Metodika pripojenia Malého zdroja podľa § 4aMethodology of Small source § 4a connection

Pavel Šimon
10. 08. 2014Od 1. 1. 2014 je v platnosti novela Zákona o obnoviteľných zdrojoch a vysokoúčinnej kombinovanej výrobe. Za toho viac ako pol roka sa niekoľko takýchto zdrojov pripojili, ale množstvá zatiaľ nenasvedčujú, že by zámer koncepcie podpredsedu vlády pre investície boli naplnené. Príčin je viacero, avšak dve sú kľúčové: čakanie na možnosť čerpania dotácie na realizáciu a Stop-stav na všetkých troch RDS z počiatku roku. Napriek tomu sa za tento čas nazberali praktické skúsenosti s procesom pripájania Malého zdroja podľa § 4a.

Hneď na začiatku treba rozdeliť Malý zdroj do dvoch skupín: 1. bez inštalačnej podpory z prostriedkov štátneho rozpočtu (zákonné pomenovanie) - ľudovo dotácie EU; 2. s čerpaním tejto inštalačnej podpory. Nakoľko stále ešte nie je známy presný a záväzný rámec pre žiadosti a čerpanie inštalačnej podpory, tak sa budem venovať najmä prvej skupine. Pre tých čo chcú štátnu finančnú pomoc pri inštalácii Malého zdroja podľa § 4a bude väčšina informácií z tejto metodiky užitočná, avšak budú mať viac povinností. Pri zvažovaní či čakať na túto podporu, alebo nie, by si každý mal uvedomiť, že i napriek tomu, že nič nie je definitívne rozhodnuté, tak všeobecné zásady čerpania prostriedkov EU sú jasné už teraz. Prvá a zásadná je, že čerpanie bude možné iba prostredníctvom refakturácie skutočných nákladov. To znamená, že majiteľ nového Malého zdroja podľa § 4a bude musieť celú inštaláciu dokončiť a zaplatiť a až následne na základe týchto podkladov žiadať o podporu. Druhá podstatná informácia je, že výška podpory sa bude pohybovať tak do výšky 25 až 30 % z celkovej investičnej ceny. Teda nik by nemal očakávať, že mu štát (z EU fondov) prispeje na celú výšku inštalácie.

Čo je potrebné pre pripojenie Malého zdroja podľa § 4a bez podpory EU

Povinnosti pripájania Malého zdroja podľa § 4a sú detailnejšie definované v zákone o OZE a KVET (č. 309/2009) práve v § 4a. Avšak samotný malý zdroj je definovaný v Energetickom zákone (č. 251/2012) a taktiež malý zdroj ako nepodnikanie v energetike je definované v tomto zákone. Práve nepodnikanie v energetike je pre Malý zdroj podľa § 4a kľúčový faktor, preto sa na túto podmienku pozrime lepšie. Energetický zákon určuje, že zdroj do 10 kW je považovaný ako malý zdroj, avšak v § 4 odsek 4 stanovuje, že nepodnikanie v energetike je pre malý zdroj iba ak "...ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby ...". Avšak v ďalšom odseku 5 jasne stanovuje: "Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 a 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.". Pre uľahčenie tohto kroku sme vám pripravili šablónu takéhoto oznámenia: Oznamenie o zacati prevadzky Maleho zdroja (docx formát), Oznamenie o zacati prevadzky Maleho zdroja (pdf formát).

V ďalšom text je pojem Malý zdroj vždy považoavný ako "Malý zdroj podľa § 4a".

Pred realizáciou

Nakoľko podmienkou pre pripojenie Malého zdroja je "kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie Malého zdroja" a v súvislosti so žiadosťou VSD a.s. tak prvý krok by mala byť žiadosť o stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS). Žiadosť o stanovisko je PDS povinný mať na svojom webovom sídle. Za povšimnutie stojí, že v zákone nie je definované "regionálna distribučná sústava" a teda Malý zdroj môžu pripájať aj miestne distribučné sústavy.

Až na základe tohto "stanoviska" by ste sa mali pustiť do realizačnej fáze Malého zdroja. To jednoznačne vyplýva z toho, že i napriek jasnej definícii maximálneho inštalovaného výkonu (10 kW a 1,5 násobok spotreby) sa výška rezervovanej kapacity zo strany PDS môže (a bude) líšiť pri každej žiadosti o stanovisko. Na obranu PDS treba povedať, že sú zodpovední za kvalitu elektriny pre každého a v každom mieste.

Na základe "stanoviska" odporúčame podať oznámenie o drobnej stavbe na miestnom stavebnom úrade.

Zhrnutie

Povinnosť:

1. požiadať o stanovisko k rezervovanej kapacite u PDS,

2. podať oznámenie o drobnej stavbe na miestnom stavebnom úrade.

Počas realizácie

Pri samotnej realizácii nevzniká podľa energetickej legislatívy veľa povinností. Avšak dôrazne chceme upozorniť, že dodržovanie bezpečnosti práce je dôležitou súčasťou kvalitnej realizácie. Zákon č. 309/2009 však jasne hovorí, že "Výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého území je Malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia Malého zdroja do prevádzky.". I napriek tomu, že pre pripojenie Malého zdroja nie je potreba pre PDS východisková revízia elektrického zariadenia, tak z inej legislatívy takýto dokument je nevyhnutnou súčasťou realizácie.

Zhrnutie:

Povinnosti:

3. písomne alebo elektronicky oznámiť PDS najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia Malého zdroja do prevádzky,

4. (realizátor) - spracovať východiskovú revíziu zariadenia, (výrobca - majiteľ) požadovať od realizátora východiskovú revíziu.

Po zrealizovaní

Najviac povinností čaká majiteľa Malého zdroja (podľa zákona sa označuje výrobca) po jeho dokončení.

Výrobca elektriny z malého zdroja oznámi do 10 pracovných dní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie Malého zdroja do prevádzky. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Súčasťou tohto oznámenia musí byť: 

1. kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja (viď povinnosť č. 1),
2. vyhlásenie o zhode na striedač a generátor (dodá realizátor),
3. potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 (dodá realizátor).

Avšak ako bolo písané vyššie je stále potrebné na ÚRSO splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 4 odsek 5 zákona č. 251/2012.

Zhrnutie:

Povinnosti:

5. Oznámiť PDS uvedenie Malého zdroja do prevádzky so všetkými povinnými náležitosťami (viď vyššie),

6. Oznámiť ÚRSO začatie činnosti.

Čo ďalej po začatí činnosti Malého zdroja

Malý zdroj (ktorý si neuplatnil investičnú podporu z prostriedkov štátneho rozpočtu) má nárok na podporu výkupom elektriny na straty v RDS. Tu však v praktickej realizácii dochádza k legislatívnym zmätkom. Podľa § 3 odsek (13) "Pri výrobe elektriny, ktorá sa nepovažuje za podnikanie v energetike, sa na výrobcu nevzťahujú povinnosti podľa § 4 ods. 2.". To znamená, že nie je povinný predložiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy potvrdenie o pôvode elektriny z
OZE (vydáva ÚRSO). Avšak pre podpísanie zmluvy na výkup elektriny na straty u RDS takéto potvrdenie je požadované. Východiskom z tohto bludiska sú dve možnosti:

A. požiadať podľa § 7 o Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

B. navrhnúť a zrealizovať Malý zdroj, tak aby bola minimálna nadvýroba elektriny a výkupu prebytku na staty RDS sa vzdať.

Uvedené stanovisko je iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. SAPI nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek