Odporúčanie SAPI k zmluvám s OKTEOdporúčanie SAPI k zmluvám s OKTE

SAPI
31. 07. 2013V zmysle § 40 ods. 4 zák. č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis ktorý v súlade § 24 stanoví pravidlá trhu, a to okrem iného aj podmienky poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom rozsahu, kvalite a čase. Samotná vyhláška 24/2013 takisto v úvode uvádza že „Táto vyhláška ustanovuje pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom ... a to pre poskytovanie údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom rozsahu, kvalite a čase.“ Samotné nahlasovanie údajov je upravené v § 12 vyhlášky. Pre výrobcov elektriny zo slnečnej energie platí buď -          odsek 1, ak má ich zariadenie inštalovaný výkon vyšší ako 0,1 MW, alebo -          odsek 2 ak má ich zariadenie inštalovaný výkon najviac 0,1 MW, avšak okrem výrobcu elektriny, ktorého elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom a ktorý nepodniká v energetike (podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.) pričom údaje sa v rozsahu podľa vyhlášky hlásia denne do 10:00 hod. za predchádzajúci deň. K odseku 2 by som uviedol, že ustanovenie vyhlášky upravuje alternatívu – výrobca môže buď hlásiť denne údaje za predchádzajúci deň alebo do 25. dňa v mesiaci predpokladané údaje v MWh za každý deň nasledujúceho mesiaca. §12 vyhlášky upravuje v odsekoch 3 a 4 ďalšie povinnosti výrobcov, podľa toho či spadajú pod odsek 1 alebo 2, odsek 5 upravuje ďalšie povinnosti pre všetkých výrobcov a odsek 9 povinnosti špeciálne pre výrobcov z OZE ktorý uplatňujú nárok na podporu. K samotnému nahlasovaniu údajov a zmluvám s OKTE: Vyhláška neuvádza konkrétny spôsob hlásenia údajov a ani v §12 neodkazuje za účelom stanovenia podrobností hlásenia údajov na prevádzkový poriadok OKTE (narozdiel od napr. § 22 ods. 10 – v takom prípade ak Vyhláška na prevádzkový poriadok výslovne odkazuje tak by OKTE malo návrh a mohlo by tvrdiť že prevádzkový poriadok je záväzný pre regulované subjekty). Údaje je teda možné hlásiť aj inak ako spôsobom navrhnutým OKTE – teda aj inak ako na základe zmluvy o poskytovaní dát online, napr. emailom alebo teoreticky aj doručením údajov na úrad osobne v prípade ak sa tak stihne v uvedenej lehote, t.j. do 10:00 hod nasledujúceho dňa. Samotné OKTE zverejnilo aj e-mailovú adresu a formulár pre nahlasovanie údajov elektronicky - http://www.okte.sk/sk/o-spolocnosti/oznamy/2013/02/22/nahlasovanie-dat-podla-vyhlasky-urso-c-24-2013-z-z-.aspx. OKTE na túto možnosť moc neupozorňuje, pravdepodobne preto, že pre nich je jednoduchšie ak výrobcovia uzatvoria navrhnutú zmluvu a budú požadované údaje hlásiť online.
To či výrobca uzatvorí s OKTE zmluvu o poskytovaní dát je na každom výrobcovi. Aj OKTE priznáva že povinnosť uzatvoriť zmluvu nemajú. Avšak OKTE konštatuje že v takom prípade nebude brať do úvahy údaje zaslané napr. e-mailom. Keďže Vyhláška neuvádza spôsob hlásenia údajov ani neodkazuje na prevádzkový poriadok OKTE, OKTE si nemôže odĺa nášho názoru samé diktovať že bude akceptovať iba údaje zaslané na základe podpísanej zmluvy. Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy – každý môže konať čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo čo zákon neukladá. Čl. 13 ods. 1 Ústavy upravuje, že povinnosť možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach. Zákon ani vyhláška neukladá povinnosť nahlasovať údaje prostredníctvom systému OKTE a ani uzatvoriť s OKTE zmluvu. Navyše v § 37 Občianskeho zákonníka sa v časti o právnych úkonoch (teda aj zmluvách) uvádza: „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne inak je neplatný.“ Nanešťastie sa nedá vylúčiť možnosť, že v prípade ak výrobca nepodpíše zmluvu s OKTE, no bude údaje riadne nahlasovať (napr. e-mailom), tak mu URSO aj tak uloží pokutu za nesplnenie zákonnej povinnosti. Rozhodnutie o pokute je preskúmateľné súdom, no rozhodnutie súdu sa takisto nedá dopredu predpovedať s určitosťou. Uvedené stanovisko je iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. SAPI nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek