Návrh novely vyhlášky ÚRSO

Pavel Šimon
13. 02. 2015Na Portáli právnych predpisov sa objavila novela "Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z.". Podľa nášho čítania sa netýka nijakým spôsobom priamo fotovoltiky, vody alebo bioplynu, ale ovplyvňuje iba energetické využitie biomasy. Ak ktokoľvek z vás či už výrobcov elektriny zo Slnka, alebo iný výrobca bude mať pripomienku k návrhu tejto vyhlášky nech sa na nás obráti. Ako inštitúcia máme možnosť dávať zásadné pripomienky a navrhovateľ (tu ÚRSO) je povinný riešiť rozporové konanie.  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek