Nové povinnosti voči SEPS - výrobcovia nie, správcovia niektorí

Pavel Šimon
10. 12. 2015SEPS a.s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy zverejnil tlačovú správu o nových povinnostiach výrobcova, prevádzkovateľov a správcov výrobní elektriny.

Ako sa zvyšujú povinnosti výrobcov elektriny z OZE?

Prakticky nijako. Vyplýva to z textu "Povinnosť sa vzťahuje na takého výrobcu elektriny, ktorého zariadenie spĺňa podmienku Pinšt ≥ 5MW". Pokiaľ je mi známe, tak na Slovensku nie sú zdroje OZE nad 5 MW. Jediná výnimka môžu byť "malé" vodné elektrárne. Pri fotoviltike bolo rzdaných SEPSom 26 osvedčení pre FVE medzi 1 až 4 MW a na nich sa toto nevťahuje. Všetky ostatné FVE sú pod 1 MW. Pri bioplyne si tiež nie som vedomý jediného projektu nad 5 MW.

Ako sa to týka prevádzkovateľov a správcov?

Pokiaľ prevádzkuje a spravuje viac ako 5 MW má povinnosť hlásiť údaje na SEPS. Opäť originálnytext SEPS: "Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa, ktorý zastupuje alebo spravuje viacero zariadení na výrobu elektriny spĺňajúcich v súčte Pinšt týchto zariadení vyššie uvedenú podmienku (Pinšt≥ 5MW).". Posúdenie obsahu pojmu prevádzkuje a spravuje zatiaľ necháme na vás. Ale s malou (až absurdnou) poznámkou k obsahu "spravuje": príklad - 6 výrobcov FVE každý s inštalovaným výkonom 1 MW sa dohodne, že im jedna firma bude robiť elektrický servis a iná firma im bude kosiť a odmetať sneh. S oboma podpíšu zmluvu o "Správe" FVE, lebo je to vlastne časť správy. Musia teraz títo "správcovia" hlásiť údaje na SEPS?

Celý text správy SEPS a.s.:

"Vážení výrobcovia elektriny, vzhľadom na Vaše povinnosti voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (PPS) , v zmysle zákona o energetike č.251/2012 Z. z., par. 27, odst. 2, písm. f, a schválenej aktualizácii jednotlivých dokumentov Technických podmienok prístupu a prepojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy, Vám dávame do pozornosti zmeny, ktoré boli vykonané v Dokumente D, kap. 3.2 Príprava prevádzky zariadení na výrobu elektriny alebo Poskytovateľov podporných služieb pre PPS. Samotný výrobca elektriny bude mať od 1. 1. 2016 povinnosť zasielať z titulu horeuvedeného odkazu zákona na PPS len ročnú prípravu výroby na nasledujúci rok. Povinnosť sa vzťahuje na takého výrobcu elektriny, ktorého zariadenie spĺňa podmienku Pinšt ≥ 5MW. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa, ktorý zastupuje alebo spravuje viacero zariadení na výrobu elektriny spĺňajúcich v súčte Pinšt týchto zariadení vyššie uvedenú podmienku (Pinšt≥ 5MW). Termín predkladania údajov je vždy do 31. 7. v jednotlivom roku, s možnosťou ich ďalšej aktualizácie do 31. 10. v jednotlivom roku. Vypĺňa sa príloha D8 zverejnená v Dokumente E, požadovaný formát zasielaného súboru je kvôli spracovaniu *.xls. Súbor sa zasiela len elektronicky emailom na odbor prípravy prevádzky PpS, kontakt: Ing. Miroslav Kret,miroslav.kret@sepsas.sk. Priamy link na schválenú aktualizáciu nájdete na odkazehttp://www.sepsas.sk/seps/TechnickePodmienky4.asp?kod=601. pridané dňa: 4.12.2015"

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek