Energetická únia: Komisia sa usiluje o posilnenie celosvetového prvenstva EÚ v ekologickom motorizme

SAPI

Juraj Vedej
10. 11. 2017Európska komisia - Tlačová správa

Brusel 8. november 2017

Komisia navrhuje nové ciele priemerných emisií CO 2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ s cieľom pomôcť urýchliť prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami.
Komisia dnes urobila rozhodujúci krok vpred pri vykonávaní záväzkov EÚ podľa Parížskej dohody v úsilí o záväzné zníženie emisií CO2 vyprodukovaných v EÚ aspoň o 40 % do roku 2030. Zatiaľ čo v Bonne prebieha medzinárodná konferencia o zmene klímy, Komisia preukazuje, že EÚ ide ostatným partnerom príkladom. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v prejave o stave Európskej únie v septembri uviedol: „Želám si, aby Európa bola lídrom v boji proti zmene klímy. Minulý rok sme nastavili globálne pravidlá hry v podobe Parížskej dohody, ktorá bola ratifikovaná práve tu v tomto Parlamente. Po rozplynutí sa ambícií v Spojených štátoch musí Európa zaistiť, aby sme z našej planéty znova urobili skvelé miesto. Je spoločným dedičstvom celého ľudstva.“ Keď Parížska dohoda nadobudla platnosť, medzinárodné spoločenstvo sa zaviazalo k prechodu na moderné nízkouhlíkové hospodárstvo. Automobilový priemysel zároveň tiež prechádza hĺbkovou transformáciou. EÚ musí využiť túto príležitosť a stať sa svetovým lídrom, keďže mnohé krajiny ako Spojené štáty a Čína napredujú míľovými krokmi. Spomeňme aspoň jeden príklad: predaj nových osobných automobilov v EÚ v porovnaní s globálnym predajom klesol z 34 % v období pred finančnou krízou (2008/2009) na dnešných 20 %.S cieľom udržať si podiel na trhu a urýchliť prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami dnes Komisia navrhla nové ciele priemerných emisií CO2pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030. Dnešné návrhy stanovujú ambiciózne, realistické a vymožiteľné pravidlá s cieľom prispieť k zabezpečeniu rovnakých podmienok medzi európskymi aktérmi v tomto odvetví. Balík takisto určuje jasný smer na ceste k dosiahnutiu dohodnutých záväzkov EÚ podľa Parížskej dohody a bude stimulovať jednak inovácie v oblasti nových technológií a obchodných modelov, jednak efektívnejšie využívanie všetkých druhov prepravy tovaru. Predkladané kroky sa podporia cielenými finančnými nástrojmi v záujme rýchlej realizácie. Ciele zníženia emisií CO2, ktoré dnes Komisia navrhuje, sa opierajú o dôkladnú analýzu a širokú účasť zainteresovaných strán od mimovládnych organizácií až po zástupcov odvetvia. Tak v prípade nových osobných áut, ako aj ľahkých úžitkových vozidiel budú priemerné emisie CO2 musieť byť v roku 2030 o 30 % nižšie v porovnaní s rokom 2021. Podpredseda zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Vstupujeme do éry hospodárskej transformácie šetrnej voči životnému prostrediu. Dnešný súbor návrhov vytvára európskym výrobcom podmienky na to, aby pri celosvetovej energetickej transformácii nie len nasledovali ostatných, ale aby stáli na jej čele. Podporí ich vo výrobe najlepších, najčistejších a najkonkurencieschopnejších áut, čím si opäť získajú dôveru spotrebiteľov. Ide o veľký krok vpred správnym smerom, teda smerom k modernému udržateľnému európskemu hospodárstvu, čistejšiemu vzduchu v našich mestách a lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do súčasných a budúcich energetických systémov.“ Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Odštartovali sa celosvetové preteky o vývoj čistých vozidiel. Už nemožno zaradiť spiatočku. Ak však Európa chce túto globálnu zmenu poháňať a viesť, musí si pozametať pred vlastným prahom. Potrebujeme vhodné ciele a stimuly. Práve to sa snažíme dosiahnuť týmito opatreniami zameranými na emisie CO2 z áut a dodávok. Naše plány sú ambiciózne a rentabilné a máme právne páky, aby sa skutočne zrealizovali. Vďaka priebežným cieľom na rok 2025 naštartujeme investície už teraz. Vďaka cieľom na rok 2030 zasa poskytujeme stabilitu a smerovanie, aby nepoľavili ani v budúcnosti. Dnes investujeme do Európy a bojujeme proti znečisteniu, aby sme si splnili záväzok znížiť naše emisie o najmenej 40 % do roku 2030, ktorý sme si stanovili v Parížskej dohode.“ Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová uviedla: „Komisia sa nevídane činí v reakcii na rastúcu výzvu, ktorou je zosúladenie dopravných potrieb Európanov s ochranou ich zdravia a našej planéty. Riešime každučký aspekt tohto problému. Podporujeme čistejšie vozidlá, sprístupňujeme alternatívnu energiu a zefektívňujeme fungovanie nášho dopravného systému. Tak udržíme Európu a Európanov v pohybe, ale s väčším ohľadom na životné prostredie.“ Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska povedala: „Náš automobilový priemysel stojí na križovatke. Ak si má zachovať vedúce postavenie a zároveň chrániť naše životné prostredie a verejné zdravie, musí investovať do nových a čistých technológií. Budeme podporovať rozširovanie áut s nulovými emisiami, bezproblémovej nabíjacej infraštruktúry a výroby kvalitných batérií v Európe.“   Balík čistej mobility zahŕňa tieto dokumenty: – nové normy týkajúce sa CO2, ktoré pomôžu výrobcom prispôsobiť sa inováciám a dodávať na trh nízkoemisné vozidlá. Návrh obsahuje aj ciele na roky 2025 a 2030. Vďaka priebežnému cieľu na rok 2025 sa naštartujú investície už teraz. Vďaka cieľu na rok 2030 sa zasa poskytuje stabilita a smerovanie, aby úsilie nepoľavilo ani v budúcnosti. Tieto méty podporujú prechod od konvenčných vozidiel so spaľovacím motorom k ekologickým vozidlám. – smernicu o ekologických vozidlách, ktorou sa podporia riešenia v oblasti ekologickej mobility pri verejnom obstarávaní, a tým sa bude intenzívne stimulovať dopyt a ďalšie zavádzanie riešení ekologickej mobility, – akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Cieľom sú ambicióznejšie plány jednotlivých krajín, objemnejšie investície a lepšie vnímanie zo strany spotrebiteľov, – revíziu smernice o kombinovanej doprave, ktorá podporuje kombinované využívanie rôznych spôsobov nákladnej dopravy (napr. nákladné automobily a vlaky) a uľahčí podnikom žiadosti o financovanie, čím rozšíri kombinované využívanie nákladných automobilov a vlakov, člnov a lodí pri preprave tovaru, – smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy, ktorá bude stimulovať rozvoj diaľkových autobusových liniek naprieč Európou, ponúkne alternatívy k súkromným automobilom a zároveň prispeje k ďalšiemu odbúravaniu emisií z dopravy a dopravných zápch. Tak vzniknú dodatočné, kvalitnejšie a cenovo dostupnejšie dopravné možnosti, najmä pre ľudí s nízkymi príjmami, – iniciatívu v oblastí batérií, ktorá má strategický význam pre integrovanú priemyselnú politiku EÚ v záujme toho, aby sa dopravné prostriedky a iné riešenia mobility zajtrajška a ich komponenty vyvíjali a vyrábali v EÚ. Ďalšie kroky: Návrhy v balíku čistej mobility sa teraz zašlú spoluzákonodarcom. Komisia vyzýva všetky zúčastnené strany, aby úzko spolupracovali na rýchlom prijatí a realizácii týchto rozličných plánov a opatrení, aby výhody pre priemysel, podniky, pracovníkov a občanov boli čo najrozsiahlejšie a čo najskôr citeľné.   Súvislosti: Dnešný balík je súčasťou širšieho politického kontextu zameraného na silnejší a konkurencieschopnejší európsky priemysel. Ako bolo oznámené v našej obnovenej stratégii pre priemyselnú politiku EÚ prezentovanej v septembri 2017, ambíciou Komisie je pomôcť našim odvetviam zostať alebo stať sa svetovými lídrami v oblasti inovácie, digitalizácie a dekarbonizácie. Dnešný balík opatrení je druhým súborom opatrení v oblasti mobility, ktorý Komisia predkladá tento rok. V máji 2017 bola predstavená „Európa v pohybe“. Jej súčasťou boli rozsiahle iniciatívy zamerané na bezpečnosť dopravy, podporu inteligentného spoplatňovania ciest, znižovanie emisií CO2, znečistenia ovzdušia a hustoty dopravy, obmedzenie byrokracie pre podniky, boj proti nelegálnemu zamestnávaniu a zabezpečenie náležitých podmienok a časov odpočinku pre pracovníkov. Po prijatí Parížskej dohody sa svet zaviazal napredovať smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Mnohé krajiny v súčasnosti zavádzajú politiky na uľahčenie prechodu k ekologickejšiemu hospodárstvu. Komisia v marci 2016 predložila oznámenie o plnení záväzkov podľa Parížskej dohody, na ktoré v júni 2016 nadviazala európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu. V stratégii pre nízkoemisnú mobilitu sa uvádzali konkrétne opatrenia, ktoré treba prijať na to, aby si Európa udržala konkurencieschopnosť a mohla reagovať na rastúce mobilitné potreby ľudí a tovaru. Ako súčasť úsilia o budovanie energetickej únie poskytla členským štátom jasné a spravodlivé usmerňujúce zásady, ktoré im umožnia pripraviť sa na budúcnosť. Dnešné návrhy sú najnovšími krokmi na ceste k premene týchto zásad na konkrétne opatrenia.   Ďalšie informácie: OZNAM: Na ceste k čistej mobilite: Otázky a odpovede o iniciatívach na ochranu planéty, posilnenie postavenia spotrebiteľov a ochranu priemyslu a pracovníkov GR pre mobilitu a dopravu: Balík o čistej mobilite vrátane dokumentov prijatých Komisiou Priority Európskej komisie: Energetická únia a klíma GR pre oblasť klímy: Návrh o cieľoch CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá po roku 2020 GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP: Priemyselná politika Prehľad: Na ceste k čistej mobilite: Ochrana planéty Prehľad: Na ceste k čistej mobilite: Európa, ktorá chráni svoj priemysel a zamestnancov Prehľad: Na ceste k čistej mobilite: Pre našich ľudí, našu planétu a európsky priemysel Prehľad: Na ceste k čistej mobilite: Európa, ktorá posilňuje postavenie svojich občanov

IP/17/4242

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek