Stanovisko SAPI k zasielaným návrhom zmlúv o prístupe spoločnosťou VSD

Ivana Kukanová
02. 05. 2017Výrobcom elektriny na východnom Slovensku začal byť v posledných dňoch zasielaný Návrh na zosúladenie skutkového a právneho stavu (ďalej len „List“) zo strany spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“). K predmetnému Listu spoločnosť VSD priložila aj návrh Zmluvy o prístupe užívateľa sústavy do regionálnej distribučnej sústavy pre odovzdávacie miesto (ďalej len „Zmluva o prístupe“). List spoločnosti VSD obsahuje závažné tvrdenia, ktoré odporujú zákonu č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) ako aj rozhodnutiu Ústavného súdu SR v kauze G-komponent, t.j. nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 17/2014-132, zo dňa 22.6.2016 (ďalej len „Nález“). V Liste spoločnosť VSD uvádza, že eviduje dodávku elektriny do distribučnej sústavy z výrobného zdroja, ktorý prevádzkuje určitý výrobca elektriny. Spoločnosť VSD následne konštatuje, že týmto dodávaním elektriny si výrobný zdroj uplatňuje právo na prístup do distribučnej sústavy. Argumentuje pri tom odkazom na Nález, podľa ktorého je prístup definovaný ako právo vtláčať vyrobenú elektrinu do sústavy za účelom jej distribúcie. Spoločnosť VSD vyzýva výrobcu elektriny, aby uzatvoril Zmluvu o prístupe, nakoľko prístup údajne fakticky využíva. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (ďalej len „SAPI“) vyjadruje pobúrenie nad uvedenými nezákonnými a účelovými tvrdeniami spoločnosti VSD, ako aj bezprecedentným nátlakom na uzatvorenie nezákonnej zmluvy. Dodávaním elektriny si výrobca elektriny neuplatňuje právo na prístup do distribučnej sústavy. Dodávkou elektriny sa žiaden prístup do distribučnej sústavy nevyužíva; takéto konštatovanie nemá žiadnu zákonnú oporu. Dodávanie elektriny sa uskutočňuje na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny, pri čom predpokladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je pripojenie na základe zmluvy o pripojení. Je nutné odlišovať pripojenie do distribučnej sústavy a prístup do distribučnej sústavy. Spoločnosť VSD tieto dva pojmy účelovo zamieňa. Neexistuje žiadne zákonné ustanovenie, ktoré by vyžadovalo pre dodávku elektriny uzatvorenie Zmluvy o prístupe. Požiadavka spoločnosti VSD aby výrobca takúto zmluvu uzatvoril, je podľa nášho názoru neoprávnená. Nemožno vylúčiť, že toto konanie smeruje jedine k tomu, aby si táto spoločnosť právne ošetrila sporné vyberanie platby za prístup do distribučnej sústavy. Výrobca elektriny štandardne prístup do distribučnej sústavy nevyužíva. Výrobca elektriny odovzdáva vyrobenú elektrinu spoločnosti VSD v tzv. odovzdávacom mieste (t.j. v mieste fyzického pripojenia do distribučnej sústavy). K odovzdaniu elektriny teda dochádza na hranici s distribučnou sústavou. Po dodaní elektriny spoločnosti VSD (resp. ňou poverenej spoločnosti) je táto elektrina výlučne využívaná touto spoločnosťou a výrobca elektriny na ňu nemá žiaden dosah. Využívanie prístupu do distribučnej sústavy znamená, že výrobca elektriny túto elektrinu nedodá priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v mieste pripojenia, ale využije jeho distribučnú sústavu na to, aby elektrina bola prepravená inému konkrétnemu subjektu, ktorého si sám určí. Uvedené potvrdzuje samotný Nález, podľa ktorého sa prístupom do distribučnej sústavy zo strany výrobcu elektriny rozumie „právo „vpúšťať“ do distribučnej sústavy ním vyrobenú elektrinu na účely jej prenosu k odberateľom, resp. iným účastníkom trhu.“ Spoločnosť VSD tiež nesprávne vykladá pojem prístup do distribučnej sústavy a predkladá nezákonnú Zmluvu o prístupe. Ignoruje pri tom jasnú zákonnú definíciu. Podľa § 2 písm. a) bodu 12 Zákona o energetike sa prístupom do sústavy rozumie prístup na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, pričom prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo využívať distribučnú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity.“ Predmetné ustanovenie záväzne vyžaduje, aby bol prístup do distribučnej sústavy dohodnutý v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Neexistuje žiadna iná zmluva, v ktorej je možné prístup do distribučnej sústavy dohodnúť. Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, je upravená v § 26 ods. 5 Zákona o energetike, podľa ktorého „Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervovať dohodnutú distribučnú kapacitu, umožniť prístup do sústavy a prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou množstvo elektriny výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity, vrátane služieb spojených s používaním prenosovej sústavy, a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie distribučných a súvisiacich služieb.“ V zmysle vyššie uvedeného Zákon o energetike vyžaduje, aby: Je zrejmé, že Zákon o energetike vôbec neupravuje akúsi Zmluvu o prístupe, na ktorú v Liste odkazuje spoločnosť VSD. Taká zmluva nemá žiaden právny základ a je len vykonštruovaným dokumentom. Touto zmluvou ani nie je možné dohodnúť prístup do distribučnej sústavy. Prístup do distribučnej sústavy je možné dohodnúť jedine v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, na ktorú vyslovene odkazuje Zákon o energetike. V zmysle vyššie uvedeného SAPI upozorňuje na to, že List ako aj Zmluva o prístupe sú právne pochybné a nátlak spoločnosti VSD na uzatvorenie tejto zmluvy nemá žiadnu oporu v právnych predpisoch v oblasti energetiky. Uvedené stanovisko je aplikovateľné aj v prípade, že iní prevádzkovatelia DS na Slovensku by chceli od výrobcu uzavretie podobnej zmluvy o prístupe.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek