Ďalšie prelomové rozhodnutie v kauze G – komponent Košický súd priznal vrátenie poplatku aj napriek uzatvorenej Zmluve o prístupe

Ivana Kukanová
25. 04. 2018TLAČOVÁ SPRÁVA 25. apríl 2018 Okresný súd v Košiciach dňa 17.4.2018 rozhodol, že Zmluva o prístupe uzatvorená s Východoslovenskou distribučnou, a.s., neoprávňuje túto spoločnosť na vyberanie platby za prístup. Distribučná spoločnosť je tak povinná vrátiť výrobcovi zelenej elektriny žalované platby vo výške cca 50 000 EUR. Išlo o prípad výrobcu, ktorý na východnom Slovensku prevádzkuje bioplynovú stanicu s inštalovaným výkonom 0,9 MW. Podľa košického súdu, zmluva o prístupe, ktorú VSD celoplošne zasielala výrobcom koncom roka 2013, na vyberanie G-komponentu nepostačuje. Zákon o energetike ustanovuje pre zmluvu, v ktorej má byť prístup dohodnutý, záväzné náležitosti. Zmluva VSD ich však nespĺňala. Na Okresnom súde Košice ide už o tretie rozhodnutie v prospech výrobcov elektriny. Žilinský okresný súd rozhodol o povinnosti vrátiť platbu za prístup už v 10 prípadoch. Takúto alebo minimálne podobnú zmluvu pritom majú na východnom a západnom Slovensku uzatvorené stovky výrobcov zelenej elektriny a práve uzatvorene tejto zmluvy možno považovať za jeden z hlavných argumentov, prečo distribučná spoločnosť G-komponent od výrobcov poberala. Uzatvorenie zmluvy odrádzalo množstvo výrobcov od toho, aby sa vrátenia platieb domáhali na súde. „Najnovšie rozhodnutie okresného súdu opätovne dokazuje, že právo nepatrí len tým, ktorí majú peniaze a moc,“ vysvetľuje Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. „Toto rozhodnutie dokazuje, že okresné súdy prihliadajú aj na detaily v zmluvách o prístupe. Je dôležité spomenúť aj to, že viacero rôznych súdov a sudcov rozhodlo, že nález Ústavného súdu SR sa nedá spochybniť žiadnymi fyzikálnymi, technickými, či inými vysvetleniami. To dáva obrovskú nádej stovkám poškodeným,“ dodáva Veronika Galeková. „Rozhodnutie košického súdu je prelomové, nakoľko sa jedná o úplne prvé rozhodnutie na Slovensku, ktoré sa týkalo vrátenia tzv. G-komponentu výrobcovi, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe. Podľa súdu táto zmluva neoprávňuje distribučnú spoločnosť na výber G-komponentu pretože odporuje zákonu“ povedal Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorý výrobcu pred súdom zastupoval. Podľa Pavla Poláčka „Okresný súd Košice I sa veľmi správne pridŕžal rozhodnutia Ústavného súdu a zákonnej úpravy. Zmluva o prístupe, ktorá bola uzatvorená, nespĺňa náležitosti, ktoré jej predpisuje zákon. Navyše v tomto prípade výrobca žiaden prístup do distribučnej sústavy nevyužíva“. Kauza G – komponent v skratke V roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zaviedol platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Výrobcovia elektriny museli uhrádzať túto spornú platbu príslušnej distribučnej spoločnosti, a to bez akejkoľvek zmluvy a bez ohľadu na to, či výrobca prístup vôbec využíva. V roku 2016 ale Ústavný súd SR zrušil časť vyhlášky, ktorá túto platbu zaviedla. Podľa Ústavného súdu je neústavné, aby výrobcovia platili takúto platbu, ak nemajú uzatvorenú osobitnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Sudcovia okresných súdov zatiaľ toto rozhodnutie Ústavného súdu rešpektujú a tým potvrdzujú, že aj veľkí hráči musia dodržiavať pravidlá. SAPI dvíha varovný prst Je zarážajúce, že už niekoľko rokov túto rozporuplnú platbu vyberajú distribučné spoločnosti protiprávne. Alarmujúce je, že situácia sa nezmenila ani po náleze Ústavného súdu. Dokonca sa zdá, že Ministerstvo hospodárstva SR chce v návrhu novely systému podpory OZE túto platbu zaviesť ako zákonnú povinnosť. Samotná výška platby je navyše netransparentná a nie je možné určiť, na základe akých kritérií bola vôbec vypočítaná. Táto platba pritom zaťažuje najviac tých výrobcov, ktorí vyrábajú najmenej a neodráža skutočné náklady na prevádzku systému. Tu je nevyhnutné zdôrazniť, že G-komponent bude mať o necelých 8 rokov likvidačné účinky pre takmer všetky elektrárne vyrábajúce elektrinu z OZE. Tie totiž nebudú, v dôsledku tohto poplatku, schopné po skončení podpory predávať elektrinu na voľnom trhu so ziskom. Aký má teda význam platiť 15 rokov podporu zeleným elektrárňam, ktoré potom nebudú konkurencieschopné, a to práve v dôsledku zavedenia a udržiavania jedného nesystémového, protiústavného a netransparentného poplatku? Takto sa od roku 2025 celá naša prácne vybudovaná zelená energetika môže rýchlo zrútiť. Kontakt pre médiá: Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk Krátko sme vás už informovali  aj v tomto článku.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek