Otvorený list na MH SR

Pavel Šimon
31. 12. 2014Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu sa v mene značného množstva výrobcov elektriny z OZE a KVET obrátila na ministra hospodárstva SR p. Pavlisa s otvoreným listom. V tomto list pána ministra upozorňujeme na vážnosť situácie v súvislosti s prebiehajúcimi aktivitami regionálnych distribučných spoločností, kde je sprostredkovane MH SR spolumajiteľ.
Text listu je tu:
"Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republikyIng. Pavol Pavlis, minister Mierová 19 827 15 Bratislava 212   Vec: Upozornenie na možné porušovanie zákona   Vážený pán minister,   Týmto otvoreným listom vás chceme upozorniť na možné porušovanie zákona v spoločnostiach kde má vaše ministerstvo nepriamu účasť. Vaše ministerstvo je 51 % vlastníkom týchto spoločností:
  • Západoslovenská energetika, a.s.
  • Stredoslovenská energetika, a. s.
  • Východoslovenská energetika Holding a.s.
Tieto spoločnosti sú 100 % vlastníkom regionálnych distribučných spoločností (RDS)Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. a Východoslovenská distribučná, a.s. A práve tieto spoločnosti sa dopúšťajú činov, ktoré je možné považovať za možné porušenie zákonov.   Tieto spoločnosti, alebo nimi poverené iné, v posledných troch týždňoch rozosielajú výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo vysokoúčinnej kombinovanej výroby listy s oznámením o strate podpory na rok 2015. Ich argumentácia je založená na znení § 4 odsek (3) zákona č. 309/2009 účinného od 1. 1. 2014, ktorý hovorí: „Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa odseku 2, si nemôže na elektrinu vyrobenú v danom zariadení na výrobu elektriny uplatniť právo podľa odseku 1 písm. b) a c) na nasledujúci kalendárny rok.“. Bohužiaľ zo strany RDS dochádza k nesprávnemu pochopeniu (možno aj účelovo) a šikanóznemu naplneniu tohto ustanovenia. Okrem iného, uvedeného nižšie, RDS svojimi listami oslovujú aj výrobcov, ktorí si dokázateľne splnili svoje povinnosti voči RDS, čo vzbudzuje podozrenie, že tu nejde iba o snahu striktne dodržiavať znenie zákona (navyše zle pochopeného), ale o pokus destabilizovať celé odvetvie obnoviteľných zdrojov.   V súčasnosti sa na nás obrátili stovky takto postihnutých výrobcov z celého Slovenska. Mnohí z nich sú značne vystresovaní, nakoľko na majú svoje výrobne elektriny úvery. Na tieto úvery často ručia rodinnými domami, svojimi firmami a podobne.   Detailnejší rozbor protiprávneho stavu:
  1. Zákon 382/2013 nezmenil iba §4 odsek (3), ale pridal aj §18 e – “ 18e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014: (1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.” – z uvedeného teda vyplýva, že ich akcia na zdroje v prevádzke pred 1. 1. 2014 by nemala mať právne opodstatnenie.
  2. Podľa ustálenej právne praxe sa “(3) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa odseku 2,” musí vykladať ako všetky povinnosti, nie len jedna z mnohých – porušenie, aj keby nastalo, nemôže viesť k uplatneniu sankcie. Sankcia, ktorá je podľa bodu vyššie protiprávna.
  3. Výška sankcie za nesplnenie nepatrnej administratívnej povinnosti je neprimeraná, likvidačná a protiústavná. Úrad má v svojom zákone (myslené č. 250/2012 Z.z.) úroveň pokút od 500 € až do 100 000 €. Sankcia podľa §4 ods. (3) je aj 1 000 000 € (napr. pre BPS) a viac. Čo hrubo prekračuje adekvátnosť.
  4. RDS majú podpísaný zmluvný vzťah s výrobcami, čo ani obe strany nepopierajú. Zmluva bola často podpísaná v roku 2014 a podkladom pre ňu bolo cenové rozhodnutie úradu, kde je aj predpoklad výroby na roky 2014, 2015 a ďalej. Vzhľadom na to, že zákon nestanovuje formu oznámenia ani doloženia produkcie na rok 2015, je možné túto zmluvu v plnom rozsahu považovať za naplnenie povinnosti podľa § 4 ods. (2) pism. c. voči PDS.
  Týmto by sme vás teda za výrobcov chceli požiadať aby sa vaše ministerstvo na celú záležitosť pozrelo. Aj ako subjekt, ktorý i keď nepriamo, je do nej zatiahnuté.   Súčasne by sme vám aj chceli ukázať, že táto situácia je pre množstvo podnikateľských subjektov likvidačná a sú ohrozené tisíce pracovných miest, nie len priamo pri výrobe elektriny z OZE a KVET ale aj v materských spoločnostiach. Ako príklady by sme mohli uviesť pílu pri Levoči, kde je ohrozených 50 zamestnancov samotnej píly, alebo mnohé poľnohospodárske družstvá vlastniace bioplynovú stanicu. Situácia sa priamo dotýka aj množstva bánk, ktoré tieto výrobne elektriny úverovali a teraz výrobcom hrozí, že nebudú vedieť splácať tieto úvery.   V Bratislave 31. 12. 2014 Ing. Pavel Šimon, CSc. Zástupca riaditeľky SAPI"   Pevne veríme, že aj takáto komunikácia pomôže riešiť túto vážnu situáciu. Súčasne sme samozrejme poskytli tento list aj médiam. Odozva: Fotovoltici píši ministerstvu. Pre doplatok

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek