"Little bit" less duties for PVP owners"Trochu" menej povinností pre majiteľov FVE

Pavel Šimon
07. 01. 2014Amendment to ÚRSO Decree no. 24/2013

Information verified by our members : Day 1.1.2014 came into force Regulatory Office for Network Industries (ÚRSO ) no. 423/2013, amending ÚRSO Decree No. 24/2013 laying down rules for the functioning of the internal market in electricity and rules for the functioning of the internal gas market . By ÚRSO Decree no. 423/2013 electricity producer is no longer required to provide data on electricity transmission system operator ( Art. I , § 12 ) . For this reason, no longer SEPS a. s. (TSO) require you data on electricity . This amendment is admittedly small step, but still a small step, to simplify the obligations of producers energy, renewable energy and photovoltaic is no exception. We firmly believe that the gradual development, until 2015, to get simple information obligations - to a situation similar to that in the Czech Republic . So there is working model "single buyer " and their equivalents OKTE (OTE a.s.) is the only information point.

Novela vyhlášky ÚRSO č. 24/2013

Informácia overená našimi členmi: Dňom 1.1.2014 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Podľa vyhlášky ÚRSO č. 423/2013 výrobca elektriny už nemá povinnosť poskytovať údaje o výrobe elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (Čl. I. , § 12). Z toho dôvodu už nebude SEPS a.s. od vás vyžadovať údaje o výrobe elektriny. Táto novela je síce malým krôčikom, ale predsa len krôčikom, k zjednodušenie povinností výrobcov energii, OZE a fotovoltiku nevynímajúc. Pevne veríme, že postupným vývojom sa do roku 2015 dostaneme k jednoduchším informačným povinnostiam - až k situácii podobnej ako v Českej republike. Tak už režim "single buyer" a ich obdoba OKTE (OTE a.s.) je jediným informačným miestom (teda ani RDS a české ÚRSO - ERÚ).

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek