NEPREHLIADNITE - Fotovoltika a OZE v roku 2019, 23. 10. 2018, Bratislava (English version please see bellow)

Ivana Kukanová
24. 08. 2018Aj tento záver roka bude medzi uznávané energetické konferencie patriť Seminár SAPI. Ako najväčšie slovenské odborné podujatie zamerané výhradne na obnoviteľné zdroje energie a predovšetkým fotovoltiku, otvorí seminár opäť aktuálne témy. Dlho a netrpezlivo očakávanou zmenou je novelizácia zákona o podpore OZE, pričom  platnosť novej legislatívy sa očakáva  už od januára 2019. Novelizácia zákona by mala po 5 rokoch konečne ukončiť “stop stav” na pripájanie nových zdrojov do sústav. To vďaka návrhu Lokálneho zdroja . Nápad vyrábať elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu však nie je vôbec prevratný, naopak, presne kopíruje svetové energetické trendy. Implementácia konceptu Lokálneho zdroja do zákona si vyžadovala množstvo množstvo rokovaní, úprav a hlavne vôľu Ministerstva hospodárstva SR na podporu takejto decentralizovanej výroby, bez akýchkoľvek finančných impulzov zo strany štátu. Na tento krok už čaká množstvo subjektov, ktoré zmýšľajú ekologicky a chcú šetriť a my veríme, že od januára sa toto stane skutočnosťou. Na seminári sa pokúsime dať odpovede na viacero otázok okolo nášho konceptu.Čo znamená pre trh? Aké oživenie prinesie? Aké technológie sú pre takéto riešenia vhodné? Ako sa vyvíja osud tejto novely v NR SR? Okrem tohto oživenia trhu s OZE sa očakáva aj pokračovanie programu Zelená domácnostiam. Hodnotenie uplynulého obdobia a novinky chcem odprezentovať aj tento rok. Akumulácia, technologické novinky, energetické komunity a, samozrejme, zahraničné skúsenosti budú pre účastníkov podujatia aj pozvaných hostí zo štátnej správy určite veľkými inšpiráciami. Nezabudnite - 23. október 2018, opäť v bratislavskom Technopole - Seminár SAPI. Prosím rezervujte si opäť miesto vo svojom kalendári už po 8. raz. Tešíme sa na vás! SAPI Podrobný program budeme postupne zverejňovať. Pre komerčnú spoluprácu nás prosím kontaktujte na info@sapi.sk.  

SAVE THE DATE - Photovoltaics and RES in 2019, 23. 10. 2018, Bratislava

The end of the year will be also filled with prestigious energy conferences and one of the highlights will also be the annual Seminar SAPI, which is the biggest Slovak professional event focusing exclusively on renewable energy sources, especially photovoltaics. A long-awaited and unpredictable change is the amendment to the Act on RES Support. The new legislation is expected to be in force since January 2019. The amendment to the Act should finally end the 5-year lasting "stop state" and enable addition of new resources to the systems. This is thanks to the Local Source Concept, created by SAPI. However, the idea of ​​producing electricity for own consumption is nothing new and it mostly copies world energy experiences and trends. Implementation of the Local Source into the Act required a vast negotiation, adjustments and especially the will of the Ministry of Economy to support such decentralized production, even though the concept does not require any financial impulses from the state. This concept has already been expected by many subjects with environmental consciousness and is a huge step ahead for the whole photovoltaic industry in Slovakia. The SAPI seminar will try to answer questions regarding our concept. What does it mean for the market? What kind of recovery will it bring? What technologies are suitable for such solutions? How is the approval process in parliament going? Besides this resurrection of the photovoltaic market, the “Zelená domácnostiam” program is also expected to continue. We will review the last year and speak about ambitions and expectations for the next phase of this European project. Accumulation, technological innovations, energy communities, and, of course, foreign experience, will be other interesting topics for the participants, as well as invited guests from the state administration. Do not forget - October 23, 2018, Technopol, Seminar SAPI in Bratislava. We are looking forward to see you for the 8th time. SAPI We will continually inform about additions to the program. For commercial purposes, please contact us at info@sapi.sk   Fotky z r. 2017:  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek