ĎALŠIA POVINNOSŤ PRE VÝROBCOV ZELENEJ ELEKTRINY

Ivana Kukanová
03. 04. 2017ĎALŠIA POVINNOSŤ PRE VÝROBCOV ZELENEJ ELEKTRINY Kauzy, v ktorých vystupujú úspešné schránkové firmy, sa stali bežnou súčasťou nášho každodenného života. Prednedávnom však vláda ohlásila takýmto praktikám koniec a rozhodla sa raz a navždy skoncovať so schránkovými firmami pri obchodovaní vo verejnom sektore. Hlavným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa sa stal zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Tento zákon umožňuje štátu  obchodovať a uzatvárať zmluvy výlučne so subjektmi zapísanými v registri partnerov verejného sektora. Pri zápise do registra sú firmy povinné odkryť svoju vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Nová právna úprava sa výrazne dotýka aj výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vzbudzuje viacero zásadných otázok. Kto sa do registra zapisuje Do registra sú povinní zapísať sa partneri verejného sektora. Zjednodušene je možné povedať, že partnerom verejného sektora sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú vo verejnom sektore. Za partnera verejného sektora zákon označuje každého, kto: Podľa zákona však partnerom verejného sektora nie je osoba: Výrobcovia zelenej elektriny V súvislosti s aplikáciou zákona vyvstáva otázka, či sa povinnosť zápisu do registra týka aj výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Jednoznačnú odpoveď na túto otázku zákon ponúka len v súvislosti s výrobcami elektriny, ktorí podnikajú v energetike na základe povolenia. Zákon pre nich povinnosť registrácie zakotvil priamo v ustanovení § 4 ods. 5 zákona o energetike. Avšak odlišná situácia je pri výrobcoch zelenej elektriny, ktorí v energetike nepodnikajú na základe povolenia, ale iba na základe potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti, a poberajú podporu v zmysle zákona o podpore. Ako príklad je možné uviesť  fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom do 1 MW. Zákon o registri partnerov ani zákon o energetike výslovne nehovoria o ich povinnosti zapísať sa do registra tak, ako je to pri subjektoch podnikajúcich v energetike na základe povolenia. Je preto potrebné posúdiť ich povinnosť zápisu do registra s ohľadom na charakter podpory, ktorá im je vyplácaná distribučnými spoločnosťami. Stanovisko Ministerstva spravodlivosti a Protimonopolného úradu S cieľom poskytnúť jasnú odpoveď výrobcom zelenej elektriny sme sa v spolupráci so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE obrátili na Ministerstvo spravodlivosti SR  a Protimonopolný úrad SR so žiadosťou o stanovisko. Podľa stanoviska ministerstva je potrebné za partnerov verejného sektora považovať aj tých výrobcov zelenej elektriny, ktorí v energetike nepodnikajú na základe povolenia, pokiaľ výška ich podpory presahuje jednorazovo  100 000 EUR alebo úhrnne za jeden kalendárny rok 250 000 EUR. Takýto výrobcovia sú podľa ministerstva povinní zapísať sa do registra. Pri posudzovaní povinnosti zápisu do registra vyvstáva otázka, či  je možné podporu výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie označiť za štátnu pomoc. V prípade poberania štátnej pomoci totiž zákon povinnosť zápisu do registra ustanovuje úplne jednoznačne. Protimonopolný úrad vo svojom stanovisku uviedol, že pri podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie nie je možné vylúčiť znaky štátnej pomoci, avšak odmietol sa jednoznačne vyjadriť. Protimonopolný úrad poukázal na skutočnosť, že v tejto veci prebieha šetrenie zo strany Európskej komisie a doposiaľ toto šetrenie nebolo ukončené.. S ohľadom na vyššie uvedené odporúčame aj tým výrobcom zelenej elektriny, ktorí nepodnikajú na základe povolenia a spĺňajú stanovené finančné limity, aby sa do registra zapísali. Dokedy je potrebné sa zapísať Podľa zákona sú výrobcovia elektriny, ktorí podnikajú v energetike na základe povolenia povinní vykonať zápis do registra najneskôr do dňa 31.7.2017. V rovnakom termíne sú podľa nášho názoru povinní vykonať zápis aj iní výrobcovia elektriny, ktorých podpora presahuje zákonom stanovené limity. S ohľadom na nejednoznačnosť právnej a úpravy a jej viaceré možné výklady, odporúčame, aby výrobcovia OZE vykonali zápis do registra čo najskôr. Kto môže zápis vykonať Návrh na zápis do registra môže za výrobcu elektriny podať len oprávnená osoba, ktorou podľa zákona je len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca. Oprávnená osoba je okrem vykonania samotného zápisu spoluzodpovedná za správnosť a úplnosť zapísaných údajov. Povinnosťou oprávnenej osoby je taktiež práve identifikácia konečného užívateľa výhod. Aké sú sankcie V prípade nedodržania povinnosti zápisu do registra výrobcom elektriny nemusí byť poskytnutá podpora. Distribučnej spoločnosti taktiež vznikne právo na odstúpenie od zmluvy. Za porušenie povinností podľa zákona o registri partnerov Vám taktiež hrozí pokuta až do výšky získaného hospodárskeho prospechu alebo až do výšky 1  000 000 EUR, pokuta až do výšky 100 000 EUR pre každého štatutára, zákaz obchodovať s verejným sektorom, trestnoprávny postih či vylúčenie štatutárov až na 3 roky z obchodných spoločností. Záver „Lepšie za štipku prevencie ako za hrsť liečenia.“ V podobnom duchu sa vyjadril už pred viac ako 200 rokmi aj známy americký diplomat a politik Benjamin Franklin. Vzhľadom na stanoviská dotknutých orgánov odporúčame výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, aby vykonali zápis do registra podľa možnosti čo najskôr a vyhli sa tak zbytočným problémom. Ako právnikom nám neostáva nič iné, iba konštatovať, že k  niekoľkým stovkám povinností pribudla podnikateľom v energetike ďalšia. Na záver si ale neodpustíme jednu poznámku. Prílišné administratívne a regulačné zaťaženie vnímame ako vážny problém, ktorý ohrozuje rozvoj energetiky na Slovensku. Čím skôr tento problém začneme komplexne riešiť, tým lepšie. Autori: Juraj Ondrejka a Pavol Poláček

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek