novele zákona 309/2009 o podpore OZEPodieľame sa na novele zákona 309/2009 o podpore OZE

SAPI
04. 04. 2013Ministerstvo hospodárstva SR prizvalo SAPI k spolupráci na novele zákona o podpore obnovitelných zdrojov. Pripravili sme návrh na zjednodušenie byrokracie a administratívy pre všetky obnoviteľné zdroje energie. Návrhy prejdú ešte diskusiou, o výslednej podobe budeme informovať. Tu je text nášho návrhu: Rozdelenie FVE na kategórie Fotovoltická elektráreň (FVE) podľa súčasne platnej legislatívy s podporou formou výkupnej ceny Fotovoltické zariadenie (FVZ) bez doplatku, tj. bez dopadu na koncové ceny elektriny Vyššie uvedené kategórie (princíp fungovania) by sa nemali vzťahovať len na výrobu elektriny zo slnka, ale celkovo na obnoviteľné zdroje. 1. FVE s výkupnou cenou (momentálne do 30 kW) Súčasná štandardná FVE bez zásadných zmien nastavenej schémy, zjednodušenie nastáva pri niektorých krokoch v procese vybavovania, stavby, zapojenia a výroby - ktoré vyplývajú z praxe. Limit na inštalovaný výkon nie je definovaný číselne, ale ako je už schválené vo “Vážneho novele” - nesmie presiahnuť 1,5 x ročnej spotreby elektriny daného objektu. Tieto zmeny sú: Žiaden poplatok za pripojenie do RDS - v dobe platnosti zákona (rok 2010) a výstavbe veľkých slnečných elektrární neboli zavedené žiadne poplatky, ktoré mohli robiť relevantný príjem pre RDS. Napriek tomu sú zavedené teraz pre obyčajných občanov. Odstrániť platbu do Národného jadrového fondu - prečo elektrina, ktorá s jadrom nemá nič spoločné má kryť likvidáciu jadrového odpadu? Likvidáciu fotovoltických zariadení si budú prevádzkovatelia financovať sami, neexistuje poplatok zo strany štátu alebo občanov, aby bol vytvorený obdobný fond pre akékoľvek OZE. Je to demotivujúci prvok na využívanie OZE, ak paradoxne má výrobca z OZE opäť podporovať jadrovú energetiku. Jasne definovať platby za Tarifu za prevádzku systému a Tarifu za prevádzkové služby, len za elektrinu reálne odoberanú z RDS/MDS, nie aj za tú, ktorú si vyrába občan pomocou FVE a spotrebovanú princípom merania na svorkách zariadenie u seba. Táto elektrina je vyrobená a spotrebovaná na mieste, nie je transportovaná, nezaťažuje distribučnú sústavu, preto tieto poplatky chceme vylúčiť. Neplatí pre nich paragraf 27, ods. h, i zákona č. 251/2012 o TPS a TSS - je potreba dodefinovať tieto pravidlá Zrušiť povinnosť riešiť nulové daňové priznanie za spotrebnú daň z výroby elektriny - keďže je nulové, je to len zbytočné vypĺňanie a posielanie prázdneho tlačiva Vypustiť nutnosť registrovať sa na Colnom úrade kvôli spotrebnej dani na elektrinu, nahradiť ohlásením prevádzkovateľovi DS. Vydávať cenové výnosy na celú dobu podpory 15 rokov bez nutnosti každoročne žiadať, keďže zákon hovorí jasne o 15 ročnej podpore. ÚRSO v prípade, že sa cena vďaka koeficientu zmení, má predsa možnosť proaktívne túto zmenu ohlásiť a zaslať nový cenový výmer. Zrušiť nahlasovanie údajov kvôli záruke ÚRSO (pracovisko Martin) o vyrobenej elektrickej energie z OZE pre potreby spotrebnej dane. Nemusia nahlasovať údaje o vyrobenej elektrickej energii do SEPS a RDS,  je možné ich odčítať z elektromeru na diaľku, v prípade potreby, priamo prevádzkovateľom DS. Pre splnenie technických podmienok pripojenia postačuje vlastná certifikovaná sieťová ochrana v striedačoch. Spustenie do prevádzky vo vzťahu k stavebnému zákonu len na základe ohlásenia stavebnému úradu – v súčasnosti platí metodické usmernenie Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja - nie je však akceptované všetkými stavebnými úradmi na Slovensku rovnako.   2. FVZ bez doplatku (momentálne do 10 kW) Kategória FVZ (fotovoltické zariadenie - definicia zavedená Ministerstvom dopravy a regionálného rozvoje pre stavebné úrady) podobná dnešným "malým FVE" podľa zákona 251/2012 (“Vážneho novela”). Účelom tohto zariadenie nie je komerčná činnosť v energetike, ale výroba výlučne pre vlastnú potrebu, inými slovami nejde o podnikanie, ide o zvyšovanie energetickej efektívnosti jednotlivcov a tým aj štátu. Limit na inštalovaný výkon nie je definovaný číselne, ale ako je už schválené vo “Vážneho novele” - nesmie presiahnuť 1,5 x ročnej spotreby elektriny daného objektu. Nie je povinnosť výkupu elektriny DS - to znamené odbremenenie DS vykupovať niečo, čo nechcú a nepotrebujú. Zostáva však právo predávať prebytky odberateľovi podľa vlastného výberu - za cenu akú si tieto subjekty navzájom dohodnú. Kedže výrobca nemá na žiadneho odberateľa automatický nárok (povinnosť výkupu DS) - je v jeho vlastnom záujme svoju energetickú bilanciu nastaviť tak, aby čo najviac spotreboval u seba). Nakoľko FVZ nepoberá podporu vo forme doplatku, je možné v ich prípade uplatniť dotácie z eurofondov alebo iných dotačných schém (napr. medializovaná podpora malých zdrojov z OZE z eurofondov, ktorých koncepcia má byť do konca roka 2013). Proces zriadenie a legislatívno technické rámce FVZ: Inštalovaný výkon nie je limitovaný pevným číslom (dnes 10 kW), len spotrebou na odbornom mieste objektu (už v súčasnosti platné pravidlo 1,5 násobok ročnej spotreby elektrickej energie) Inštalácia nie obmedzená len na budovu, ale na celý pozemok majiteľa FVE len oznámenie drobnej stavby (nie plne stavebné povolenie) Žiaden poplatok za pripojenie/vybavenie FVZ nemá nárok na doplatok, len právo predávať prebytky do DS (RDS alebo MDS) odberateľovi podľa vlastného výberu - na základe pripojovacej zmluvy s RDS alebo MDS. Maximálna výška množstva predanej elektriny do výšky elektriny spotrebovanej v mieste výroby.  Kde proces je nasledovný: Oznámenie nového zdroja + žiadosť o výmenu elektromera + žiadosť o funkčné skúšky. Inštalácia FVZ Funkčné skúšky + výmena elektromera (poplatok za výmenu elektromera je v réžii DS) Do 20 dní po FS úprava zmluvy o pripojeni + podpis zmluvy o odkupe elektriny Pre splnenie technických podmienok pripojenia postačuje vlastná certifikovaná sieťová ochrana v striedačoch. Spustenie do prevádzky je vykonané len na základe predloženia odbornej skúšky revíznym technikom a prehliadky zariadenia, a na základe ohlásenia na miestny úrad - zjednotenie postupov vrámci SR. Len oznámenie o novom zdroji na ÚRSO - nie "oznamovacia povinnosť" podľa definície v zákone č. 309/2009 Nepodlieha spotrebnej dani z elektriny Nepodlieha platbe do NJF, TSS a TPS Nie je podnikanie nakoľko nie je žiaden pravidelný príjem, len zníženie nákladov na kúpu elektriny. Predaj prebytkov bude závislý od dopytu, ak výrobca dopyt mať nebude, bude nútený limitovať výkon svojho FVZ. Výhody pre štát: odstránenie doplatku a žiaden vplyv na koncové ceny elektriny Výhody pre RDS (MDS): nakupuje lacnú elektrinu ak chce, nemá však povinnosť Výhody pre majiteľa FVZ: zlepšenie ekonomiky objektu bez prílišnej byrokracie, zlepšovanie energetickej efektívnosti a sebestačnosti SR len vďaka investíciám súkromných osôb a napĺňanie cieľov do roku 2020.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek