Malé zdroje - posun v realizácii + zmena termínu školenia

Pavel Šimon
08. 02. 2015V januári sme ohlásili na termín 11. až 13. 2. 2015 ďalšie školenie inštalatérov OZE. Ako sme už prihlásených oslovili, tak z viacerých dôvodov (AquaTherm, školské prázdniny, ... Akcia 1508) sme presunuli termín školenia o presne 4 týždne na 11. až 13. 3. 2015. Miesto zostáva rovnaké - priestory spoločnosti Thermo|Solar Žiar. Súčasne to otvára možnosť sa ešte na toto školenie prihlásiť - tu je formulár. Čo je však dôležitejšie, tak sa zrejme podarilo štátu nájsť reálnu možnosť ako inštalácie umožniť bez verejného obstarávania. V stredu večer parlament, cez iný zákon, zrušil podmienku na verejné obstarávanie na malé zdroje do 10 kW a malé zdroje tepla pre bývanie. Podarilo sa to cez úpravu zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, ktorý v Článku II. mení aj Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov. A to konkrétne týmto textom: "V §1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie: „m) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka a inštalácia malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre rodinné a bytové domy na účel bývania; v prípade výroby elektriny je malým zariadením zariadenie s výkonom do 10 kW6ag), v prípade výroby tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickou osobou alebo fyzickými osobami na bývanie.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 6ag znie: 6ag) § 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“." Pokiaľ tento zákon podpíše prezident, tak sa od 1. apríla 2015 stane platným. Zásadný dôsledok, je že SIEA bude mať otvorené dvere na dokončenie rámcových pravidiel a teda okolo leta by sme sa mohli dočkať začatia čerpania podpory EU. Malé upozornenie: zmena vo verejnom obstarávaní neruší povinnosť inštalovať malý zdroj inštalatérom s osvedčením MH SR. Teda školenie viď vyššie je stále potrebné a osožné.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek