Nesúlad vyhlášky ÚRSO č. 221/2013 a zákona 309/2009 v aktuálnom znení.

SAPI
02. 08. 2013Na základe našich zistení a podnetu členov bolo dnes podané ďalšie podanie na Generálnú prokuratúru SR.

Tentokrát je to iba žiadosť o zosúladení §7 ods.2 písmeno d regulátor kde požaduje: „potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované

1.       daňové nedoplatky podľa osobitného predpisu správcom dane, 2.       nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 3.       nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“,

pričom zákon č. 309/2009 Z.Z nepožaduje ako nárok na priznanie podpory splnenie uvedených podmienok. Uvedené nariadenie ide nad rámec zákona, to znamená, že kladie podmienky neúmerné k výkonu povinnosti, ktoré mu ukladá zákon.

Podanie išlo cez dvoch našich, a kedže za normálnych okolností je prokuratúra povinná konať pokiaľ zistí nezákonnosť, veríme, že táto nezmyseľná požiadavka ÚRSO bude v skorej dobe zrušená.

Náš postoj k veci je taký, že majiteľia FVE nie sú povinní pri žiadosti o návrhu ceny regulovaného subjektu tieto tri body plniť a oznámenie ÚRSO (http://www.urso.gov.sk/?q=node/244) nie je platné. Avšak dokým GP SR vec nedorieši je na majiteľoch ako sa tejto požiadavke postavia.

Uvedené stanovisko je iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. SAPI nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek