Oznamovacia povinnosť - vysvetlenie

Pavel Šimon
24. 11. 2014Na základe včerajšieho článku sa mi ozvali viacerí, že či je opravdu treba "plniť" oznamovaciu povinnosť a či je ozaj treba platiť za toto oznámenie 100 € správny poplatok. Kedže je trochu zmätok, pokúsim sa dať vysvetlenie v tomto článku. Na začiatku opätovne upozorňujem, SAPI nemáme oprávnenie poskytovať právne poradenstvo a teda zodpovednosť za aplikáciu informácií si musí zobrať na seba ich príjemca a používateľ. Tento článok je iba náš pohľad ako si vysvetľujeme text zákonov.

Oznamovacia povinnosť

Podľa energetického zákona (zákon č. 251/2012 Z.z.) je každý výrobca (tu elektriny) povinný svoju činnosť oznámiť. Takže odpoveď na otázku či je potreba dať oznámenie.

Dve úrovne povinnosti

Fotovoltiku (ale aj iné zdroje elektriny) je možné riešiť ako podnikanie - s plnou podporou zákona o podpore OZE (Zákon č. 309/2009 Z.z.) vrátane doplatku. Alebo tiež ako nepodnikanie - malý zdroj podľa § 4a zákona o podpore OZE. Práve tu vzniká trochu zmätok v pojmoch a pochopení.

Oznamovacia povinnosť nepodnikaťeľa

Táto oznamovacia povinnosť je riešená v § 4 odsek (5) energetického zákona a jasne stanovuje obsah: "Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo právnickej osoby, miesto činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis energetického zariadenia, ak sa na oznamovanú činnosť používa." Dôležité je zdôrazniť, nejde o podnikanie, na ktoré sa vzťahujú paragrafy 6 a ďalej... Nepodnikateľ (majiteľ malého zdroja) nepotrebuje potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti - je však bezpečnejšie toto oznámenie podať dokázateľným spôsobom: elektronický cez slovensko.sk, doporučenou poštou, alebo osobne na podateľni (tu si nechať potvrdiť kópiu).

Oznamovacia povinnosť podnikateľa

Pokiaľ je účelom podnikať v elektroenergetike, tak to sa dá dvoma spôsobmi podľa energetického zákona § 6 "Oprávnenie na podnikanie v energetike" v odseku (1) "Podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti." a ďalej v odseku (5) "... Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení podnikať."   Obsah tohto oznámenia je ďaleko širší ako predchádzajúce. Úrad má na svojej stránke aj tlačivo na stiahnutie. Na základe tohto oznámenia potom úrad vydá potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Toto potvrdenie je spoplatnené 100 € podľa energetického zákona.

Záver

Pre malý zdroj: A. Oznámenie treba podať - iné ako má úrad na stránke.  B. 100 € sa neplatí lebo nepotrebujete "potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe" stačí iba oznámiť dokázateľne (viď vyššie).

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek