Blíži sa čierny deň zelenej energie na Slovensku

Juraj Vedej

SAPI
03. 08. 2017Pre výrobcov zelenej energie je 15. august nesmierne dôležitý dátum. Napriek tomu, že im zákon už raz priznal podporu na 15 rokov, musia k tomuto dňu každoročne doručiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a súčasne aj príslušnej distribučnej spoločnosti list s informáciou, že si danú podporu stále uplatňujú. V opačnom prípade im hrozí sankcia v podobe odobratia podpory na nasledujúci kalendárny rok, ktorá pri bioplynovej stanici s inštalovaným výkonom 1MW predstavuje viac ako milión eur.

Sankcia v podobe straty podpory na celý kalendárny rok vstúpila do platnosti 1.1.2014. Výrobcovia tak musia k 15.8. posielať ÚRSO aj distribučnej spoločnosti objem dodanej elektriny z cenového rozhodnutia vydaného práve ÚRSO s tým, že toľko vyrobia aj nasledujúci rok a že naozaj chcú už raz na 15 rokov priznanú podporu aj ďalší rok v rámci spomínaného obdobia.

V dôsledku zmeny pravidiel prišlo o podporu na rok 2015 viac než 1 100 a v roku 2016 viac než 130 výrobcov zelenej elektriny prevádzkujúcich slnečné, bioplynové, či malé vodné elektrárne. Prvý rok platnosti sankcie tak novela výrazne poškodila viac než tretinu zelených výrobcov, pričom ďalší rok toto číslo výrazne kleslo vďaka osvete, ktorú medzi výrobcami šírili profesijné organizácie ako napríklad SAPI. Mnohí poškodení výrobcovia pritom deklarovali, že si oznamovaciu povinnosť splnili, kým distribučné spoločnosti vraj informácie od nich nedostali. Výrobcom v argumentácii nepomohli ani podacie lístky k zásielkam s formulárom a v niektorých prípadoch dokonca ani pečiatky podateľne a tak mnohé prípady majú dohru na súdoch.

Neprimeraná výška sankcie

Spomínaná strata podpory predstavuje v prípade zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie s inštalovaným výkonom 1 MW sumu viac ako 450 000 EUR a v prípade bioplynovej stanice s rovnakým inštalovaným výkonom dokonca sumu viac ako 1 000 000 EUR. Podľa zákona o podpore OZE ale môže byť výrobcovi elektriny uložená maximálna pokuta vo výške 100 000 EUR.

Nepomohol ani Ústavný súd

Spornú novelu napadla skupinka poslancov NR SR podaním na Ústavný súd Slovenskej republiky. Ani precízne pripravené dôkazy a takmer nevyvrátiteľné argumenty ale nepresvedčili ÚS, aby zrušil neprimeranú sankciu za nesplnenie duplicitnej a zbytočnej ohlasovacej povinnosti vyplývajúcej z tejto zbytočnej oznamovacej povinnosti. Výrobcovia, ktorým bola odňatá podpora neprávom tak boli Ústavným súdom odkázaní na okresné súdy, kde svoje spory s distribučnými spoločnosťami môžu riešiť. Je pozitívne, že vďaka odôvodneniu rozhodnutia Ústavného súdu nemusia výrobcovia v prvom kroku podávať sťažnosti a iné podania na SOI, či ÚRSO, ale môžu problém riešiť priamo na civilnom súde, podobne, ako každý iný obchodnoprávny spor.

Zostáva len pár dní

Aktuálne na okresných súdoch v kauze odobratia podpory prebieha viacero sporov, no na prvé rozhodnutie výrobcovia stále čakajú. „Z predchádzajúcich rokov vieme, že odobratie podpory môže mať pre mnohých výrobcov likvidačné dôsledky. Vyzývame preto, tak ako každý rok, všetkých výrobcov zelenej energie, aby čo najskôr doručili ÚRSO aj príslušnej distribučnej spoločnosti všetky požadované dokumenty a vyhli sa tak zbytočným nepríjemnostiam. V prípade nejasností sa môžu obrátiť na SAPI,“ upozorňuje riaditeľka SAPI Veronika Galeková. „Zároveň sa spoliehame na nového predsedu ÚRSO a veríme, že podobné duplicitné povinnosti už výrobcom vznikať nebudú. Vďaka digitalizácii si totiž distribučné spoločnosti dokážu z elektromerov okamžite na diaľku odčítať predmetné informácie,“ dodáva Veronika Galeková.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek