Tak je to tu - SIEA spustila registráciu Zhotoviteľov

Pavel Šimon

Juraj Vedej
16. 11. 2015Tak sme sa dočkali a dnes 16. 11. 2015 sa SIEA podarilo spustiť registráciu Zhotoviteľov - viď tlačová správa: Spustenie registrácie: "Oprávneným zhotoviteľom môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v SR alebo členskom štáte EU. Príspevok vo forme poukážky budú môcť domácnosti využiť len vtedy, ak im inštaláciu zariadenia zabezpečí oprávnený zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením pre inštalatérov. Získaniu osvedčenia predchádza odborná príprava a úspešné absolvovanie skúšky. Zoznamy odborne spôsobilých osôb registrovaných v SR zverejňuje na internetovej stránke Ministerstvo hospodárstva SR. Zhotovitelia môžu požiadať o zaregistrovanie prostredníctvom žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok. Rámcové podmienky zmluvy a formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy sú k dispozícii na webovej stránke národného projektu. SIEA upozorňuje zhotoviteľov, že údaje v žiadosti je potrebné vypĺňať pozorne, pretože budú použité v zmluve a v ďalších dokumentoch, ako aj v elektronickom informačnom systéme, prostredníctvom ktorého budú registrované konkrétne žiadosti o preplatenie poukážok. Súčasťou kompletnej žiadosti musia byť aj kópie osvedčení odborne spôsobilých osôb a ich čestné vyhlásenia, že budú inštalácie pre zhotoviteľov vykonávať. Zoznam odborne spôsobilých osôb bude prílohou zmluvy o preplácaní poukážok a zmeny v ňom bude možné vykonať prostredníctvom dodatkov k zmluve. Po kontrole vyplnenej žiadosti o uzatvorenie zmluvy zašle SIEA zhotoviteľom zmluvu na podpis. Po spätnom doručení zmluvy podpísanej zhotoviteľom, SIEA zmluvu zverejní v centrálnom registri zmlúv." Samotná registrácia prebieha tu: ZelenaDomacnostiam.sk/sk/zhotovitelia/registracia-zhotovitelov/, samotný proces nie je o jednom kliknutí, a nejaký čas to potrvá, tak sa ponáhľajte. Ako jeden z nosných bodov na našom seminári bude aj panelová diskusia na tému ako tento program využiť, ale aj ako sa dá FV (a iné OZE) inštalovať pokiaľ nemáte záujem od dotácie. Jeden z panelových diskutérov bude aj zástupca SIEA p. Michal Ilovič a jeho ďalší kolegovia. Tí, ktorí máte otázky na podrobnosti tak môžte využiť túto akciu na dotazy. Neváhajte sa registrovať, a odporúčam čím skôr, lebo sa blížime naplneniu kapacity. Registrácia na seminár je možná tu: Seminár SAPI o FV v roku 2016.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek